Středoškolská odborná činnost

Určitě nezapomeň navšívit oficiální web SOČky. Za zmínku stojí také web SOČkaři.cz, který podává všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě. Spousta (nejen) našich SOČek je podpořená organizací JCMM. Určitě koukni na jejich web, můžeš si tam prohlédnout konkrétní podpořená téma a pokud stále váháš, nějaké si vybrat.

Fakulta informatiky MUNI

Obecné dotazy ohledně psaní SOČ na fakultě vám odpoví Petr Kubíček (petr.kubloskarlosicek@mail.muni.cz).

Ekonomicko-správní fakulta MUNI

Chceš psát SOČ na ECON MUNI? Koukni na náš web: https://www.econ.muni.cz/cs. A další témata po konzultaci na katedrách. Informace vám podá Jolana Navrátilová (Jolana.Navrloskarlosatilova@econ.muni.cz).

 • Financování dopravní infrastruktury v ČR
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Financování ochrany životního prostředí
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Financování památkové péče v ČR
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Vliv vlády na podnikání v cestovním ruchu
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Poptávka po dopravě na vybrané železniční lince
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Produktivita práce a mzdy v České republice a zemích Evropské unie
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

Botanická zahrada, SCI MUNI

 • Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

Geografický ústav, SCI MUNI

Budeme rádi spolupracovat se studenty, kteří mají zájem o fyzickou geografii, sociální geografii či kartografii a geoinformatiku. Zájemci o téma se mohou informovat přímo u jednotlivých školitelů. V případě, že máte nápad na nějaké vlastní téma a potřebujete odbornou radu, napište Petrovi Dobrovolnému (dobloskarlosro@sci.muni.cz), pokusíme se vám poradit či najít školitele.

 • Komparace socioekonomických aspektů Jihomoravského kraje a vybraného zemědělského regionu Francie
  S nástupem moderních technologií, vyšším podílem služeb a větší schopností dovozu potravin (co do objemu i vzdálenosti) nastala ve druhé polovině 20. století ve většině evropských států deagrarizace, tedy snížení podílu zemědělství (podle množství pracovníků či podle HDP) na celém hospodářství. Cílem práce je provést komparaci socioekonomických aspektů dvou regionů Evropské unie, v nichž zemědělství stále hraje podstatnou roli. Jedná se konkrétně o Jihomoravský kraj (jakožto zástupce postsocialistického státu) a vybraný region Francie (jakožto zástupce západoevropského státu).
 • Prostorové aspekty vegetariánského stravování v Brně
  Stravovací návyky společnosti se postupně mění. V západním světě popularita vegetariánství vzrostla v průběhu 20. století, v České republice až po roce 1989. Tento životní styl je spojen především s urbánním prostředím a je typický pro mladší obyvatelstvo. Cílem práce je na příkladu města Brna identifikovat prostorové aspekty vegetariánského stravování. Jedná se zejména o mapování lokalizace vegetariánských podniků a prostřednictvím dotazníkového šetření též o šetření charakteristiky návštěvníků (hostů) těchto podniků včetně jejich motivů k návštěvě podniků či přijetí vegetariánství jakožto životního stylu. Práce bude též obsahovat perspektivu provozovatelů vegetariánských podniků.
 • Mapování prostorové orientace sakrálních staveb
  Cílem práce je provést mapování orientace zvolených sakrálních staveb v Brně a blízkém okolí (zvolené území lze po dohodě změnit). Pro mapování se předpokládá využití dostupných leteckých fotogrammetrických snímků, práce s literaturou i praktické ověření v terénu. Následným krokem bude zjištění, zda existuje pojítko mezí dobou založení dané sakrální stavby a její prostorovou orientací. Student si v rámci zpracování práce vyzkouší základní metody prostorového mapování, seznámí se s geografickým informačním systémem (GIS) a základními pravidly pro tvorbu map.
 • Bezbariérový prostor města
  Práce se zaměří na mapování přístupnosti míst vybraných aktivit (stravování, sportu, kultury, maloobchodu, volebních místností atp.) pro vybranou skupinu osob (uživatele vozíků, osoby neslyšící či nevidomé) a to v prostředí vybraného města Jihomoravského kraje. Cílem práce bude zmapovat přístupnost míst vhodných pro určité aktivity pro předem definovanou skupinu osob. Konkrétní zadání bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.
 • Nástroje časového plánování
  Časové plánování představuje nový způsob organizace naší společnosti. Rozvíjí se především na úrovni firem, ale využívají jej i veřejné instituce, města, městské části či jednotlivci. Práce se zaměří na identifikaci časových konfliktů v rámci vybrané instituce (rodina, třída, škola, zájmová organizace atp.), časovou analýzu těchto konfliktů a navržení možného nástroje jejich řešení. Návrhová část práce pak vytváří prostor pro uplatnění vlastní kreativity. Konkrétní výběr instituce i návrh nástroje pro časové plánování bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

