Středoškolská odborná činnost

Určitě nezapomeň navšívit oficiální web SOČky. Za zmínku stojí také web SOČkaři.cz, který podává všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě. Spousta (nejen) našich SOČek je podpořená organizací JCMM. Určitě koukni na jejich web, můžeš si tam prohlédnout konkrétní podpořená téma a pokud stále váháš, nějaké si vybrat.

Fakulta informatiky MU

Chcete psát SOČ s konzultanty z fakulty informatiky? Podívejte se na oblasti výzkumu nebo přehled laboratoří na FI. Pokud vás některá oblast mimo níže uvedená témata zaujala, obracejte se na Martu Vrlovou (propagace@fi.muni.cz), která zprostředkuje kontakt na specialisty na danou oblast z fakulty informatiky.

 • Využití neuronových sítí pro zpracování obrazu.
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (pem@fi.muni.cz)

  Cílem práce je seznámit se s moderními metodami pro zpracování obrazu založenými na konvolučních neuronových sítích a následně vytvořit a vyhodnotit nějaký model pro řešení vybraného praktického problému. Vhodný problém bude vybrán po diskusi s vedoucím práce podle zájmů a zkušeností studenta. Název práce upřesníme dle konkrétní vybrané aplikace.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití rekurentních neuronových sítí pro detekci pojmenovaných entit
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (hales@mail.muni.cz)

  Umělé neuronové sítě jsou v současnosti nejčastějším způsobem využití strojového učení pro úkoly počítačové analýzy textů. Cílem práce je praktické seznámení se s vybranou úlohou zpracování přirozeného jazyka od předzpracování dat, přes trénování na dané datové sadě a vyhodnocení úspěšnosti natrénovaného modelu. Konkrétní úloha je např. zmíněná detekce pojmenovaných entit nebo analýza sentimentu či sumarizace textu. Řešení probíhá samostatně s konzultacemi ze strany vedoucího tématu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vzory dělení slov
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (sojka@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího

Ekonomicko-správní fakulta MU

Chceš psát SOČ na ESF MU? Koukni na náš web: https://www.econ.muni.cz/cs. A další témata po konzultaci na katedrách. Informace vám podá Mirka Stejskalová (miroslava.stejskalova@econ.muni.cz).

 • Co ovlivňuje daňové příjmy státu a jak přesně můžeme odhadovat jejich budoucí vývoj?
  ekonomie
  Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (daniel.nemec@econ.muni.cz)

  Pro sestavování státního rozpočtu je mimo jiné potřebné znát očekávané příjmy vlády, zejména ty daňové. Otázkou tedy je, co a jak ovlivňuje výši daňových příjmů vlády a jakými metodami a jak přesně můžeme jejich vývoj predikovat. Práce se tedy zaměří buď na problematiku predikce

  daňových příjmů jedné země (např. České republiky) nebo bude porovnávat podobnosti a odlišnosti vývoje daňových příjmů a kvality jejich predikce napříč vybranými zeměmi EU či mimo EU. Při zpracování této práce se naučíte pracovat s veřejně přístupnými daty, nacházet v nich vzájemné souvislosti s využitím vhodných softwarových nástrojů a osvojíte si i účinné metody pro tvorbu jednoduchých predikčních modelů. Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Energetická krize - možnosti řešení v ČR a jejich náklady.
  ekonomie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (kvizda@econ.muni.cz)

  Kontaktovat vedoucího
 • Financování dopravy v České republice - metropole versus periferie
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Práce se zaměří na posouzení financování dopravy v České republice, a to z pohledu obcí či dobrovolných svazků obcí. Cílem práce bude identifikovat rozdíly ve financování dopravy mezi metropolitními centry, metropolitním okolím a zbývajícími periferními oblastmi. Toto rozdělení bude vycházet z metodiky identifikace metropolitních oblastí dle OECD, zdrojem údajů pro o financování kulturních činností z veřejných rozpočtů bude Monitor státní pokladny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Financování českých nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (jakub.pejcal@econ.muni.cz )

  Nestátní neziskové organizace (NNO) mají nesmazatelný podíl na fungování a rozvoji moderní demokratické společnosti. Realizují svou činnost bez primární vidiny zisku tam, kde zástupci ziskového sektoru netuší dostatečné finanční ohodnocení, anebo tam, kam veřejný sektor v důsledku různých omezení nedosáhne. Činnost NNO by se však v některých oblastech (např. sociální, zdravotní, kulturní, sportovní) neobešla bez podpory ze strany veřejných rozpočtů.

  Cílem práce bude zmapovat financování NNO z různých úrovní veřejných rozpočtů. Do jisté míry tak práce naváže na existující linii „Rozborů“ se stejným zaměřením, jež na svém webu svého času zveřejňovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.

  V ideálním případě budou v práci využita data z Monitoru státní pokladny, dále pak interní data vybraných Krajských úřadů a zvolených kapitol státního rozpočtu (ministerstev).

  Kontaktovat vedoucího
 • Influencer marketing a udržitelnost
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Renata Čuhlová, Ph.D (renata.cuhlova@econ.muni.cz)

  Populární influenceři na sociálních sítích se svým životním stylem stávají inspirací pro mnohé své sledující. Toho se snaží využít i firmy, které touto marketingovou komunikací zvyšují povědomí o své značce i zájem o propagované produkty. To je případ i tzv. greenfluencerů. Cílem práce je na základě vlastního sběru dat formou rozhovorů zjistit vliv influencera na změnu postojů a udržitelnost v nákupním a spotřebitelském chování vybrané cílové skupiny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Lokální zážitky – příklady dobré praxe v cestovním ruchu
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (holesinska@econ.muni.cz)

  Jeden z trendů cestovního ruchu, který byl vyvolán změnou v chování poptávky cestovního ruchu v době pandemii covid-19, je orientace na lokální zážitky. Tento trend je spojen s myšlenkou „vyhnout se davům turistů“ a současně prožít něco zajímavého na novém dosud nepoznaném místě. Motivací pro vyhledávání lokálních zážitků je často poznání místní kultury (gastronomie, způsobu života, tradiční výroby apod.). Najít v destinaci dosud neobjevené místo, které by se mohlo stát součástí nabídky cestovního ruchu, není jednoduché. Pomoci mohou příklady z praxe z jiných destinací a jistá míra představivosti o tom, co by mohlo stát za „objevení“. Cílem práce je ve vybrané lokalitě (destinaci) identifikovat potenciální příklady lokálních zážitků, které by se mohly stát nabídkou cestovního ruchu, tj. „vlajkovou“ lodí dané destinace.

  Kontaktovat vedoucího
 • Podnikatelský plán
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (alena.safrova.drasilova@econ.muni.cz)

  Podnikání je životní cestou, která sebou nese celou řadu výzev. Je to však také vzrušující způsob, jak přinést na trh něco nového a zlepšit život zákazníkům, protože hlavním cílem podnikání je řešit problémy. Cílem tématu je provést marketingový průzkum trhu a na jeho základě navrhnout komplexní podnikatelský plán, který může v budoucnu sloužit jako podklad k rozjezdu reálného podnikání.

  Kontaktovat vedoucího
 • Průzkum spotřebitelského chování cestujících - poptávka po nočních železničních spojích
  ekonomie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (kvizda@econ.muni.cz)

  Kontaktovat vedoucího
 • Role veřejného sektoru v ochraně ovzduší v ČR
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Práce bude zaměřena na hodnocení finančních nástrojů veřejného sektoru využívaných k ochraně či zlepšení kvality ovzduší. Cílem práce bude posouzení role státu, regionů soudržnosti, krajů, obcí, případně dobrovolných svazků obcí v ochraně či zlepšování kvality ovzduší. V práci budou využitadata z Monitoru státní pokladny o výdajích veřejného sektoru do této oblasti. Následně bude provedeno posouzení účinnosti těchto opatření v dlouhodobé horizontu a budou sledovány dosažené změny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití digitálních nástrojů a online aplikací při výuce odborného obchodního jazyka a míra jejich efektivity
  ekonomie
  Vedoucí práce: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D., Mgr. Jiřina Hrbáčková (veronika.camacho@econ.muni.cz, jirina.hrbackova@econ.muni.cz)

  Snadný přístup k novým technologiím a vliv pandemie COVID-19 vedou k sílícímu trendu digitalizace i ve výuce cizích jazyků. Jak efektivní je využití digitálních nástrojů a aplikací při výuce odborného obchodního jazyka na VŠ? Jak nám technologie pomáhají, anebo naopak jak nás omezují? Má zapojení online aplikací vliv na míru motivace a efektivitu učebního procesu či dosažené výsledky? Práce se zaměří na propojení kvalitativního a kvantitativního výzkumného přístupu k dané tematice, přičemž zdrojem budou data získaná z výukových skupin obchodního jazyka studentů angličtiny a španělštiny na CJV/ESF MU. Cílem práce bude identifikovat a navrhnout vhodné modely pro efektivní proces učení se cizímu jazyku za pomoci online aplikací a digitálních nástrojů s přihlédnutím ke studovanému ekonomickému oboru.

  Pokud máte zájem o studium jazyků a dané téma Vás zaujalo, rády Vám poskytneme teoretický rámec výzkumu a pomůžeme s administrací dotazníků mezi studenty ESF MU.

  Kontaktovat vedoucího
 • Význam železniční dopravy v České republice pro plnění cílů Green Dealu
  ekonomie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (kvizda@econ.muni.cz)

  Železniční doprava osob i zboží je ekologická a bezpečná, avšak v mnoha případech ekonomicky ztrátová. Je možné to změnit? A je důvod to měnit? Jaká jsou pro a proti železniční dopravy z ekonomického hlediska? Má v České republice budoucnost vysokorychlostní železnice?

  Kontaktovat vedoucího
 • Inovace silniční dopravní infrastruktury k ochraně životního prostředí (obsazeno)
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Práce se bude zabývat opatřeními na zmírnění negativních dopadů ze silniční dopravy na životní prostředí. Práce bude čerpat z Monitoru státní pokladny, Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a z Registru smluv. Bude provedena rešerše projektů, jejichž cílem bylo zmírnění dopadů silniční dopravy na životní prostředí a následně bude vyhodnoceno jejich geografické umístění v rámci kontextu daného úseku vzhledem k jeho technickým či socio-geografickým podmínkám.

