Středoškolská odborná činnost

Určitě nezapomeň navšívit oficiální web SOČky. Za zmínku stojí také web SOČkaři.cz, který podává všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě. Spousta (nejen) našich SOČek je podpořená organizací JCMM. Určitě koukni na jejich web, můžeš si tam prohlédnout konkrétní podpořená téma a pokud stále váháš, nějaké si vybrat.

Fakulta informatiky MU

Chcete psát SOČ s konzultanty z fakulty informatiky? Podívejte se na oblasti výzkumu nebo přehled laboratoří na FI. Pokud vás některá oblast mimo níže uvedená témata zaujala, obracejte se na Martu Vrlovou (propagace@fi.muni.cz), která zprostředkuje kontakt na specialisty na danou oblast z fakulty informatiky.

 • Historie, vývoj a základní poznatky o virtuální realitě
  informatika
  Vedoucí práce: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (jchmelik@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití neuronových sítí pro zpracování obrazu.
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (pem@fi.muni.cz)

  Cílem práce je seznámit se s moderními metodami pro zpracování obrazu založenými na konvolučních neuronových sítích a následně vytvořit a vyhodnotit nějaký model pro řešení vybraného praktického problému. Vhodný problém bude vybrán po diskusi s vedoucím práce podle zájmů a zkušeností studenta. Název práce upřesníme dle konkrétní vybrané aplikace.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití rekurentních neuronových sítí pro detekci pojmenovaných entit
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (hales@mail.muni.cz)

  Umělé neuronové sítě jsou v současnosti nejčastějším způsobem využití strojového učení pro úkoly počítačové analýzy textů. Cílem práce je praktické seznámení se s vybranou úlohou zpracování přirozeného jazyka od předzpracování dat, přes trénování na dané datové sadě a vyhodnocení úspěšnosti natrénovaného modelu. Konkrétní úloha je např. zmíněná detekce pojmenovaných entit nebo analýza sentimentu či sumarizace textu. Řešení probíhá samostatně s konzultacemi ze strany vedoucího tématu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vzory dělení slov
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (sojka@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího

Ekonomicko-správní fakulta MU

Chceš psát SOČ na ESF MU? Koukni na náš web: https://www.econ.muni.cz/cs. A další témata po konzultaci na katedrách. Informace vám podá Mirka Stejskalová (miroslava.stejskalova@econ.muni.cz).

 • Co ovlivňuje daňové příjmy státu a jak přesně můžeme odhadovat jejich budoucí vývoj?
  ekonomie
  Vedoucí práce: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D. (daniel.nemec@econ.muni.cz)

  Pro sestavování státního rozpočtu je mimo jiné potřebné znát očekávané příjmy vlády, zejména ty daňové. Otázkou tedy je, co a jak ovlivňuje výši daňových příjmů vlády a jakými metodami a jak přesně můžeme jejich vývoj predikovat. Práce se tedy zaměří buď na problematiku predikce

  daňových příjmů jedné země (např. České republiky) nebo bude porovnávat podobnosti a odlišnosti vývoje daňových příjmů a kvality jejich predikce napříč vybranými zeměmi EU či mimo EU. Při zpracování této práce se naučíte pracovat s veřejně přístupnými daty, nacházet v nich vzájemné souvislosti s využitím vhodných softwarových nástrojů a osvojíte si i účinné metody pro tvorbu jednoduchých predikčních modelů. Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Digitalizace v cestovním ruchu
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (holesinska@econ.muni.cz)

  Snadný přístup k novým technologiím a vliv pandemie COVID-19 vedou k sílícímu trendu digitalizace v cestovním ruchu. Cestovní ruch je o zážitcích neboli nových informacích, které na svých cestách vstřebáváme. V dnešní době běžně využíváme různé technologie jako jsou smart telefony a jiná zařízení, připojení k internetu a softwarové aplikace. Ty nám zajišťují dostupnost informací a tím nám umožňují činit rychlá rozhodnutí. Cestování se tak stává snadnější. Velký podíl na tom však mají poskytovatelé služeb cestovního ruchu. Snaží se flexibilně reagovat na naše potřeby a k tomu využívají informační a komunikační technologie. Příkladem jsou zážitky převedené do digitální podoby pomocí virtuální nebo dokonce augmentové reality. Je tedy zajímavé sledovat, jak probíhá digitalizace v cestovním ruchu – jak nám technologie pomáhají anebo naopak, jak nás omezují. Toto téma SOČ může být pojato různě. Někoho mohou zajímat socio-psychologické aspekty digitalizace v cestovním ruchu, někdo jiný upřednostní (technicko)aplikační rovinu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Financování kulturní činnosti v České republice - metropole versus periferie
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Práce se zaměří na posouzení financování kulturních činností v České republice, a to z pohledu obcí či dobrovolných svazků obcí. Cílem práce bude identifikovat rozdíly ve financování kultury mezi metropolitními centry, metropolitním okolím a zbývajícími periferními oblastmi. Toto rozdělení bude vycházet z metodiky identifikace metropolitních oblastí dle OECD, zdrojem údajů pro o financování kulturních činností z veřejných rozpočtů bude Monitor státní pokladny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Financování českých nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Jakub Pejcal, Ph.D. (jakub.pejcal@econ.muni.cz )