Národní centrum pro výzkum biomolekul, SCI MUNI

 • Vliv psychofarmak na metabolický syndrom
  Cílem práce bude vytipovat místa působení vybraných léků na schizofrenii a deprese s využitím čistě bioinformatických metod. Práce bude vycházet z výsledků preklinických studií provedených na myších a potkanech, které prokazují, že tyto léky ovlivňují hladinu proteinů spojených s metabolickým syndromem.

Ústav biochemie, SCI MUNI

Vypsaná témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě, že si student téma vymyslí sám, je třeba kontaktovat vhodného vedoucího přímo.

Ústav botaniky a zoologie, SCI MUNI

Vypsaná témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě zájmu o konkrétní téma je nejlepší kontaktovat vedoucího tématu. Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Eva Šmerdová. (7576loskarlos4@mail.muni.cz)

 • Květena vybraného území Českomoravské vrchoviny
  Cílem práce je prozkoumat flóru nebo vegetaci vybraného území (lokality) v oblasti Českomoravské vrchoviny. Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat rostlinné druhy, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data. Téma i náplň práce lze po domluvě jakkoli upravit.
 • Botanický průzkum malého území zaměřený na vzácné a ohrožené druhy
  Cílem práce je botanicky prozkoumat malé území (např. katastr obce) a soustředit se zejména na výskyt druhů vzácných a ohrožených, např. podle Červeného seznamu květeny ČR. Práce by mohla být soustředěna i přímo na vybrané skupiny ohrožených druhů (orchideje, kosatce, teplomilné dřeviny, masožravé rostliny apod.). Populace vybraných ohrožených druhů by mohly být sledovány z hlediska počtu jedinců, obývané vegetace, trendu k šíření či naopak ústupu a podobně. Součástí práce bude návrh konkrétních ohranářských opatřeních vedoucích ke zlepšení stavu populací vybraných ohrožených druhů, např. návrh managementových zásahů (obnovení sečení luk a pastvy apod.). Student si v rámci této SOČ vyzkouší mnoho botanických metod, například terénní průzkum, práci s určovací literaturou, studium literárních a internetových zdrojů včetně mnoha databází užívaných dnes v praktické ochraně přírody, sestavení návrhů na ochranářská opatření pro konkrétní druhy či lokality a mnohé jiné. V neposlední řadě by tato SOČ také představovala možnost bližšího seznámení s mnoha botaniky a ochránci přírody a zisk cenných zkušeností do dalšího rozvoje.
 • Současná pylová spektra a jejich vztah k vegetaci
  Pylová analýza je běžným nástrojem k rekonstrukci vegetace a změn prostředí v nejmladší geologické minulosti. Pomocí ní jsou rekonstruovány klimatické změny a činnost člověka v minulosti. Problém je ovšem nejen určování vlastních pylových zrn, které různě odráží taxonomickou diverzitu rostlin, ale i rozdílná míra pylové produktivity jednotlivých druhů (nejčastěji dřevin) i typů vegetace. Obecně se předpokládá, že bylinná společenstva produkují méně pylu než např. jehličnatý les. Cílem práce je odběr a analyzování pylových spekter odebraných z mechových polštářků na definovaném transektu v krajině tak, aby byla pokryta její různorodost od mokřadní vegetace po lesní společenstva. Případně odběr v několika kontrastních typech vegetace, jako jsou např. bezlesé enklávy v lese. Výsledek bude porovnán se stručným zápisem vegetačních typů daného území.
 • Změny krajiny a vegetace v historické době
  Středoevropská krajina prošla v posledních 200 letech mnoha výraznými změnami. Od nástupu průmyslové revoluce v průběhu 19. století došlo k nárůstu populace, zásadním změnám v zemědělství a často i zániku pastevectví. Na jednu stranu docházelo k urbanizaci a růstu měst a průmyslových aglomerací, naopak mnohé venkovské regiony (hlavně v horských oblastech) se vylidňovaly již od poloviny 19. století. Nejzásadnější změnou české krajiny byla kolektivizace zemědělství v 2. polovině 20. století a zánik mnoha sídel v oblastech dříve obývaných německojazyčným obyvatelstvem. Tyto změny lze sledovat na historickým mapách a uměleckých vyobrazeních historické krajiny. Od konce 19. století se také rozšiřuje fotografie a od poloviny 20. století letecké snímkování. Cílem práce je doložit ve vybraném regionu změnu krajiny s použití různých zdrojů informací, od mapových podkladů (včetně stabilního katastru), po historické fotografie, psané prameny, případně výpovědi pamětníků. Tyto prameny se konfrontují se současným stavem krajiny. Vhodným modelovým příkladem jsou zaniklá sídla, kde často přežívají ovocné stromy a dříve pěstované druhy, společně s terénními relikty zaniklého osídlení a bývalé zemědělské krajiny.