  Kontaktovat vedoucího

CEITEC MU, Středoevropský technologický institut

Pokud máte zájem vypracovat svou SOČ pod vedením školitele z CEITEC MU, seznamte se se zaměřením jednotlivých výzkumných skupin ústavu, kontaktujte školitele z preferované oblasti a ověřte možnost realizace projektu SOČ na daném pracovišti. V případě zájmu o některé z konkrétních vypsaných témat, kontaktujte vedoucího tématu. Jestliže potřebujete poradit, obraťte se na kontaktní osobu: Michaela Fajkusová (Michaela.Fajkusova@ceitec.muni.cz), pokusíme se Vám pomoci, případně najít školitele.

 • Role malých proteinů tepelného šoku ve vývoji rostlinných embryí
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Mácová (katerina.macova@ceitec.muni.cz)

  Vývin semen je zásadní pro rostlinnou produkci a následně pro zajištění potravinové bezpečnosti. Výnos rostlin je ovlivněn různými druhy stresu, mezi nimi tepelný stres výrazně narušuje vývin semen. Malé proteiny tepelného šoku udržují homeostázu a správné fungování buněk v rostlinném těle při tepelném stresu, ale také hrají roli ve vývinu semen při normálních podmínkách. Hlavním cílem této práce bude objasnění regulace exprese genů dvou malých proteinů tepelného šoku. Student vypěstuje několik mutantních linií modelové rostliny Arabidopsis thaliana a otestuje změny v místně a časově specifické aktivitě malých proteinů tepelného šoku BOBBER1 a BOBBER2 v normálních podmínkách (21°C) a tepelném stresu (28°C) a s tím spojené defekty ve vývoji rostllinných embryí. Student se seznámí se základními metodami molekulární biologie (izolace DNA, polymerázová řetězová reakce - PCR), přípravou kultivačních médií, prací s modelovou rostlinou Arabidopsis thaliana a základními mikroskopickými technikami.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium molekulárních změn zodpovědných za rezistenci na léčbu venetoclaxem u akutní myeloidní leukémie
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Michal Šmída, Dr. rer. nat. (michal.smida@ceitec.muni.cz)

  Akutní myeloidní leukémie (AML) je nejčastější leukémií u dospělých, s velmi krátkou dobou přežití. Její terapie je založena především na nespecifické a toxické chemoterapii. Teprve nedávno byl schválen nový lék venetoclax, který cílí specificky na konkrétní protein v leukemických buňkách, jehož inhibice vede k cílené smrti těchto buněk. Nicméně až dvě třetiny pacientů nereaguje na tento lék vůbec anebo se u nich rychle vyvine rezistence k léčbě venetoclaxem. Podstatou tohoto projektu bude prostudování části mechanismů zodpovědných za selhání této terapie.

  Student/ka bude analyzovat molekulární změny u leukemických buněk izolovaných od pacientů citlivých a od pacientů rezistentních na léčbu venetoclaxem. Za tím účelem provede analýzu vybraných kandidátních genů, které mohou být zapojeny v rezistenci na venetoclax. Budeme testovat expresi těchto genů na úrovni mRNA metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce a na úrovni proteinů metodou Western blotting.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium vazby protinádorových metaloléčiv na makrocyklické nosiče pomocí magnetické rezonance (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Jan Novotný, Ph.D. (jan.novotny@ceitec.muni.cz)

  Protirakovinná metaloléčiva užívaná v klinické praxi se často vyznačují nedostatečnou selektivitou vůči nádorovým buňkám a závažnými nežádoucími účinky při jejich aplikaci. Jednou ze strategií designu nových účinnějších preparátů je vytvoření neaktivního proléčiva navázaného ve vhodném makrocyklickém nosiči. Pro porozumění chování takovýchto modelový systémů využíváme metodu nukleární magnetické rezonance. Měření směsí koordinačních sloučenin Pt a cyklických nosičů prováděné za různých podmínek umožňuje popsat strukturu inkluzních komplexů, sílu vazby či stabilitu v daném prostředí. Náplní této práce bude vyhodnocení NMR titračních experimentů, stanovení vazebné konstanty a srovnání s podobnými systémy.

  Kontaktovat vedoucího

Geografický ústav, PřF MU

Budeme rádi spolupracovat se studenty, kteří mají zájem o fyzickou geografii, sociální geografii či kartografii a geoinformatiku. Zájemci o téma se mohou informovat přímo u jednotlivých školitelů. V případě, že máte nápad na nějaké vlastní téma a potřebujete odbornou radu, napište Petrovi Dobrovolnému (dobro@sci.muni.cz), pokusíme se vám poradit či najít školitele.

 • Bezbariérový prostor města
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (osman@mail.muni.cz)

  Práce se zaměří na mapování přístupnosti míst vybraných aktivit (stravování, sportu, kultury, maloobchodu, volebních místností atp.) pro vybranou skupinu osob (uživatele vozíků, osoby neslyšící či nevidomé) a to v prostředí vybraného města Jihomoravského kraje. Cílem práce bude zmapovat přístupnost míst vhodných pro určité aktivity pro předem definovanou skupinu osob. Konkrétní zadání bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Maloobchodní vybavenost modernistických sídlišť
  geografie
  Vedoucí práce: Mgr. Jiří Malý, Ph.D. (maly@geogr.muni.cz)

  Cílem práce je zhodnotit vývoj maloobchodu na území modernistických sídlišť v post-socialistickém období. Na základě případové studie vybraného sídliště bude popsán jak vývoj rozsahu a sortimentního spektra maloobchodní vybavenosti, tak pohled místních obyvatel z hlediska (ne)spokojenosti s dostupností obchodů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Měření vodivosti ve vodních tocích a hledání příčin její variability (solení silnic a odtokové události)
  geografie
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (brabec@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Nadměrný cestovní ruch (overturismus) v Jihomoravském kraji
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (ondrej.sery@mail.muni.cz)

  Cestovníc ruch se stal důležitou součástí ekonomiky. Některé lokality však navštěvuje více turistů (a jejich počet neustále stoupá), než mohou tyto lokality dlouhodobě unést. Práce se zaměřuje na identifikaci těchto lokalit v Jihomoravském kraji a identifikaci problémů s tímto jevem spojeným.

  Kontaktovat vedoucího
 • Nástroje časového plánování
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (osman@mail.muni.cz)

  Časové plánování představuje nový způsob organizace naší společnosti. Rozvíjí se především na úrovni firem, ale využívají jej i veřejné instituce, města, městské části či jednotlivci. Práce se zaměří na identifikaci časových konfliktů v rámci vybrané instituce (rodina, třída, škola, zájmová organizace atp.), časovou analýzu těchto konfliktů a navržení možného nástroje jejich řešení. Návrhová část práce pak vytváří prostor pro uplatnění vlastní kreativity. Konkrétní výběr instituce i návrh nástroje pro časové plánování bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Proměny zaměstnanosti dle sčítání lidu 2021
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (ondrej.sery@mail.muni.cz)

  V roce 2021 proběhlo v České republice již čtvrté porevoluční sčítání lidu. Práce si klade za cíl identifikovat proměny zaměstnanosti dle odvětví ekonomické činnosti za posledních více než 30 let s důrazem na aktuální situaci. Soustředí se především na regionální rozdíly na úrovni krajů, okresů a obcí, které interpretuje.

  Kontaktovat vedoucího
 • Prostorová diferenciace plodnosti v Evropě
  geografie
  Vedoucí práce: Mgr. Jiří Malý, Ph.D. (maly@geogr.muni.cz)

  Cílem práce je popsat geografické rozdíly v úrovni plodnosti mezi jednotlivými státy a regiony Evropy. Důraz bude kladen i na zachycení vývojových trendů včetně souvislostí míry plodnosti s nedávnou pandemií COVID-19. Specifická pozornost se zaměří na pozici ČR v rámci Evropy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Sledování stopních drah zvěře ve vybraných biokoridorech (pásech dřevin)
  geografie
  biologie
  Vedoucí práce: RNDr. Martin Culek, Ph.D. (culek@sci.muni.cz)

  Celý výzkum míří k usnadnění šíření a migrace vybraných savců krajinou. Cílem práce je ozřejmit, nakolik jsou nově vysazované pásy dřevinné zeleně (větrolamy, biokoridory apod.) využívány vybranou skupinou savců k migraci a šíření. Předpokládá se sledování dvou až čtyř biokoridorů o délce od několika set metrů do ca 2 km. Sledování bude probíhat převážně v zimním období, kdy bude možné ve sněhu (snad!) sledovat, kudy živočichové chodí. V případě bezsněhové zimy lze často sledovat otisky stop v blátě. Z tras stop nás budou zajímat hlavně ty, které nesvědčí pro místní pobyt živočicha, ale pro jeho pohyb krajinou z místa A do místa B. Takovéto stopní dráhy budou zaznamenávány, zjišťována poloha pomocí GPS (možno zapůjčit) a druh savce. Výsledkem bude mapa biokoridoru se zákresem nejzajímavějších tras v něm i blízkém okolí a k tomu samozřejmě zpráva z průzkumů. Zájemce si může vybrat z předložené nabídky dřevinných pásů, popř. může nějaké k výzkumu vhodné navrhnout. Zájemce si může také z nabídnutého seznamu vybrat, které druhy živočichů by chtěl sledovat. Prioritní zájem je o lišky, jezevce, jeleny, ideálně i o losy, vlky a rysy. Často jsou sledovány i stopy srnek nebo divokých prasat.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vzdělanost české populace dle sčítání lidu 2021
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (ondrej.sery@mail.muni.cz)

  V roce 2021 proběhlo v České republice již čtvrté porevoluční sčítání lidu. Práce si klade za cíl identifikovat proměny vzdělanosti za posledních více než 30 let s důrazem na aktuální situaci. Soustředí se především na regionální rozdíly na úrovni krajů, okresů a obcí, které interpretuje.

  Kontaktovat vedoucího
 • Časoprostorové vzorce migrace ve vybraném metropolitním regionu
  geografie
  Vedoucí práce: Mgr. Jiří Malý, Ph.D. (maly@geogr.muni.cz)

  Cílem práce je zhodnocení variability a vývoje migračních toků v rámci vybraného metropolitního regionu ČR. Na základě dat o mezi-obecní migraci osob budou identifikovány dílčí fáze vývoje migrace v posledních 30 letech v silně (sub)urbanizovaném metropolitním území.