  Nestátní neziskové organizace (NNO) mají nesmazatelný podíl na fungování a rozvoji moderní demokratické společnosti. Realizují svou činnost bez primární vidiny zisku tam, kde zástupci ziskového sektoru netuší dostatečné finanční ohodnocení, anebo tam, kam veřejný sektor v důsledku různých omezení nedosáhne. Činnost NNO by se však v některých oblastech (např. sociální, zdravotní, kulturní, sportovní) neobešla bez podpory ze strany veřejných rozpočtů.

  Cílem práce bude zmapovat financování NNO z různých úrovní veřejných rozpočtů. Do jisté míry tak práce naváže na existující linii „Rozborů“ se stejným zaměřením, jež na svém webu svého času zveřejňovala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace.

  V ideálním případě budou v práci využita data z Monitoru státní pokladny, dále pak interní data vybraných Krajských úřadů a zvolených kapitol státního rozpočtu (ministerstev).

  Kontaktovat vedoucího
 • Hodnocení ochrany ovzduší z pohledu veřejného sektoru
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Práce bude zaměřena na hodnocení finančních nástrojů veřejného sektoru využívaných k ochraně či zlepšení kvality ovzduší. Cílem práce bude posouzení role státu, regionů soudržnosti, krajů, obcí, případně dobrovolných svazků obcí v ochraně či zlepšování kvality ovzduší. V práci budou využitadata z Monitoru státní pokladny o výdajích veřejného sektoru do této oblasti. Následně bude provedeno posouzení účinnosti těchto opatření v dlouhodobé horizontu a budou sledovány dosažené změny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Inovace silniční dopravní infrastruktury k ochraně životního prostředí
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Práce se bude zabývat opatřeními na zmírnění negativních dopadů ze silniční dopravy na životní prostředí. Práce bude čerpat z Monitoru státní pokladny, Rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a z Registru smluv. Bude provedena rešerše projektů, jejichž cílem bylo zmírnění dopadů silniční dopravy na životní prostředí a následně bude vyhodnoceno jejich geografické umístění v rámci kontextu daného úseku vzhledem k jeho technickým či socio-geografickým podmínkám.

  Kontaktovat vedoucího
 • Kompetence projektových manažerů v IS/ICT oblasti
  informatika
  Vedoucí práce: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D. (michal.krcal@econ.muni.cz)

  Student se v rámci tématu zaměří na analýzu souvislostí vybraných kompetencí projektových manažerů s úspěšným dokončením projektu. Práce na SOČ bude kromě literární rešerše relevantních zdrojů spočívat v rozhovorech s projektovými manažery.

  Kontaktovat vedoucího
 • Podnikatelský plán
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (alena.safrova.drasilova@econ.muni.cz)

  Podnikání je životní cestou, která sebou nese celou řadu výzev. Je to však také vzrušující způsob, jak přinést na trh něco nového a zlepšit život zákazníkům, protože hlavním cílem podnikání je řešit problémy. Cílem tématu je provést marketingový průzkum trhu a na jeho základě navrhnout komplexní podnikatelský plán, který může v budoucnu sloužit jako podklad k rozjezdu reálného podnikání.

  Kontaktovat vedoucího
 • Proč nemůžou být všechna hřiště zadarmo?
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (pavlik@econ.muni.cz)

  Student bude teoreticky i prakticky analyzovat problém nadspotřeby (nebo devastace) u zdarma poskytovaných statků, a to na příkladu veřejně dostupných sportovišť. Problém bude zkoumán v kontextu nákladů pro obce na jejich údržbu a renovaci. Cílem je zamyslet se nad optimálním způsobem poskytování možnosti sportovat a současně předejití zneužití, nadužití anebo devastaci volně přístupného vybavení.