 • Invazní druhy na různých typech stanovišť města Brna
  Úkolem bude zmapovat vybrané druhy invazních rostlin ve zvoleném území a vysledovat faktory (environmentální a antropogenní), které potenciálně ovlivňují jejich rozšíření a prostorovou dynamiku. Práce bude zahrnovat terénní průzkum, záznam výskytu rostlin pomocí GPS, vyhodnocení dat a zpracování výsledků (včetně tvorby jednoduchých mapek) na počítači.
 • Aktualizace stavu populace mravence lužního (Liometopum microcephalum) na jižní Moravě
  Mravenec lužní je vzácný, velice zajímavý mravenec, který obývá staré stromy, především vzrostlé duby. Dosahuje severozápadního okraje svého areálu na nejjižnější Moravě v nivách Dyje (maximálně po Drnholec), Svratky (zhruba po Židlochovice) a Moravy (zhruba po Mikulčice). Přesto se jedná o velice početnou populaci, která se tím vymyká situaci ve většině areálu: při mapování kolonií kolem roku 2005 zde bylo zaznamenáno, označeno a zakresleno do map cca 900 kolonií, resp. hnízdních stromů. Stalo se tak ovšem bez využití zaměření GPS (tato technologie u nás tehdy teprvé nastupovala). Od té doby bylo zaznamenáno opětovné šíření severním směrem (odkud se druh za poslední cca půl století vytratil), ale také masivní těžba porostů na Břeclavsku (obora Soutok), kde se mnohé kolonie nacházely. Předmětem SOČ by mohla být aktualizace výskytu mravence v daném území (vč. zaměření kolonií pomocí GPS) a srovnání se situací před 10–15 lety. Případně doplňující sběr dat k ekologii druhu dle domluvy s vedoucím SOČ. Vhodné pro někoho, kdo se rád pohybuje v přírodě a nebojí se do lesa ani komárů. Při průzkumu terénu bude potřebné jízdní kolo, bydliště na Břeclavsku je velkou výhodou. O mravenci lužním si můžete přečíst více na adrese: http://ziva.avcr.cz/2014-5/mravenec-luzni-myty-a-fakta.html.
 • Letová aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) v systému Hranické propasti
  Letová aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) po večerním výletu z jeskyně Rotunda v systému Hranické propasti (okr. Přerov). Aktivita bude sledována pomocí automatických detektorů ultrazvuku jednak na obvodové hraně propasti, jednak na okrajích blízkého lomu (Na Kučách?). Práce navazuje na pilotní výzkum Bc. Milana Suchánka (PřF MU 2018). Vhodné pro studenta z Hranic a okolí, vzhledem k tomu, že je potřeba navštěvovat lokalitu pravidelně!
 • Bezkontaktní sledování aktivity netopýra velkého (Myotis myotis) v Luhačovicích
  Bezkontaktní sledování aktivity netopýra velkého (Myotis myotis) v denním úkrytu početné letní kolonie na půdě zámku v Luhačovicích za pomoci automatického kamerového systému (IR kamery s automatickým ostřením a s nastavením pohybu po zvolené trajektorii). Tato práce navazuje na pilotní výzkum Bc. Lukáše Nováka z PedF MU Brno (2017). Vhodné pro studenta z Luhačovic a okolí, vzhledem k tomu, že je potřeba navštěvovat lokalitu pravidelně!
 • Chemické složení sklerotizovaných struktur platyhelmintů
  Helminti (parazitičtí červi) jsou skupinou mnohdy nepříbuzných protostomních živočichů, kteří v určité fázi ontogenetického vývoje parazitují v těle obratlovce. Mezi helminty jsou řazeni zejména zástupci neodermátnich organismů kmene Platyhelminthes, tříd Trematoda - motolice, Cestoda – tasemnice, Monogenea – jednorodí, kmene Nematoda – hlístice a kmene Acanthocephala - vrtejši. Nepostradatelnou součást těla mnoha druhů mnohobuněčných parazitů tvoří sklerotizované struktury, které nejčastěji napomáhají přichycení parazita k hostiteli. U většiny parazitických organismů však zůstává neobjasněna podstata formování těchto struktur a často není známé ani jejich složení. Pro účely experimentální části této práce byl zvolen jako modelový organismus Eudiplozoon nipponicum, třída Monogenea, čeleď Diplozoidae. Tento organismus patří mezi rybí ektoparazity s výrazným patogenním účinkem. Ten je indukován mechanickým poškozením žáber právě sklerotizovanými svorkami opisthaptoru, což může být doprovázeno rozvojem sekundární bakteriální či mykotické infekce, a dále také narušením povrchu žáber spojeným se ztrátou krve v průběhu sání parazita. V navržené práci by měly být utříděny dosavadní poznatky týkající se sklerotizovaných struktur platyhelmintů. Dílčí cíle této práce jsou: 1. Zpracovat dostupnou literaturu zaměřenou na typy, funkce a chemické složení sklerotizovaných struktur platyhelmintů. 2. Analyzovat chemické složení svorek opisthaptoru zástupce třídy Monogenea - Eudiplozoon nipponicum.