  Kontaktovat vedoucího
 • Cestovní ruch v době post-lockdownové (obsazeno)
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D. (trojan@sci.muni.cz)

  Cestovní ruch zaznamenal v období pandemie výrazné změny. Proměnil se počet turistů, jejich návyky i vnímání prostoru. Změnou prošly i jednotlivé destinace a management cestovního ruchu. Cílem středoškolské odborné činnosti bude na vybrané destinaci identifikovat změny, ke kterým v době po pandemii došlo, a navrhnout adaptační strategii destinace související s proměnami turismu v době post-lockdownové.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mapování hydroekologického stavu říční sítě v brněnské aglomeraci (obsazeno)
  geografie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (macka@sci.muni.cz)

  Vodní toky ve městech jsou z pophledu jejich vodního režimu, morfologie a oživení organizmy výrazným způsobem přeměněny člověkem a vzdáleny přírozenému stavu. Přesto se v městském a příměstském prostředí Brna setkáme u potoků a řek s různou ekologickou hodnotou, kterou lze vyjádřit na základě jejich chemického, biologického a hydromorfologického stavu. Cílem práce bude mapování a klasifikace hydroekologického stavu vybraných úseků říční sítě v Brně a hledání příčin tohoto stavu. Práce bude zahrnovat mapování v terénu a statistické vyhodnocení dat.

  Kontaktovat vedoucího
 • Občanská věda a její role v monitoringu klimatických změn (obsazeno)
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D. (trojan@sci.muni.cz)

  SOČ je zaměřena na představení vlastního občanskovědního projektu, který se věnuje monitoringu dopadů klimatických změn v zemědělské krajině. Součástí SOČ je kromě samotného rozvoje projektu jeho popularizace mezi veřejností, sbírání vlastních dat, jejich interim hodnocení a prezentace. Předpokládá se práce v terénu (při sběru dat do modelového projektu) a významnou složkou SOČ je popularizace, při níž by mělo docházet k větší aktivizaci veřejnosti při participaci na občanskovědních projektech.

  Kontaktovat vedoucího
 • Sedimenty dob ledových u Palhance na Opavsku (obsazeno)
  geografie
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Jakub Holuša (holusa.jakub@mail.muni.cz)

  Kvartér je geologickou periodou, která začala před 2,58 miliony let a pro níž je typické střídání dob ledových, během nichž se tvořily rozsáhlé ledovce; a meziledových, během nichž bylo klima podobné, ba dokonce i mírně teplejší, než je tomu dnes. Rozsáhlý kontinentální ledovec na naše území pronikl ze Skandinávie dvakrát, a to během tzv. elsterského a sálského zalednění, přičemž zde zanechal mnoho důkazů; nejčastěji ve formě sedimentů. Poslední rozsáhlé zalednění vrcholící před cca 21 000 lety (označováno též jako „viselské“) již naše území nezasáhlo, jelikož se čelo ledovce zastavilo přibližně na linii Varšava-Berlín. Nicméně i tak mělo na tehdejší území Česka vliv, jelikož zde směrem od ledovce vanuly velmi studené a suché větry, které měly za následek vytvoření periglaciální zóny, jejíž obdoby můžeme v dnešních dobách najít v předpolí ledovců; nejvýrazněji v Arktidě a Antarktidě. Cílem této studie je sedimentárně-petrologický výzkum sedimentů odkrytých ve strži nacházející se v městské části Opava-Palhanec. Pomocí něj by měl student/ka objasnit původ písčitých štěrků, na nich nasedajících převážně prachovitých sedimentů a posoudit možné ovlivnění svrchního tělesa podložními sedimenty. Na základě získaných poznatků, rešerše literatury a dostupných dat by také měl student/ka nastínit přibližné stratigrafické zařazení vzniku sedimentů.

  Kontaktovat vedoucího

Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU

V případě zájmu o SOČ ve spolupráci s NCBR kontaktujte koordinátorku ústavu Mgr. Veroniku Papouškovou, Ph.D. (papouskova@ncbr.muni.cz).

RECETOX, PřF MU

Zajímá Vás životní prostředí a jak ovlivňuje nás a jak ovlivňujeme my jej? Kontaktujte Rozárku Jílkovou (rozarka.jilkova@recetox.muni.cz) a domluvte si téma přímo Vám na míru.

 • Management stresu během cvičné mise na měsíc Asclepios III
  humanitni_vedy
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Bc. Lucie Ráčková (lucie.rackova@recetox.muni.cz)

  NASA v roce 2017 zahájila program Artemis který si dal za cíl znovu navštívit Měsíc a plánuje také pokračovat dál, až na Mars. Cesty do vesmíru nám přináší unikátní přležitosti pro poznání podstaty fyzikálních zákonů, historie života a jeho limitů. Také podporují rozvoj technologií, materiálů a postupů, které usnadňují život na naší planetě Zemi. Průzkum vesmíru je však nebezpečný. Astronauti se musí vyrovnávat s nepřirozenou gravitací, velkou vzdáleností od planety Země, radiací, izolací, stísněním a pro člověka nepříznivým prostředím. Dopad těchto rizik je zvyšován s délkou trvání misí, které u pobytu na Měsíc budou v řádu stovek dní, u pobytu na Marsu pak i let. Z tohoto hlediska je nutné co nejvíce prozkoumat různé faktory, které mohou ovlivnit fungování člověka ve cvičných misích. V rámci projektu bude mít student možnost podílet se na analýze a interpretaci dat z projektu jehož cílem je hodnotit změny ve stresové reakci v průběhu cvičné mise na měsíc Asclepios III. Mise je organizovaná studentskou organizací Asclepios sídlící ve Švýcarsku (https://asclepios.ch/). Student zpracuje vybraná data v anonymizované podobě a připraví odbornou práci.

  Kontaktovat vedoucího
 • Molekulární funkce apoliproteinů E (ApoE) ve zdraví a nemoci
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  V rámci tohoto projektu bude studován lidský apolipoprotein E (ApoE) metodami molekulární a strukturní biologie za účelem pochopení jeho molekulárních a buněčných funkcí. Důraz bude kladen na studium toxické izoformy ApoE4, která je klíčovým hráčem v procesu neurodegenerace, vedoucí k Alzheimerově chorobě. V práci se budeme zaměřovat na nově objevenou DNA-vazebnou aktivitu tohoto proteinu. Získané poznatky poslouží k návrhu nových typů léčiv a terapetických strategií.

  Kontaktovat vedoucího
 • Molekulární principy bioluminiscečních systémů
  chemie
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Bioluminiscence, tedy vysoce účinný proces produkce a emise světla živými organismy, je nejen fascinující vědecký fenomén, ale nabízí řadu praktických aplikací využitelných v zobrazování živých buněk a organismů až po konstrukci alternativních ekologických zdrojů světla. V rámci tohoto projektu bude studován mořský bioluminisceční systém metodami molekulární a strukturní biologie za účelem pochopení molekulárních principů vedoucích k produkci viditelného světla enzymatickou přeměnou malých organických molekul, tzv. luciferinů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Testing of liquid cooling system for analogue spacesuit.
  informatika
  biologie
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Bc. Lucie Ráčková (lucie.rackova@recetox.muni.cz)

  This project is an extraordinary opportunity to participate in the field of human spaceflight research and development, specifically in the development of analogue spacesuit for space analogue missions. One of the most dangerous parts of manned space exploration are extravehicular activities (EVAs). In between years 1965-2019, total amount of 429 EVAs were performed. 49 of them encountered unexpected problems, some were related to overheating of the astronaut. In future exploration of the Moon and beyond, the time and physical activity of EVAs will increase. This further emphasize the need for effective and reliable countermeasure for overheating risk. In this project you will work with international experts from ICEE Space on development and testing of a liquid cooling system. You will have to communicate in English with them. Then, you will test usability of the cooling system in laboratory and in the field. You will use thermocamera and physiological measures to evaluate effectivness of the solution. After experiment, you will write the report. I'll be your czech-speaking supervisor, helping you with the theory, practical aspects of experiment design, field testing, and writing.

  Kontaktovat vedoucího
 • Uživatelská přívětivost měsíčního roveru Lunar Zebro
  informatika
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Bc. Lucie Ráčková (lucie.rackova@recetox.muni.cz)

  Člověk je bádavý tvor, který v rámci své touhy po poznání často překračuje hranice komfortu a bezpečí. Výzkumníci se dostávají do nebezpečných a vzdálených oblastí, jako jsou třeba hypersalinní jezera, oblasti hluboko pod zemským povrchem, pouště, arktické oblasti, ale i místa mimo planetu Zemi jako je např. Měsíc. Riziko spojené s výzkumem v těchto oblastech lze minimalizovat s použitím technologií pro vzdálené ovládání robotů. V rámci projektu dostane student k dispozici rover Lunar Zebro, Holandský malý rover určený pro mise na Měsíc. O roveru psal např. časopis 100+1 (https://www.stoplusjednicka.cz/nejmensim-lunarnim-roverem-se-mohl-stat-nizozemsky-lunar-zebro). Student provede sérii experimentů, při kterých bude hodnotit jeho uživatelskou přívětivost a použitelnost pro vzdálené ovládání a případně sběr vzorků. Data bude získávat pomocí pozorování, rozhovorů a dotazníků které bude distribuovat participantům které pro experiment vyhledá. Výstupy z projektu zpracuje do odborné práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Změny ve vnímání prostředí během cvičné vesmírné mise v Polské Lunares
  humanitni_vedy
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Bc. Lucie Ráčková (lucie.rackova@recetox.muni.cz)

  NASA v roce 2017 zahájila program Artemis který si dal za cíl znovu navštívit Měsíc a plánuje také pokračovat dál, až na Mars. Cesty do vesmíru nám přináší unikátní přležitosti pro poznání podstaty fyzikálních zákonů, historie života a jeho limitů. Také podporují rozvoj technologií, materiálů a postupů, které usnadňují život na naší planetě Zemi. Průzkum vesmíru je však nebezpečný. Astronauti se musí vyrovnávat s nepřirozenou gravitací, velkou vzdáleností od planety Země, radiací, izolací, stísněním a pro člověka nepříznivým prostředím. Dopad těchto rizik je zvyšován s délkou trvání misí, které u pobytu na Měsíc budou v řádu stovek dní, u pobytu na Marsu pak i let. Z tohoto hlediska je nutné co nejvíce prozkoumat různé faktory, které mohou ovlivnit fungování člověka ve cvičných misích. V rámci nabízeného projektu se student může účastnit projektu jehož cílem je hodnotit změny ve vnímání prostředí během cvičné mise kterou pořádá Polská cvičná stanice Lunares (https://lunares.space/). Během projektu student bude moci asistovat s přípravou výzkumného projektu, navštívit řídící středisko (mission control center) stanice Lunares během cvičné mise kde se seznámí s průběhem mise a bude sbírat data. Poté bude sbíraná data analyzovat a výstupy sepíše do odborné práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Biodostupnost organických polutantů z prachu v trávicím ústrojí (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D. (rozarka.jilkova@recetox.muni.cz)

  Samotný prach je tvořen různými částicemi od drobků, přes zbytky kůže až po odroleniny z vybavení jako je koberec, nebo počítač. V prachu se tak nachází velké množství chemických látek, které mohou mít negativní vliv na lidské zdraví. A některé tyto látky, jako jsou například organické zpomalovače hoření, se do těla člověka nejvíce dostávají právě skrz snězení prachu. Jaké množství se ale z prachu uvolní žaludečních a střevních šťáv, aby byl možný jejich přestup do krve? Je to 100 %, nebo zanedbatelné množství? A jak se tato biodostupnost mění s konzumací některých potravin? Tím se budeme společně zabývat.