  Předpokladem je zájem o sport, zájem o rozpočty a náklady obcí, ochota samostatně uvažovat.

  Kontaktovat vedoucího
 • Sportuj a zbohatni
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. (pavlik@econ.muni.cz)

  Student prozkoumá vztah mezi sportem (fyzickou kondicí) a výší výdělku (nebo studijními úspěchy), a to jednak shrnutím dosavadních výzkumů a potom provedením vlastního dotazníkového šetření. Výsledky budou analyzovány i pomocí regresní analýzy. Cílem je ukázat, že sport má širší pozitivní dopady, než může být zřejmé zejména v mladém věku.

  Předpokladem je zájem o sport, schopnost práce v Excelu a čtení anglických textů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití digitálních nástrojů a online aplikací při výuce odborného obchodního jazyka a míra jejich efektivity
  ekonomie
  Vedoucí práce: Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D., Mgr. Jiřina Hrbáčková (veronika.camacho@econ.muni.cz, jirina.hrbackova@econ.muni.cz)

  Snadný přístup k novým technologiím a vliv pandemie COVID-19 vedou k sílícímu trendu digitalizace i ve výuce cizích jazyků. Jak efektivní je využití digitálních nástrojů a aplikací při výuce odborného obchodního jazyka na VŠ? Jak nám technologie pomáhají, anebo naopak jak nás omezují? Má zapojení online aplikací vliv na míru motivace a efektivitu učebního procesu či dosažené výsledky? Práce se zaměří na propojení kvalitativního a kvantitativního výzkumného přístupu k dané tematice, přičemž zdrojem budou data získaná z výukových skupin obchodního jazyka studentů angličtiny a španělštiny na CJV/ESF MU. Cílem práce bude identifikovat a navrhnout vhodné modely pro efektivní proces učení se cizímu jazyku za pomoci online aplikací a digitálních nástrojů s přihlédnutím ke studovanému ekonomickému oboru.

  Pokud máte zájem o studium jazyků a dané téma Vás zaujalo, rády Vám poskytneme teoretický rámec výzkumu a pomůžeme s administrací dotazníků mezi studenty ESF MU.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vládní rozhodnutí a jejich dopad na podnikání v cestovním ruchu (obsazeno)
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (holesinska@econ.muni.cz)

  Téma obecně postihuje podmínky pro podnikání v cestovním ruchu v ČR. Předmětem jsou vládní rozhodnutí, která podmínky pro ekonomickou činnost v oblasti cestovního ruchu utvářejí a do jisté míry stimulují či deformují. Cílem tématu je prokázat vliv vládních rozhodnutí na podnikání v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je velmi průřezové odvětví, nebude se jednat o prokázání dopadu na celou ekonomiku cestovního ruchu, ale na vybraný sektor průmyslu cestovního ruchu (například pohostinství). Jako příklady vládních rozhodnutí mohou být uvedeny: zavedení EET, zákaz kouření v restauracích, digitalizace, či jiné aktuální problémy. Téma propojuje politologicko-ekonomické aspekty s chováním tržních subjektů. Zpracované téma může posloužit jako odborná studie pro Koncepci státní politiky cestovního ruchu.

  Kontaktovat vedoucího

CEITEC MU, Středoevropský technologický institut

Pokud máte zájem vypracovat svou SOČ pod vedením školitele z CEITEC MU, seznamte se se zaměřením jednotlivých výzkumných skupin ústavu, kontaktujte školitele z preferované oblasti a ověřte možnost realizace projektu SOČ na daném pracovišti. V případě zájmu o některé z konkrétních vypsaných témat, kontaktujte vedoucího tématu. Jestliže potřebujete poradit, obraťte se na kontaktní osobu: Eva Barnová (eva.barnova@ceitec.muni.cz), pokusíme se Vám pomoci, případně najít školitele.

Geografický ústav, PřF MU

Budeme rádi spolupracovat se studenty, kteří mají zájem o fyzickou geografii, sociální geografii či kartografii a geoinformatiku. Zájemci o téma se mohou informovat přímo u jednotlivých školitelů. V případě, že máte nápad na nějaké vlastní téma a potřebujete odbornou radu, napište Petrovi Dobrovolnému (dobro@sci.muni.cz), pokusíme se vám poradit či najít školitele.