Ústav experimentální biologie, SCI MUNI

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Júlia Kováčová (juli.kovaloskarloscova@mail.muni.cz).

 • Laboratoře na čipu v přírodních a lékařských vědách
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Molekulární podstata a evoluce aktivity enzymů
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Studium molekulární struktury a stability proteinů
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Mikrofluidika - laboratoře na čipu pro biomedicínský výzkum
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Vývoj softwarových nástrojů pro design proteinů v biomedicíně
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Počítačové modelování enzymatických reakcí
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Strukturní analýza terapeutických proteinů
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Studium mechanismu enzymové katalýzy metodami rentgenové krystalografie
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Využití 3D kryo-elektronové mikroskopie pro studium struktury proteinů
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Inženýrství nových oligomerních forem enzymů pro biotechnologické aplikace
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Funkčně-anatomické charakteristiky antarktických řas a sinic
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

Ústav fyzikální elektroniky, SCI MUNI

 • Meranie depozičnej rýchlosti reaktívneho magnetrónového naprašovania pri využití 3 reaktívnych plynov (O2/N2/C2H2)
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Štúdium emisných čiar atómov a iónov v plazme optickou spektroskopiou počas magnetrónového naprašovania
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Príprava novej úlohy do fyzikálneho praktika o štúdii fotoluminiscenčných procesov
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

Ústav geologických věd, SCI MUNI

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Kateřina Zachovalová (909loskarlos8@mail.muni.cz).