  Kontaktovat vedoucího
 • Bacillus cereus a jeho exprese genů pro nehemolytické enterotoxiny (obsazeno)
  chemie
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Vyklická (katerina.zukalova@recetox.muni.cz)

  Cílem práce je sledování exprese genů nheA, nheB a nheC ve vzorcích kultur Bacilla cerea kultivovaného při různých teplotách a na substrátech obsahujících různé sacharidy. Výsledky analýzy exprese genů provedené pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce mohou být aplikovány do praxe jako doporučení pro skladování potravin a předcházení růstu bakterie (skladovací teplota), či pro dietní potlačení toxicity při případné otravě takto již kontaminovanou potravinou.Studentka se během práce naučí práci s odbornou literaturou, kultivovat bakterie za stanovených podmínek, izolovat a amplifikovat bakteriální DNA, a také analyzovat a interpretovat data.

  Kontaktovat vedoucího
 • Do our clothes provide a pathway for indoor pollutants ? (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Özge Edebali (ozge.edebali@recetox.muni.cz)

  We release various chemicals into the indoor environment during our daily activities. Have you considered that our daily clothing may be a pollutant emitter? Aromatic Amines (AAs) are notable sources of pollutants, especially indoors. AAs often occur in industrial chemicals, medicines, dyes & pigments, plastics, rubber, other polymers, and cooking activity. We will research the transport of aromatic amines, which are multiple indoor sources, through our clothes. This project aims at examining the aromatic amine in textiles. This project could be helpful for environmental awareness about Aromatic Amines and their pathways. The basic steps of the project will be:

  1. Collecting different textile materials and determining which aromatic amine compounds they contain.

  2. Analyzing the concentrations of aromatic amines in indoor environments using textile as a passive sampler.

  A student could choose both or only one step. Students will design the project based on their interests.

  Kontaktovat vedoucího
 • Fluorescentní barviva emitující v blízké infračervené oblasti (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (sebej@recetox.muni.cz)

  V biomedicínských vědách se používají různé zobrazovací a diagnostické nástroje a fluorescentní barviva patří mezi nejčastější z nich. Zejména červené světlo a záření v blízké infračervené oblasti dobře prochází savčí tkání. Zároveň patří barviva emitující v této oblasti mezi nejméně prozkoumané. Práce bude zaměřena na: 1) literární rešerši vhodných nízkomolekulárních barviv, jejich vlastnosti, aplikace a/nebo aplikační potenciál v biomedicíně, molekulární biologii a příbuzných oborech; 2) dizajn, příprava vhodné knihovny barviv a syntéza reprezentativních příkladů, charakterizace, průzkum aplikačního potenciálu, např. biokompatibilita, cílení na biomolekuly, nebo jiné vhodné motivy, testování v buněčných kulturách, nebo jiném modelu; 3) vyhodnocení získaných dat, sumarizace trendů v připravené knihovně; Závěrečné kroky můžou proběhnout ve spolupráci z Ú. Biochem. PřF MU, LF MU nebo FN Brno. V rámci tohoto širokého tématu po domluvě se zájemcem/kyní najdeme konkrétní niku, na kterou se projekt zaměří.

  Kontaktovat vedoucího
 • Hladiny pesticidů v rajčatech (obsazeno)
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: Paula Marcineková, M.Sc., B.Sc. (paula.marcinekova@recetox.muni.cz)

  V současné době se v konvenčním zemědělství používá řada pesticidů pro ochranu rostlin, tlumení jejich chorob nebo hubení plevelů. Na druhé straně je pak zemědělství, které tyto přípravky vůbec nepoužívá, nebo je omezuje. Takovýto druh zemědělství může, ale i nemusí, být spjato s různými certifikáty (např. BIO, IPZ). V této práci si žák vybere dva až čtyři druhy ovoce nebo zeleniny z různých zdrojů (např. supermarket, lokální trhy, produkty různé certifikace, vlastní zahrádka) a stanoví v nich hladiny pesticidů a porovná mezi sebou naměřené koncentrace pesticidů a různé zdroje produktů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Hluk v městském prostředí a jeho vliv na stresovou reakci (obsazeno)
  humanitni_vedy
  biologie
  Vedoucí práce: Tadeáš Dvořák, MSci (tadeas.dvorak@recetox.muni.cz)

  Pobyt v městském prostředí je spjat s negativními dopady na zdraví člověka. V urbánním prostředí se vyskytují faktory, které mohou v krátkodobém měřítku zvyšovat stresovou reakci, v dlouhodobém měřítku mohou přispět k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění i duševních poruch. Jedním z těchto faktorů mohou být zvýšené emise hluku. Zatímco je dlouhodobý vliv hluku poměrně rozsáhle popsán, měření hluku v reálném čase a testování jeho akutních dopadů, je méně probádanou oblastí. Student bude mít příležitost vzorkovat hlukové emise v uliční síti města Brna a zkoumat jejich vliv na stresovou reakci za pomoci neurofyziologických metod. Odborná práce tak může přispět k pochopení akutních dopadů hluku na zdraví člověka v městském prostředí.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mužské reprodukční zdraví a látky kolem nás (obsazeno)
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D (Iva.sovadinova@recetox.muni.cz)

  Neplodnost je závažným problémem současnosti, potýká ses ní více než 20 % párů. Za neplodnost páru je ve 40 až 60 % zodpovědný muž. Klesá kvalita a počet spermií, kolem 10 % mužů je neplodných a výskyt nádorů varlat během posledních třiceti let téměř ztrojnásobil. Tento negativní trend bývá spojován se stále se zvyšujícím množstvím chemických látek v našem prostředí, nevyjímaje léky a produkty pro osobní péči. Dostupné důkazy ovšem nejsou jednoznačné a roli chemických látek ve zhoršení mužského reprodukčního zdraví je potřeba dále studovat. Tradičně se pro hodnocení vlivu látek na mužské reprodukční zdraví pro vědecké, biomedicínské nebo regulační účely využívají zvířecí modely. Ty však mají několik podstatných omezení: etické důvody, nízká propustnost, vysoké náklady, časová náročnost a nízká vypovídající hodnota pro lidské zdraví. Například až 30 % léků selhává z důvodu škodlivých vedlejších účinků včetně reprotoxicity, což jasně ukazuje, že preklinické testování nových léčiv založené zejména na zvířatech je nedostačující. Tato práce bude zaměřena na vývoj alternativních in vitro buněčných modelů rekapitulujících mikroprostředí a klíčové buněčné typy a procesy mužského reprodukčního systému. Cílem teoretické části bude shrnout nejnovější poznatky o vlivu chemických látek a jejich směsí na mužské reprodukční zdraví, okomentovat jejich příspěvek k jeho zhoršení a popsat modely dostupné pro hodnocení reprotoxicity látek. Praktickým cílem práce bude podílet se na vývoji in vitro buněčného modelu, který bude reprezentovat stavbu a funkčnost varlat. Student*ka získá cenné zkušenosti v oblasti sterilní práce s buněčnými kulturami a základy vědecké práce (naplánování experimentu, jeho provedení, hodnocení dat a jejich prezentace, práce s vědeckým textem, psaní vědeckého textu). Samozřejmostí je aktivní přístup ze strany školitelky i konzultantek, pravidelné schůzky, pomoc nejen v laboratoři, ale i se sepisováním závěrečné práce. Od řešitele či řešitelky očekáváme zájem o problematiku zdraví a životního prostředí, proaktivní přístup a silnou motivaci nejen k práci v laboratoři, ale i k analýze, interpretaci a prezentaci dat a k sepisování závěrečné práce. Součástí práce bude i studium odborné literatury a běžná komunikace v angličtině, dobrá znalost anglického jazyka je tedy velkou výhodou.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium mechanismu působení persistentních chemických látek (e.g. PFAS) na imunitní procesy (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Bc. Barbora Rudzanová, MSc. (barbora.rudzanova@recetox.muni.cz)

  Cílem práce je identifikovat signální dráhy na molekulární a buněčné úrovni zapojené do imunotoxicity vyvolané expozicí perfluorovaným látkám (PFAS). Náplní práce bude analýza transkriptomických dat z RNA-Seq vzorků krve lidí exponovaných chemickými látkami, konkrétně analýzy GSEA a SNEA.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vliv laických úprav na hladiny pesticidů na ovoci (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D. (rozarka.jilkova@recetox.muni.cz)

  V současné době se v konvenčním zemědělství používá řada pesticidů pro ochranu rostlin, tlumení jejich chorob nebo hubení plevelů. Na druhou stranu leckteré z těchto pesticidů jsou podezřelé z nežádoucích efektů jak na okolní prostředí, tak na organismy včetně člověka. Pro snížení hladiny pesticidů na ovoci a zelenině je doporučováno produkty umývat, zbavovat slupky nebo třeba nechat přejít varem.