 • Bezbariérový prostor města
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (osman@mail.muni.cz)

  Práce se zaměří na mapování přístupnosti míst vybraných aktivit (stravování, sportu, kultury, maloobchodu, volebních místností atp.) pro vybranou skupinu osob (uživatele vozíků, osoby neslyšící či nevidomé) a to v prostředí vybraného města Jihomoravského kraje. Cílem práce bude zmapovat přístupnost míst vhodných pro určité aktivity pro předem definovanou skupinu osob. Konkrétní zadání bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mapování hydroekologického stavu říční sítě v brněnské aglomeraci
  geografie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D. (macka@sci.muni.cz)

  Vodní toky ve městech jsou z pophledu jejich vodního režimu, morfologie a oživení organizmy výrazným způsobem přeměněny člověkem a vzdáleny přírozenému stavu. Přesto se v městském a příměstském prostředí Brna setkáme u potoků a řek s různou ekologickou hodnotou, kterou lze vyjádřit na základě jejich chemického, biologického a hydromorfologického stavu. Cílem práce bude mapování a klasifikace hydroekologického stavu vybraných úseků říční sítě v Brně a hledání příčin tohoto stavu. Práce bude zahrnovat mapování v terénu a statistické vyhodnocení dat.

  Kontaktovat vedoucího
 • Měření vodivosti ve vodních tocích a hledání příčin její variability (solení silnic a odtokové události)
  geologie
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (brabec@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Nástroje časového plánování
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (osman@mail.muni.cz)

  Časové plánování představuje nový způsob organizace naší společnosti. Rozvíjí se především na úrovni firem, ale využívají jej i veřejné instituce, města, městské části či jednotlivci. Práce se zaměří na identifikaci časových konfliktů v rámci vybrané instituce (rodina, třída, škola, zájmová organizace atp.), časovou analýzu těchto konfliktů a navržení možného nástroje jejich řešení. Návrhová část práce pak vytváří prostor pro uplatnění vlastní kreativity. Konkrétní výběr instituce i návrh nástroje pro časové plánování bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Sledování stopních drah zvěře ve vybraných biokoridorech (pásech dřevin)
  geografie
  biologie
  Vedoucí práce: RNDr. Martin Culek, Ph.D. (culek@sci.muni.cz)

  Celý výzkum míří k usnadnění šíření a migrace vybraných savců krajinou. Cílem práce je ozřejmit, nakolik jsou nově vysazované pásy dřevinné zeleně (větrolamy, biokoridory apod.) využívány vybranou skupinou savců k migraci a šíření. Předpokládá se sledování dvou až čtyř biokoridorů o délce od několika set metrů do ca 2 km. Sledování bude probíhat převážně v zimním období, kdy bude možné ve sněhu (snad!) sledovat, kudy živočichové chodí. V případě bezsněhové zimy lze často sledovat otisky stop v blátě. Z tras stop nás budou zajímat hlavně ty, které nesvědčí pro místní pobyt živočicha, ale pro jeho pohyb krajinou z místa A do místa B. Takovéto stopní dráhy budou zaznamenávány, zjišťována poloha pomocí GPS (možno zapůjčit) a druh savce. Výsledkem bude mapa biokoridoru se zákresem nejzajímavějších tras v něm i blízkém okolí a k tomu samozřejmě zpráva z průzkumů. Zájemce si může vybrat z předložené nabídky dřevinných pásů, popř. může nějaké k výzkumu vhodné navrhnout. Zájemce si může také z nabídnutého seznamu vybrat, které druhy živočichů by chtěl sledovat. Prioritní zájem je o lišky, jezevce, jeleny, ideálně i o losy, vlky a rysy. Často jsou sledovány i stopy srnek nebo divokých prasat.