 • Využití Ramanovy spektroskopie k určení vlivu laserové ablace na stupeň krystalinity pevných fází v bezprostředním okolí ablačních kráterů
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Možnosti vizualizace vybraných parametrů Ramanovských spekter Ca-Mg-Fe-granátu kombinací ternárního diagramu a barevného škálování
  Cílem práce je zjistit, zda lze u zonálního ternárního granátu kromě dobře definovaných změn v chemickém složení od středu k okraji pozorovat podobně pravidelné změny u Ramanovských spektrálních pásů, a tyto změřené parametry (poměr Ca-Mg-Fe vs. pozice pásů) zobrazit body v ternárním diagramu (reprezentujícími složení) zabarvenými pomocí barevné škály (reprezentující pozici Raman. pásů). Předpokladem jsou znalosti obecné chemie (přepočty látk. množství × hmotnost × molární hmotnost), matematiky (lineární rovnice a trigonometrie) a práce s Excelem (suma, průměr, podmínka KDYŽ). Ideální je také solidní znalost anglického jazyka a alespoň základní orientace v programování početních úloh např. v jazyce Pascal, Basic apod. (zejména podmínka IF, cyklus FOR) – vizualizace bude vytvořena jednoduchým algoritmem v jazyce Matlab podle pokynů konzultanta.
 • Komensalismus v paleontologickém záznamu
  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.
 • Studium proudění vzduchu v dynamické Císařské jeskyni
  Účinná ochrana jeskynního prostředí představuje aktuální problém řešený v krasových oblastech. Vedle turistického využití jsou jeskyně využívány také ke kulturním a terapeutickým účelům. Při zpřístupňování jeskyní však dochází k antropogenním zásahům, na které reaguje jeskynní mikroklima velmi citlivě. Obecně se předpokládá, že klíčovou roli při tvorbě jeskynního mikroklimatu hraje výměna vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím jeskyně. V této souvislosti má v rámci ČR významné postavení Císařská jeskyně v severní části Moravského krasu. Jedním důvodem je její využívání ke speleoterapii (metoda využívající dlouhodobý pobyt v jeskynním prostředí k léčbě alergií a onemocnění dýchacích cest). Dalším důvodem je její relativně jednoduchá geometrie (dva vchody v různých nadmořských výškách umožňují typicky dynamickou cirkulaci vzduchu) díky níž je jeskyně už několik let předmětem mikroklimatologického výzkumu. Avšak i přesto nejsou mechanismy proudění vzduchu v jeskyni dostatečně objasněny. Cílem práce je na základě měření vybraných mikroklimatických parametrů za různých podmínek popsat hlavní větve proudění vzduchu v Císařské jeskyni.
 • Mikropaleontologie prvohorních vápenců z vybrané lokality v Moravském krasu
  Mikropaleontologie studuje mikroskopické zbytky vyhynulých organizmů - mikrofosilie. Některé mikroskofosilie slouží k určování stáří vrstev ve kterých se nacházejí, jiné nám mohou leccos prozradit o prostředí vzniku sedimentární horniny. Student/ka odebere s pomocí vedoucího práce vzorky v terénu, v laboratoři provede separaci mikrofosilií, které následně určí podle literatury a vyhodnotí jejich význam
 • Studium recentních říčních sedimentů a jejich těžkých frakcí
  Separace minerálů, určování: optické metody a dokumentace, ramanova spektra.
 • Kryotermometrie a výpočet podílu rozpuštěných solí v hydrotermálním roztoku
  Optická kryotermometrie, výpočty ze zjištěných teplotních parametrů.
 • Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi v lesním prostředí
  Rychlost dekompozice organických látek v půdách je ovlivněna intenzitou mikrobiální činnosti. Jednoduchá metoda zjištění intenzity mikrobiální dekompozice vychází z metody TBi (Tee Bag Index) založené na zkoumání rozkladu čajových lístků v čajových sáčcích. Sáčky budou po dobu 3 měsíců pohřbeny v A-horizontu půd lesního prostředí na granitovém podloží. Porovnána bude míra dekompozice organických látek (čajových lístků) v lesním biotopu městského a mimoměstského prostředí. Ověříme, do jaké míry se městské prostředí odráží v aktivitě půdních mikroorganismů.
 • Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi na otevřených biotopech
  Rychlost dekompozice organických látek v půdách je ovlivněna intenzitou mikrobiální činnosti. Jednoduchá metoda zjištění intenzity mikrobiální dekompozice vychází z metody TBi (Tee Bag Index) založené na zkoumání rozkladu čajových lístků v čajových sáčcích. Sáčky budou po dobu 3 měsíců pohřbeny v A-horizontu půd na nezalesněných biotopech (louky) na granitovém podloží. Porovnána bude míra dekompozice organických látek (čajových lístků) v nezalesněném prostředí ve městě a mimo městskou oblast. Ověříme, do jaké míry se městské prostředí odráží v aktivitě půdních mikroorganismů.
 • Teplotní profil Punkevními jeskyněmi
  Student podrobně proměří základní mikroklimatické parametry (teplota, obsah CO2, tlak a vlhkost) na profilu suché části Punkevních jeskyní a to v letním i zimním režimu ventilace. Výsledkem budou mapy teplotního rozložení jeskyně a dalších parametrů. Znalost vývoje mikroklimatu jeskyní je důležitá pro posouzení časového vývoje a jeho možného vlivu na jeskynní vody a jeskynní výzdobu. Výsledky jsou zajímavé také pro potřeby ochrany jeskynního prostředí v návštěvnicky zpřístupněné jeskyni.