  V minulé práci bylo zjištěno, že hladiny pesticidů se mění v rámci jednotlivých balení ovoce. Z toho důvodu bude na ovoce naneseno známé množství zakoupeného pesticidu a až potom budou provedeny jednotlivé úpravy. Žák si vybere jednotlivé úpravy na základě průzkumu volně dostupných doporučení. Cílem práce je zjistit, které úpravy vedou ke snížení hladin pesticidů. Žák ze zjištěných dat vyvodí doporučení pro snížení expozice pesticidům.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vliv přírodního prostředí na snížení stresové reakce (obsazeno)
  humanitni_vedy
  biologie
  Vedoucí práce: Tadeáš Dvořák, MSci (tadeas.dvorak@recetox.muni.cz)

  Prostředí, kterému jsme vystaveni, může zanechat krátkodobé i dlouhodobé změny na zdraví a kognitivních procesech člověka. Jeden ze směrů vědecké literatury se zabývá především benefity vlivu přírodního prostředí – i krátká expozice přírodní krajině je spojována se snížením stresové reakce. Tento efekt můžeme měřit například přes tepovou frekvenci a její variabilitu, ale i skrze elektrickou aktivitu v mozku pomocí elektroencefalografu. Byť jsou efekty přírodní expozice poměrně rozsáhle popsány, výzkum často nedokáže kvality prostředí kvantifikovat. Student by měl příležitost tento jev podrobněji zkoumat za použití neurofyziologických metod. Odborná práce tak může přispět k pochopení vlivu životního prostředí na zdraví a kognitivní procesy, faktory výrazně ovlivňující kvalitu života jedince.

  Kontaktovat vedoucího
 • Změna profilu chemických látek po rekonstrukci bytu (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Simona Rozárka Jílková, Ph.D. (rozarka.jilkova@recetox.muni.cz)

  V našich domovech se nachází mnoho různorodého vybavení, ať už jde o koberce, skříně, postele, záclony nebo elektroniku. Do materiálů, ze kterých jsou tyto produkty vytvořeny, jsou záměrně přidávány aditiva jako např. změkčovače, barvy nebo zpomalovače hoření. Postupem času se ukázalo, že leckteré z těchto aditiv mají potencionální škodlivé účinky na lidské zdraví, a proto byly nahrazeny novými, méně nebezpečnými aditivy. V této práci se žák bude zabývat změnou profilu těchto adivit v domácím prachu a i v samotných materiálech před a po rekonstrukci.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav biochemie, PřF MU

Témata pro SOČ lze najít na webu ústavu www.ubch.sci.muni.cz. V případě, že má student zájem o biochemické téma pro svou SOČ, může kontaktovat jednotlivé vedoucí laboratoří nebo dr. Kašparovskou (kasparovska@mail.muni.cz).

Ústav botaniky a zoologie, PřF MU

Vypsaná témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě zájmu o konkrétní téma je nejlepší kontaktovat vedoucího tématu. Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Eva Šmerdová (75764@mail.muni.cz).

 • Aktualizace stavu populace mravence lužního (Liometopum microcephalum) na jižní Moravě
  biologie
  Vedoucí práce: Doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (jiris@sci.muni.cz)

  Mravenec lužní je vzácný, velice zajímavý mravenec, který obývá staré stromy, především vzrostlé duby. Dosahuje severozápadního okraje svého areálu na nejjižnější Moravě v nivách Dyje (maximálně po Drnholec), Svratky (zhruba po Židlochovice) a Moravy (zhruba po Mikulčice). Přesto se jedná o velice početnou populaci, která se tím vymyká situaci ve většině areálu: při mapování kolonií kolem roku 2005 zde bylo zaznamenáno, označeno a zakresleno do map cca 900 kolonií, resp. hnízdních stromů. Stalo se tak ovšem bez využití zaměření GPS (tato technologie u nás tehdy teprvé nastupovala). Od té doby bylo zaznamenáno opětovné šíření severním směrem (odkud se druh za poslední cca půl století vytratil), ale také masivní těžba porostů na Břeclavsku (obora Soutok), kde se mnohé kolonie nacházely.

  Předmětem SOČ by mohla být aktualizace výskytu mravence v daném území (vč. zaměření kolonií pomocí GPS) a srovnání se situací před 10–15 lety. Případně doplňující sběr dat k ekologii druhu dle domluvy s vedoucím SOČ. Vhodné pro někoho, kdo se rád pohybuje v přírodě a nebojí se do lesa ani komárů. Při průzkumu terénu bude potřebné jízdní kolo, bydliště na Břeclavsku je velkou výhodou. O mravenci lužním si můžete přečíst více na adrese:

  http://ziva.avcr.cz/2014-5/mravenec-luzni-myty-a-fakta.html.

  Kontaktovat vedoucího
 • Botanický průzkum malého území zaměřený na vzácné a ohrožené druhy
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Novák, Ph.D. (269109@mail.muni.cz)

  Cílem práce je botanicky prozkoumat malé území (např. katastr obce) a soustředit se zejména na výskyt druhů vzácných a ohrožených, např. podle Červeného seznamu květeny ČR. Práce by mohla být soustředěna i přímo na vybrané skupiny ohrožených druhů (orchideje, kosatce, teplomilné dřeviny, masožravé rostliny apod.). Populace vybraných ohrožených druhů by mohly být sledovány z hlediska počtu jedinců, obývané vegetace, trendu k šíření či naopak ústupu a podobně. Součástí práce bude návrh konkrétních ohranářských opatřeních vedoucích ke zlepšení stavu populací vybraných ohrožených druhů, např. návrh managementových zásahů (obnovení sečení luk a pastvy apod.).

  Student si v rámci této SOČ vyzkouší mnoho botanických metod, například terénní průzkum, práci s určovací literaturou, studium literárních a internetových zdrojů včetně mnoha databází užívaných dnes v praktické ochraně přírody, sestavení návrhů na ochranářská opatření pro konkrétní druhy či lokality a mnohé jiné. V neposlední řadě by tato SOČ také představovala možnost bližšího seznámení s mnoha botaniky a ochránci přírody a zisk cenných zkušeností do dalšího rozvoje.

  Kontaktovat vedoucího
 • Diverzita mechorostů vybraného území
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (klicek@mail.muni.cz)

  Cílem práce je prozkoumat bryoflóru vybraného území (lokality) v oblasti Krkonoš, Moravského krasu nebo Beskyd. Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat základní druhy mechorostů, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data a připravit podklady pro plán péče o území z hlediska mechorostů. Téma i náplň práce lze po domluvě částečně upravit.

  Kontaktovat vedoucího
 • Květena vybraného území
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Peterka, Ph.D. (268921@mail.muni.cz)

  Cílem práce je prozkoumat flóru nebo vegetaci vybraného území (lokality) nejlépe v oblasti Českomoravské vrchoviny (po dohodě lze zpracovávat podobné téma i v jiných horských a podhorských oblastech). Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat rostlinné druhy, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data. Téma i náplň práce lze po domluvě jakkoli upravit.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mapování invazních druhů rostlin
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Veronika Kalníková, Ph.D., Mgr. Martin Večeřa, Ph.D. (V.Kalnikova@seznam.cz, martinvec@seznam.cz)

  Nepůvodní druhy rostlin se k nám vlivem lidské činnosti dostávají z různých částí světa už po staletí. Některé tu zdomácněly, krajinou se samovolně šíří a mohou ohrožovat populace původních rostlin, ale třeba i lidské zdraví. Takové nepůvodní druhy rostlin jsou hlavně z pohledu ochrany přírody značně problematické a označujeme je za invazní. Úkolem této práce bude zmapovat výskyt vybraného druhu či více druhů invazních rostlin ve zvoleném území. Kromě vlastního mapování druhů v terénu může být práce zaměřena na faktory, které potenciálně ovlivňují rozšíření a prostorovou dynamiku druhů, na jejich dopad na populace druhů původních, na návrh managementu invazních druhů v území apod. Náplň práce bude konkretizována po domluvě. Student/ka si v rámci práce vyzkouší terénní botanický průzkum, záznam výskytu rostlin pomocí GPS a vyhodnocení nasbíraných dat. Dále si k dané problematice nastuduje teorii a výsledky bude interpretovat s využitím odborné literatury. Výstupy práce mohou být poté poskytnuty místním orgánům ochrany přírody či jiným relevantním institucím jako podklad pro další monitoring či management.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití data loggerů pro monitoring mokřadů a hodnocení jejich ekosystémových služeb
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D. (kotasova.adamkova@sci.muni.cz)

  S vývojem nových technologií je stále jednodušší získávat velké množství informací o studovaných lokalitách. Přírodní podmínky se však velmi liší od podmínek laboratorních, v nichž jsou tyto přístroje vyráběny, testovány a kalibrovány. Pro využití těchto přístrojů v reálných přírodních podmínkách je však zásadní poznat jejich výhody i nevýhody týkající se vlastních terénních měření, následného vyhodnocení i interpretace získaných dat. Z toho důvodu hledáme studenta s analytickým myšlením pro navržení a uskutečnění experimentálního měření v přírodních podmínkách pravidelně zaplavovaného mokřadu a okolních zemědělských pozemků v údolní nivě Spáleného potoka, k.ú. Krumvíř. Student se zaměří na vyhodnocení vhodnosti využití a nastavení vybraných tří typů data loggerů: (i) Corintech EL-USB-2 pro měření teploty, vlhkosti a rosného bodu; (ii) TROTEC BL30 pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a (iii) Garni GAR 171 pro měření teploty a relativní vlhkosti. Získaná měření budou využita pro analýzu zájmového území s cílem vytipovat vhodné umístění data loggerů pro optimální měření požadovaných proměnných. Dále budou srovnána měření získaná z mokřadu s měřeními ze zemědělských ploch a bude provedena pilotní analýza ekosystémových služeb mokřadu spočívající ve funkci ochlazování okolí. Možným výstupem je také návrh vhodné úpravy, např v kalibraci nebo v doplňkovém vybavení.

  Kontaktovat vedoucího
 • Změny krajiny a vegetace v historické době
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Libor Petr, Ph.D. (petr.libor@gmail.com)

  Středoevropská krajina prošla v posledních 200 letech mnoha výraznými změnami. Od nástupu průmyslové revoluce v průběhu 19. století došlo k nárůstu populace, zásadním změnám v zemědělství a často i zániku pastevectví. Na jednu stranu docházelo k urbanizaci a růstu měst a průmyslových aglomerací, naopak mnohé venkovské regiony (hlavně v horských oblastech) se vylidňovaly již od poloviny 19. století. Nejzásadnější změnou české krajiny byla kolektivizace zemědělství v 2. polovině 20. století a zánik mnoha sídel v oblastech dříve obývaných německojazyčným obyvatelstvem.