  Kontaktovat vedoucího
 • Sedimenty dob ledových u Palhance na Opavsku (obsazeno)
  geografie
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Jakub Holuša (holusa.jakub@mail.muni.cz)

  Kvartér je geologickou periodou, která začala před 2,58 miliony let a pro níž je typické střídání dob ledových, během nichž se tvořily rozsáhlé ledovce; a meziledových, během nichž bylo klima podobné, ba dokonce i mírně teplejší, než je tomu dnes. Rozsáhlý kontinentální ledovec na naše území pronikl ze Skandinávie dvakrát, a to během tzv. elsterského a sálského zalednění, přičemž zde zanechal mnoho důkazů; nejčastěji ve formě sedimentů. Poslední rozsáhlé zalednění vrcholící před cca 21 000 lety (označováno též jako „viselské“) již naše území nezasáhlo, jelikož se čelo ledovce zastavilo přibližně na linii Varšava-Berlín. Nicméně i tak mělo na tehdejší území Česka vliv, jelikož zde směrem od ledovce vanuly velmi studené a suché větry, které měly za následek vytvoření periglaciální zóny, jejíž obdoby můžeme v dnešních dobách najít v předpolí ledovců; nejvýrazněji v Arktidě a Antarktidě. Cílem této studie je sedimentárně-petrologický výzkum sedimentů odkrytých ve strži nacházející se v městské části Opava-Palhanec. Pomocí něj by měl student/ka objasnit původ písčitých štěrků, na nich nasedajících převážně prachovitých sedimentů a posoudit možné ovlivnění svrchního tělesa podložními sedimenty. Na základě získaných poznatků, rešerše literatury a dostupných dat by také měl student/ka nastínit přibližné stratigrafické zařazení vzniku sedimentů.

  Kontaktovat vedoucího

Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU

V případě zájmu o SOČ ve spolupráci s NCBR kontaktujte koordinátorku ústavu Mgr. Veroniku Papouškovou, Ph.D. (papouskova@ncbr.muni.cz).

RECETOX, PřF MU

Zajímá Vás životní prostředí a jak ovlivňuje nás a jak ovlivňujeme my jej? Kontaktujte Rozárku Jílkovou (rozarka.jilkova@recetox.muni.cz) a domluvte si téma přímo Vám na míru.

 • Fluorescentní barviva emitující v blízké infračervené oblasti
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (sebej@recetox.muni.cz)

  V biomedicínských vědách se používají různé zobrazovací a diagnostické nástroje a fluorescentní barviva patří mezi nejčastější z nich. Zejména červené světlo a záření v blízké infračervené oblasti dobře prochází savčí tkání. Zároveň patří barviva emitující v této oblasti mezi nejméně prozkoumané. Práce bude zaměřena na: 1) literární rešerši vhodných nízkomolekulárních barviv, jejich vlastnosti, aplikace a/nebo aplikační potenciál v biomedicíně, molekulární biologii a příbuzných oborech; 2) dizajn, příprava vhodné knihovny barviv a syntéza reprezentativních příkladů, charakterizace, průzkum aplikačního potenciálu, např. biokompatibilita, cílení na biomolekuly, nebo jiné vhodné motivy, testování v buněčných kulturách, nebo jiném modelu; 3) vyhodnocení získaných dat, sumarizace trendů v připravené knihovně; Závěrečné kroky můžou proběhnout ve spolupráci z Ú. Biochem. PřF MU, LF MU nebo FN Brno. V rámci tohoto širokého tématu po domluvě se zájemcem/kyní najdeme konkrétní niku, na kterou se projekt zaměří.

  Kontaktovat vedoucího
 • Bacillus cereus a jeho exprese genů pro nehemolytické enterotoxiny (obsazeno)
  chemie
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Vyklická (katerina.zukalova@recetox.muni.cz)

  Cílem práce je sledování exprese genů nheA, nheB a nheC ve vzorcích kultur Bacilla cerea kultivovaného při různých teplotách a na substrátech obsahujících různé sacharidy. Výsledky analýzy exprese genů provedené pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce mohou být aplikovány do praxe jako doporučení pro skladování potravin a předcházení růstu bakterie (skladovací teplota), či pro dietní potlačení toxicity při případné otravě takto již kontaminovanou potravinou.Studentka se během práce naučí práci s odbornou literaturou, kultivovat bakterie za stanovených podmínek, izolovat a amplifikovat bakteriální DNA, a také analyzovat a interpretovat data.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium mechanismu působení persistentních chemických látek (e.g. PFAS) na imunitní procesy (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Bc. Barbora Rudzanová, MSc. (barbora.rudzanova@recetox.muni.cz)

  Cílem práce je identifikovat signální dráhy na molekulární a buněčné úrovni zapojené do imunotoxicity vyvolané expozicí perfluorovaným látkám (PFAS). Náplní práce bude analýza transkriptomických dat z RNA-Seq vzorků krve lidí exponovaných chemickými látkami, konkrétně analýzy GSEA a SNEA.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav biochemie, PřF MU

Témata pro SOČ lze najít na webu ústavu www.ubch.sci.muni.cz. V případě, že má student zájem o biochemické téma pro svou SOČ, může kontaktovat jednotlivé vedoucí laboratoří nebo dr. Kašparovskou (kasparovska@mail.muni.cz).