  Tyto změny lze sledovat na historickým mapách a uměleckých vyobrazeních historické krajiny. Od konce 19. století se také rozšiřuje fotografie a od poloviny 20. století letecké snímkování. Cílem práce je doložit ve vybraném regionu změnu krajiny s použití různých zdrojů informací, od mapových podkladů (včetně stabilního katastru), po historické fotografie, psané prameny, případně výpovědi pamětníků. Tyto prameny se konfrontují se současným stavem krajiny. Vhodným modelovým příkladem jsou zaniklá sídla, kde často přežívají ovocné stromy a dříve pěstované druhy, společně s terénními relikty zaniklého osídlení a bývalé zemědělské krajiny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Invazní paraziti volně žijících kopytníků v České republice (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jana Ilgová, Ph.D. (ilgova@sci.muni.cz)

  Invazní druhy rostlin a živočichů mohou mít devastující vliv na organismy, které se v ekosystémech přirozeně vyskytují. Stačí si vzpomenout na račí mor, který se k nám dostal z Ameriky spolu s jeho hostitelem rakem pruhovaným a zásadně zdecimoval populaci našich raků. V rámci našeho týmu se zaobíráme výzkumem nepůvodní hlístice Ashworthius sidemi a motolice Fascioloides magna. Do Evropy byly zavlečeny z Asie a Severní Ameriky spolu s jejich hostiteli, jelenem sika a jelenem viržinským. Tito cizopasníci trávicího traktu mohou vyvolávat závažné infekce s negativním dopadem na zdraví a přežívání původních druhů volně žijících kopytníků. Náplň nabízené SOČ spočívá v literární rešerši se zaměřením na nepůvodní druhy parazitů, a také na jejich monitoring u jelenů, srnců, muflonů a zubra evropského. Zájemce o toto téma si také vyzkouší sběr materiálu v terénu, zpracování vzorků trusu, diagnostiku parazitů pomocí mikroskopu, i pomocí moderních metod (klasická a kvantitativní PCR).

  Kontaktovat vedoucího
 • Motýli lučního mokřadu v údolní nivě Spáleného potoka: vývoj společenstva motýlů během prováděné revitalizace (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D. (kotasova.adamkova@sci.muni.cz)

  Motýli jsou významnou bioindkační skupinou živočichů vázanou na bezlesí. V posledních desetiletích však jejich druhová bohatost i početnost jednotlivých populací zaznamenávají značný pokles, což je dáno především změnami krajiny, intenzifikací zemědělství a zarůstáním vhodných stanovišť. Úbytek motýlů se silně dotýká také mokřadních stanovišť, která jsou často specifická periodickým zaplavováním a různými způsoby obhospodařování. Ty pak přímo ovlivňují kvetení rostlin a výskyt vhodné vegetace zásadní pro vývoj housenek i dostupnost vhodné potravy pro dospělce. Při plánování revitalizací mokřadů je tak klíčové poznání celkové biodiverzity mokřadních společenstev se zvláštním zřetelem na ochranářsky významné druhy, a také provádění průběžného monitoringu vyhodnocující reálný dopad prováděné péče. Cílem práce bude (i) provádět celo-sezonní monitoring denních motýlů v údolní nivě Spáleného potoka u obce Krumvíř; (ii) provést doplňkový noční monitoring významných skupin nočních motýlů; (iii) vyhodnotit druhovou diverzitu a odhadnout početnost populací motýlů; (iv) analyzovat rozdíly v motýlích společenstvech na jednotlivých částech lokality zahrnující neobhospodařované rákosiny, části nivy obhospodařované pastvou a sečí a okolní zemědělské plochy; (v) zpracovat přehled druhů vyskytujících se aktuálně na lokalitě a (vi) vyhodnotit rozdíly ve změnách společenstva motýlů z doby před revitalizací v roce 2020 a v době aktivního obhospodařování části lokality pastvou a sečí v roce 2023.

  Kontaktovat vedoucího
 • Stanovení regionálního „species pool” vybrané skupiny vodních bezobratlých stojatovodních těles v okolí Krumvířského mokřadu (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Dana Klímová Hřívová (323984@mail.muni.cz)

  Revitalizační úsilí na Krumvířském mokřadu přineslo potřebu hlubšího poznání regionálního species pool, nebo-li druhové nabídky, vodních bezobratlých. Aktivnímu studentovi nabízíme možnost účastnit se terénních výjezdů na vytipované lokality v údolní nivě Spáleného potoka a jejím okolí, osvojit si základní metody odběru vzorků makrozoobentosu či zooplanktonu, a vyzkoušet si přebírání materiálu přímo v terénu. V laboratoři se posléze seznámí s determinací vybrané skupiny bezobratlých (lze si vybrat mezi vážkami, chrostíky a buchankami) a získaná data zpracuje do vizuálního diagramu, který přinese jasný přehled rozmístění a složení jak jednotlivých taxocenóz, tak celého „species poolu“. Cílem odborné práce pak bude tato data vyhodnotit v kontextu šíření druhů vodních bezobratlých na nově vybudovaná či revitalizovaná vhodná stanoviště. Zvláštní pozornost bude věnována ochranářsky významným druhům. Upozornění: laboratorní část může být časově náročnější podle typu studované skupiny a množství odebraného materiálu. Doporučujeme, aby s tím student počítal a vyhradil si pro tuto fázi dostatečný počet dní/týdnů v říjnu-prosinci.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav experimentální biologie, PřF MU

Zajímají vás molekuly, geny, chromozomy a jak to celé vlastně funguje od počátku buňky až po její zánik? Nás také! Na Ústavu experimentální biologie se věnujeme molekulární biologii a genetice s přesahy do biochemie, bioinformatiky, ale také do medicíny, botaniky a zoologie. Využíváme moderní molekulární metody a přístroje, pomocí kterých se snažíme posouvat poznání o kousek dál. Přidejte se k nám a vypracujte u nás svou SOČ pod vedením zkušených školitelů, kteří Vás moc rádi zasvětí do tajů buněčného světa. Pro více informací kontaktujte jednotlivé vedoucí nebo Kateřinu Tomanovou (katerina.tomanova@mail.muni.cz).

 • Fotosyntetické parametry rostlin pod vlivem směsi léčiv
  biologie
  Vedoucí práce: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. (zezulka@sci.muni.cz)

  Cílem práce je posouzení vlivu směsi nesteroidních protizánětlivých léčiv (diklofenak, paracetamol), které jsou součástí znečištění zejména vodního prostředí na fotosyntézu vodní jednoděložné rostliny okřehek menší (Lemna minor). Hodnoceny budou parametry primárních procesů fotosyntézy (obsahy pigmentů, indukovaná fluorescence chlorofylu).

  Kontaktovat vedoucího
 • Funkčně-anatomické charakteristiky antarktických řas a sinic
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (mbartak@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Inženýrství nových oligomerních forem enzymů pro biotechnologické aplikace
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mikrofluidika - laboratoře na čipu pro biomedicínský výzkum
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Okřehek jako nástroj na čištění vody od dusíkatých látek
  biologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Gloser, PhD. (vitgloser@sci.muni.cz)

  Okřehek a příbuzné vodní rostliny jsou jedny z nejrychleji rostoucích rostlin na světě. Díky tomu přijímá z prostředí velké množství živin, zejména dusíku. Tuto schopnost je možné využít k čištění vody, která nadbytek dusíku obsahuje. Například voda na rybích farmách, kde ryby vodu obohacují zejména o amonné ionty potřebuje při recyklaci koncentraci dusíku snížit. Efektivní využití rostlin okřehku ke snížení koncentrace dusíkatých látek v recyklované vodě však vyžaduje zjistit přesnou reakci rostlin na různé koncentrace a taky efektivitu růstu různých klonů. Cílem práce bude otestovat a doporučit vhodný druh rostliny pro efektivní vychytávání dusíku z recyklované vody s různým chemickým složením.

  Kontaktovat vedoucího
 • Počítačové modelování enzymatických reakcí
  bioinformatika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Senzitivita autotrofních mikroorganismů vůči vybraným skupinám biologicky aktivních látek.
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (mbartak@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Směs léčiv a jejich vliv na růst okřehku
  biologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (kumerova@sci.muni.cz)

  Cílem práce je posouzení vlivu směsi volně dostupných nesteroidních protizánětlivých léčiv (diklofenak, paracetamol), které jsou součástí znečištění zejména vodního prostředí, na růst jednoděložné cévnaté vodní rostliny okřehek menší (Lemna minor). Hodnoceny budou růstové parametry, jako je biomasa, počet rostlin, velikost listové plochy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Strukturní analýza terapeutických proteinů
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium mechanismu enzymové katalýzy metodami rentgenové krystalografie
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití 3D kryo-elektronové mikroskopie pro studium struktury proteinů
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vývoj softwarových nástrojů pro design proteinů v biomedicíně
  bioinformatika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Detekce bakteriofágů v klinickém materiálu (obsazeno)
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D., Mgr. Vilém Svojanovský (maslanova@mail.muni.cz; svojanovsk@gmail.com)

  Práce bude zaměřena na přímou detekci terapeutických bakteriofágů v klinickém materiálu jako je krev, tkáně, sérum. Bakteriofágy budou detekovány pomocí metody PCR, qPCR a pomocí imunodetekčních technik založených na detekci jednotlivých nanočásticových značek z povrchu pomocí infračervené laserové ablace spojené s ICP MS v módu single particle. Cílem práce je srovnání detekčních limitů jednotlivých technik, nalezení metody pro optimální sledování farmakokinetických vlastností fágových preparátů, což je nezbytné pro zavedení fágové terapie do širší lékařské praxe.

  Kontaktovat vedoucího
 • Zastoupení krevních skupin systému AB0 v populaci mladých lidí (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (helanej@sci.muni.cz)

  Práce bude zaměřena na stanovení krevních skupin systému AB0 ve vybrané populaci mladých lidí za pomoci vybrané sérologické metody. Sérologické metody umožňují stanovit krevní skupiny ze širokého spektra biologických materiálů (vlasy, nehty, ...). Typ biologického materiálu, který bude v rámci práce zpracováván, bude stanoven po dohodě s vedoucí. Výsledky budou diskutovány v kontextu dříve publikovaných (učebnicových) informací o zastoupení krevních skupin v populaci. Dle možností budou diskutovány i faktory, které stanovení krevních skupin mohly ovlivnit.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav fyziky a technologií plazmatu, PřF MU

Naše katedra se věnuje především fyzice plazmatu, tedy ionizovaného plynu, ve kterém probíhá množství nevšedních procesů, který se dá překvapivě využít, např. k objevování nových materiálů, a který v nás provokuje řadu otázek. Co se v plazmatu děje a proč? Jakým způsobem lze pomocí plazmatu vyrobit nové užitečné materiály a mohly by třeba být tvrdé a houževnatější než diamant? Co se stane s předmětem, který do plazmatu vložíme? Může plazma pomoci firmám vyřadit z výroby ekologicky problematické látky? Nebo může pomoci jednoduše slepit dva kusy skla? Při pokusech odpovědět na podobné otázky Tě rádi uvítáme. Zájemci můžou kontaktovat přímo školitele vybraného tématu, nebo, v případě obecnějších otázek, kontaktní osobu pro SOČ (pdvorak@physics.muni.cz).

 • Analytické přístroje ve službách archeologie
  fyzika
  Vedoucí práce: RNDr. Monika Stupavská, PhD. (stupavska@mail.muni.cz)

  V ramci temy sa bude realizovat fyzikalno - chemicky rozbor a mikroskopicka vizualizacia historickych materialov, najma z oblasti mikulcicko - kopcianskej aglomeracie.

  Kontaktovat vedoucího
 • Atomistické modelování amorfního TaAlO s pomocí strojového učení
  fyzika
  informatika
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Ondračka, Ph.D. (ondracka@mail.muni.cz)

  Tato práce bude zkoumat aplikaci metody strojově učených interatomárních potenciálů pro modelování atomární struktury amorfního TaAlO. Interatomární potenciál pro TaAlO bude nafitován na základě již existujících přesných ab initio výpočtů energií a sil pro modely spočítané s pomocí teorie funkcionálu hustoty. Cílem práce je jednak kriticky zhodnotit vybranou metodu interatomárních potenciálů strojového učení a její aplikovatelnost pro TaAlO a dále určit vliv parametrů při simulaci vzniku amorfní struktury, tj. simulovaného žíhání a chlazení, na výslednou strukturu materiálu (hustota, průměrná koordinační čísla, přítomnost defektů, atd.).

  Kontaktovat vedoucího
 • Vysokovodivé nanokompozity s obsahem grafenu pro každodenní použití
  fyzika
  Vedoucí práce: RNDr. Richard Krumpolec, PhD. (krumpolec@mail.muni.cz)

  Student se obeznámí s problematikou výroby plazmatem redukovaného oxidu grafenu, jeho vlastnostmi a možnostmi využití pro různé vysokovodivé flexibilní nakokompozity. Prakticky bude studovat elektrickou a tepelnou vodivost a stabilitu připraveného materiálu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití otevřených dat pro předpovědi nových materiálů s pomocí strojového učení
  fyzika
  informatika
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Ondračka, Ph.D. (ondracka@mail.muni.cz)

  Metody strojového učení se těší rostoucí popularitě při high-throughput výpočtech materiálových vlastností a předpovědích nových materiálů. Většina takových výzkumů nicméně trénuje modely na vlastních datech a nebo na uzavřených databázích, jako je například Materials Archive. S rostoucím důrazem na Open Science praktiky je nicméně k dispozici násobně větší množství uživatelských dat generovaných původně pro jiné účely než strojové učení, které jsou dostupné v otevřených repozitářích. Právě otevřenost repozitářů ale vede k tomu, že zde není žádná garance kvality dat, například konvergence vzhledem k numerickým parametrům, a také není zcela jasná kompatibilita mezi výsledky z různých implementací. Cílem této práce bude zhodnotit možnosti použití strojového učení na datech z otevřených archivů materiálových výpočtů, jako je například NOMAD Archive. Konkrétně vytvoření vhodného protokolu pro detekci a odfiltrování nekvalitních dat, trénink vzorového strojově učeného interatomárního potenciálu a jeho otestování.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav geologických věd, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Kateřina Zachovalová (9098@mail.muni.cz).

 • Kryotermometrie a výpočet podílu rozpuštěných solí v hydrotermálním roztoku
  geologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (marek@sci.muni.cz)

  Optická kryotermometrie, výpočty ze zjištěných teplotních parametrů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Možnosti vizualizace vybraných parametrů Ramanovských spekter Ca-Mg-Fe-granátu kombinací ternárního diagramu a barevného škálování
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Jakub Haifler (haifler.j@sci.muni.cz)

  Cílem práce je zjistit, zda lze u zonálního ternárního granátu kromě dobře definovaných změn v chemickém složení od středu k okraji pozorovat podobně pravidelné změny u Ramanovských spektrálních pásů, a tyto změřené parametry (poměr Ca-Mg-Fe vs. pozice pásů) zobrazit body v ternárním diagramu (reprezentujícími složení) zabarvenými pomocí barevné škály (reprezentující pozici Raman. pásů). Předpokladem jsou znalosti obecné chemie (přepočty látk. množství × hmotnost × molární hmotnost), matematiky (lineární rovnice a trigonometrie) a práce s Excelem (suma, průměr, podmínka KDYŽ). Ideální je také solidní znalost anglického jazyka a alespoň základní orientace v programování početních úloh např. v jazyce Pascal, Basic apod. (zejména podmínka IF, cyklus FOR) – vizualizace bude vytvořena jednoduchým algoritmem v jazyce Matlab podle pokynů konzultanta.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium proudění vzduchu v dynamické Císařské jeskyni
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Lang, Ph.D. (mareklang@mail.muni.cz)

  Účinná ochrana jeskynního prostředí představuje aktuální problém řešený v krasových oblastech. Vedle turistického využití jsou jeskyně využívány také ke kulturním a terapeutickým účelům. Při zpřístupňování jeskyní však dochází k antropogenním zásahům, na které reaguje jeskynní mikroklima velmi citlivě. Obecně se předpokládá, že klíčovou roli při tvorbě jeskynního mikroklimatu hraje výměna vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím jeskyně. V této souvislosti má v rámci ČR významné postavení Císařská jeskyně v severní části Moravského krasu. Jedním důvodem je její využívání ke speleoterapii (metoda využívající dlouhodobý pobyt v jeskynním prostředí k léčbě alergií a onemocnění dýchacích cest). Dalším důvodem je její relativně jednoduchá geometrie (dva vchody v různých nadmořských výškách umožňují typicky dynamickou cirkulaci vzduchu) díky níž je jeskyně už několik let předmětem mikroklimatologického výzkumu. Avšak i přesto nejsou mechanismy proudění vzduchu v jeskyni dostatečně objasněny. Cílem práce je na základě měření vybraných mikroklimatických parametrů za různých podmínek popsat hlavní větve proudění vzduchu v Císařské jeskyni.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium recentních říčních sedimentů a jejich těžkých frakcí
  geologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (marek@sci.muni.cz)

  Separace minerálů, určování: optické metody a dokumentace, ramanova spektra.

  Kontaktovat vedoucího
 • Teplotní profil Punkevními jeskyněmi
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (pracny@sci.muni.cz)

  Student podrobně proměří základní mikroklimatické parametry (teplota, obsah CO2, tlak a vlhkost) na profilu suché části Punkevních jeskyní a to v letním i zimním režimu ventilace. Výsledkem budou mapy teplotního rozložení jeskyně a dalších parametrů. Znalost vývoje mikroklimatu jeskyní je důležitá pro posouzení časového vývoje a jeho možného vlivu na jeskynní vody a jeskynní výzdobu. Výsledky jsou zajímavé také pro potřeby ochrany jeskynního prostředí v návštěvnicky zpřístupněné jeskyni.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití Ramanovy spektroskopie k určení vlivu laserové ablace na stupeň krystalinity pevných fází v bezprostředním okolí ablačních kráterů
  geologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (rskoda@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav chemie, PřF MU

V případě zájmu o téma práce SOČ zpracované na Ústavu chemie PřF MU kontaktujte koordinátorku ústavu Mgr. Pavlu Foltynovou, Ph.D. (106624@mail.muni.cz).

 • Analýza buněk a distribuce exogenních prvků v nich
  chemie
  Vedoucí práce: Doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D. (vaca@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Chemické pokusy
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (hugo@chemi.muni.cz)

  Student/ka provede a zdokumentuje řadu efektních chemických

  pokusů a doplní je textovým průvodcem, kde bude popsána teorie a příprava pokusu.

  Výsledkem bude multimediální prezentace použitelná při výuce chemie na SŠ.

  Kontaktovat vedoucího
 • Koloidní syntéza nanočástic
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (sopousek@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Příprava nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou.
  chemie
  Vedoucí práce: Doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. (paruch@chemi.muni.cz)

  Organické sloučeniny se selektivní biologickou aktivitou představují velkou část moderních léčiv. Zabýváme se přípravou a (ve spolupráci s vybranými biology) testováním nových patentovatelných organických sloučenin. Student bude mít možnost se zapojit do některého z probíhajících projektů a pod dohledem zkušených kolegů si vyzkoušet a osvojit techniky organické syntézy, purifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin. Projekt je určen pro mimořádně motivované středoškoláky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Příprava reverzních koloidních roztoků
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (sopousek@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vliv konfigurace plazmové tužky a polohy snímání spektra na stanovení prvků ve vodném roztoku
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Aleš Hrdlička, Ph.D. (ahrdlicka@chemi.muni.cz)

  Plazmová tužka je radiofrekvenční kapacitně vázaný výboj (13,56 MHz) v křemenné trubici o vnitřním průměru 2 mm. Vyčnívající plazmový hrot může být použit k modifikaci povrchů materiálů. Zde je však výboj testován jako excitační zdroj pro stanovení prvků ve vodném roztoku optickou emisní spektrometrií. Vzorek je vnášen v podobě aerosolu ze zmlžovače kolmo napojenou trubičkou do výbojové trubice s proudícím argonem, která může být posouvána vůči dvěma elektrodám. Náplní experimentální studie je srovnání intenzit analytických čar a citlivostí vůči různé prostorové orientaci výbojové trubice při snímání spekter přes stěnu trubice i z vyčnívajícího plazmového hrotu. Experimenty proběhnou v Plazmochemické laboratoři Ústavu fyzikální elektroniky PřF MU. Roztoky se budou připravovat v pavilonu C14 UKB (pipetování ze zásobního roztoku, ředění). Práce s MS Excel (nebo jiným programem na tvorbu grafů), jednoduché výpočty, Powerpoint.

  Kontaktovat vedoucího
 • Dielsovy-Alderovy reakce jako cesta do světa molekulových orbitalů (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Hugo Semrád, Ph.D. (semrad.hugo@mail.muni.cz)

  Dielsovy-Alderovy reakce jsou důležitou podskupinou tzv. elektrocyklizačních reakcí, které jsou typické svojí stereoselektivitou. Klíčem k jejich pochopení se stala teorie molekulových orbitalů (tzv. Woodwardova-Hoffmannova pravidla) a kvantová chemie zůstává jedním ze základních nástrojů jejich studia dodnes. Obsahem nabízeného tématu je proniknutí do světa molekulových orbitalů skrze práci s programem Amsterdam Density Functional. Na základě intuitivně pochopitelných obrázků molekulových orbitalů student učiní první kroky směrem k chápání teorie molekulových orbitalů a jejích aplikací v organické chemii.

  Kontaktovat vedoucího
 • Jsme opravdu to co jíme? (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Vyskočilová, Ph.D. (gabriela.vyskocilova@mail.muni.cz)

  Zajímá tě, co jedli naši předkové před stovkami let nebo odkud pocházeli??

  Pomoz nám s přípravou vzorků k analýze i s následnou interpretací výsledků (vysvětlením, co ta čísla vlastně znamenají).

  Z kostí a zubů získáváme organickou složku (kolagen) a minerální složku (bioapatit). Z výsledků analýzy stabilních izotopů lehkých prvků (C, N, O) jsme pak schopni zjistit, jestli se naši předci stravovali např. masem nebo obilovinami, nebo ze které oblasti Evropy pocházeli.

  O co půjde?

  Cílem práce je seznámit studenta s prací v laboratoři, kde bude zpracovávat archeologický materiál, vyextrahuje ze vzorků kolagen a připraví vzorky karbonátů k analýze stabilních izotopů lehkých prvků. Po obdržení výsledků analýzy se seznámí s principy interpretace těchto výsledků a pokusí se najít odpovědi na dané otázky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium rostlinných alkaloidů a jejich interakce s biomakromolekulami (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (taborak@mail.muni.cz)

  Alkaloidy jsou sloučeniny běžně vyskytující se v rostlinnách, kde zastávají primárně ochrannou funkci. Zpravidla mají hořkou chuť a omamné či povzbuzující účinky. Mezi nejznámější zástupce patří například kofein, chinin a kokain. Díky svým účinkům jsou od pradávna využívány v lékařství, ve kterém mají své hojné uplatnění také v dnešní době. V našem výzkumu zkoumáme jak vlastnosti a chování samotných alkaloidů, tak i jejich interakci s vybranými biomakromolekulami. K jejich studiu využíváme primárně fluorescenční a UV-VIS spektroskopii, případně některé další méně známé metody (spektroskopie cirkulárního dichroismu). Toto studium může vést k lepšímu porozumění chování rostlinných alkaloidů v živém organismu a také k vývinu nových léčiv, například vývinu protinádorových léčiv zkoumáním interakce alkaloidů se strukturami DNA zvanými g-kvadruplexy.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Václav Glos (glos@physics.muni.cz).

Ústav matematiky a statistiky, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Petr Zemánek (zemanekp@math.muni.cz).

 • Matematika (v) pohybu aneb jak je důležité míti Eulerovy siny
  matematika
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (zemanekp@math.muni.cz)

  Trigonometrické funkce patří k základním tématům středoškolské matematiky. Jejich zavedení pomocí jednotkové kružnice a pravoúhlého trojúhelníku je sice velmi názorné, ale nechává skryto mnoho tajemství. Odkud se na kalkulačce bere hodnota 0,3648767844... pro sinus 21,4°? Pomocí kružítka a pravítka? Asi ne... A jaký je skutečné využití těchto funkcí? Geometrie, architektura - nebo i jinde? Společně tato tajemství odhalíme a ukážeme si, že znalost trigonometrických funkcí může mít cenu zlata. Baví-li vás programování a/nebo jste-li manuálně zruční, můžeme si to vyzkoušet i na jednoduchých modelech.

  Kontaktovat vedoucího

Právnická fakulta MU

Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jiří Jaroš

Fakulta sociálních studií MU

 • Hodnoty mladé generace
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (dotomas@mail.muni.cz)

  Práce je založena na dotazníkovém šetření v přesně specifikované populaci mladých osob. Téma je zaměřené na environmentální hodnoty, hodnoty týkající se genderové rovnosti a také znevýhodněných skupin.

  Kontaktovat vedoucího
 • Historický vývoj mladé generace (obsazeno)
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Bičan, MA (marek.bican@mail.muni.cz)

  Téma musí vycházet z historického vývoje Velké Británie, tj. politických, ale i sociálních, kulturních nebo náboženských dějin britského státu a britské společnosti pomocí metod, se kterými historikové typicky pracují.

  Kontaktovat vedoucího
 • Jak středoškoláci vybírají vysoké školy (obsazeno)
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (dotomas@mail.muni.cz)

  Cílem práce je popis strategie volby studujících při výběru vysoké školy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Strategie středoškoláků pro přijetí na vysoké školy (obsazeno)
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (dotomas@mail.muni.cz)

  Cílem práce je přesně popsat, z jakého důvodu podávají maturanti více přihlášek na vysokou školu. Dále analyzovat volbu strategie maturantů v přijímacím řízení na vysoké školy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Veřejnoprávní média jako čtvrtý pilíř demokracie: Jak zajišťují vyváženost vysílání a jak se liší od soukromě vlastněných médií (obsazeno)
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Jan Hruška (jan.hruska@mail.muni.cz)

  První část práce je věnována analýze zaměřené na procesy a struktury, které mají zaručit princip vyváženosti veřejnoprávních médií v České republice, České televize a Českého rozhlasu. V druhé části je provedena obdobná analýza soukromě vlastněných televizních stanic v České republice.

  Kontaktovat vedoucího
 • Válka jako fenomén mezinárodních vztahů (obsazeno)
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Bičan, MA (marek.bican@mail.muni.cz)

  Téma je zaměřené na válku v širokém pojetí, ale i konkrétním válečným konfliktům dle preferencí studentky/studenta. Práce je zpracována pomocí metod sociálních nebo humanitních věd.

  Kontaktovat vedoucího

Filozofická fakulta MU

Zajímají vás humanitní disciplíny, láká vás zkoumat a interpretovat kulturní a společenský vývoj? Pak jste u nás správně. Kontaktuje nás na adrese propagace@phil.muni.cz a domluvte si téma podle svých zájmů.

Lékařská fakulta MU

Lékařská fakulta MU je místem, kde můžete průběžně sledovat, jak nová poznání přechází v praxi. Jak vědecké objevy a výsledky výzkumů ožívají a zlepšují kvalitu lidského života a zdravotnické péče. Buďte toho součástí. Piště SOČku pod vedením našich expertů, pracujte na vlastním tématu a staňte se vědcem už na střední škole.

 • Reakční vady a jejich korekce
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (176573@mail.muni.cz)

  Refrakční vada je oční vada, při které se paprsky procházející přes optická prostředí oka nezobrazí na sítnici. Mezi základní refrakční vady řadíme krátkozrakost (myopii), dalekozrakost (hypermetropii), astigmatismus a určitým způsobem také vetchozrakost (presbyopii). Refrakční vady se korigují konzervativním způsobem – brýle nebo kontaktní čočky, nebo operativně. Oční vady mohou také vznikat jako komplikace u celkových onemocnění nebo úrazech očí. Optometrie je moderní vědní obor, který se zabývá především měřením a korekcí refrakčních vad. Cílem této práce je zmapovat druhy refrakčních vad ve zvolené populační skupině za pomoci moderních přístrojů používaných v oftalmologii a optometrii a také zjistit způsoby jejich řešení.

  Kontaktovat vedoucího

Fakulta sportovních studií MU

Kontaktní osoba pro SOČ obecně: Mgr. Pavlína Roučová (roucova@fsps.muni.cz).

Farmaceutická fakulta MU

Kontaktní osoba pro SOČ obecně: PharmDr. Marie Valentová, Ph.D. (valentovam@pharm.muni.cz).

Pedagogická fakulta MU

Kontaktní osoba pro SOČ obecně: Mgr. Jana Jančíková (jjancikova@ped.muni.cz).

 • Diverzita ve vzdělávání
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. (bazalova@ped.muni.cz)

  Kontaktovat vedoucího
 • Obsah a stabilita vitamínu C v různých nápojích
  chemie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (cidlova@ped.muni.cz)

  Je známo, že vitamín C je látka na vzduchu nestálá, přičemž rychlost jeho oxidace závisí mj. na vlastnostech roztoku, v němž je rozpuštěn. Náplní práce bude vytvořit uživatelský přehled, nakolik je vitamín C stabilní v různých komerčně prodávaných vitamínových nápojích poté, co je balení s příslušným nápojem otevřeno.

  Kontaktovat vedoucího
 • Role školního speciálního pedagoga
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. (bazalova@ped.muni.cz)

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium na univerzitě
  humanitni_vedy
  Vedoucí práce: doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. (bazalova@ped.muni.cz)

  Kontaktovat vedoucího
 • Forenzně chemické analýzy (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Jana Horská, Ph.D. (horska@ped.muni.cz)

  Forenzní chemie známá též jako soudní či detektivní chemie je aplikovanou částí analytické chemie a díky své vazbě na atraktivní prostředí kriminálního vyšetřování nepřestává poutat pozornost laické veřejnosti. Cílem práce bude přizpůsobení různých jednoduchých analýz z oblasti forenzní chemie k edukačním účelům. Experimentální část proběhne v laboratoři chemie PdF MU. K analýze budou odebrány vzorky různého původu, včetně biologického (např. zvířecí krev, lidské vlasy, sliny atd.), které budou následně analyzovány s využitím základní laboratorní instrumentace.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav antropologie

Kontaktní osoba pro SOČ obecně: Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (cuta@sci.muni.cz

O stránce

Tento web sdružuje volná témata Středoškolské odborné činnosti fakult Masarykovy univerzity. SOČky na tomto webu se čas od času mění, historii webu lze nalézt v gitovém repozitáři.

Tuto stránku spravuje Spolek přátel severské zvěře FI MU. Chceš-li změnit údaje u svojí SOČky uvedené na tomto webu nebo třeba přidat SOČku novou, uprav data ve správcovské tabulce a napiš na prostredoskolakyloskarlos@fi.muni.cz.

Design: Adéla Stopka, technická realizace: Honza Horáček, zpracování dat: Martin Ukrop.