Ústav botaniky a zoologie, PřF MU

Vypsaná témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě zájmu o konkrétní téma je nejlepší kontaktovat vedoucího tématu. Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Eva Šmerdová (75764@mail.muni.cz).

 • Aktualizace stavu populace mravence lužního (Liometopum microcephalum) na jižní Moravě
  biologie
  Vedoucí práce: Doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (jiris@sci.muni.cz)

  Mravenec lužní je vzácný, velice zajímavý mravenec, který obývá staré stromy, především vzrostlé duby. Dosahuje severozápadního okraje svého areálu na nejjižnější Moravě v nivách Dyje (maximálně po Drnholec), Svratky (zhruba po Židlochovice) a Moravy (zhruba po Mikulčice). Přesto se jedná o velice početnou populaci, která se tím vymyká situaci ve většině areálu: při mapování kolonií kolem roku 2005 zde bylo zaznamenáno, označeno a zakresleno do map cca 900 kolonií, resp. hnízdních stromů. Stalo se tak ovšem bez využití zaměření GPS (tato technologie u nás tehdy teprvé nastupovala). Od té doby bylo zaznamenáno opětovné šíření severním směrem (odkud se druh za poslední cca půl století vytratil), ale také masivní těžba porostů na Břeclavsku (obora Soutok), kde se mnohé kolonie nacházely.

  Předmětem SOČ by mohla být aktualizace výskytu mravence v daném území (vč. zaměření kolonií pomocí GPS) a srovnání se situací před 10–15 lety. Případně doplňující sběr dat k ekologii druhu dle domluvy s vedoucím SOČ. Vhodné pro někoho, kdo se rád pohybuje v přírodě a nebojí se do lesa ani komárů. Při průzkumu terénu bude potřebné jízdní kolo, bydliště na Břeclavsku je velkou výhodou. O mravenci lužním si můžete přečíst více na adrese:

  http://ziva.avcr.cz/2014-5/mravenec-luzni-myty-a-fakta.html.

  Kontaktovat vedoucího
 • Botanický průzkum malého území zaměřený na vzácné a ohrožené druhy
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Novák, Ph.D. (269109@mail.muni.cz)

  Cílem práce je botanicky prozkoumat malé území (např. katastr obce) a soustředit se zejména na výskyt druhů vzácných a ohrožených, např. podle Červeného seznamu květeny ČR. Práce by mohla být soustředěna i přímo na vybrané skupiny ohrožených druhů (orchideje, kosatce, teplomilné dřeviny, masožravé rostliny apod.). Populace vybraných ohrožených druhů by mohly být sledovány z hlediska počtu jedinců, obývané vegetace, trendu k šíření či naopak ústupu a podobně. Součástí práce bude návrh konkrétních ohranářských opatřeních vedoucích ke zlepšení stavu populací vybraných ohrožených druhů, např. návrh managementových zásahů (obnovení sečení luk a pastvy apod.).

  Student si v rámci této SOČ vyzkouší mnoho botanických metod, například terénní průzkum, práci s určovací literaturou, studium literárních a internetových zdrojů včetně mnoha databází užívaných dnes v praktické ochraně přírody, sestavení návrhů na ochranářská opatření pro konkrétní druhy či lokality a mnohé jiné. V neposlední řadě by tato SOČ také představovala možnost bližšího seznámení s mnoha botaniky a ochránci přírody a zisk cenných zkušeností do dalšího rozvoje.

  Kontaktovat vedoucího
 • Diverzita mechorostů vybraného území
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (klicek@mail.muni.cz)

  Cílem práce je prozkoumat bryoflóru vybraného území (lokality) v oblasti Krkonoš, Moravského krasu nebo Beskyd. Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat základní druhy mechorostů, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data a připravit podklady pro plán péče o území z hlediska mechorostů. Téma i náplň práce lze po domluvě částečně upravit.

  Kontaktovat vedoucího
 • Invazní paraziti volně žijících kopytníků v České republice
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Jana Ilgová, Ph.D. (ilgova@sci.muni.cz)

  Invazní druhy rostlin a živočichů mohou mít devastující vliv na organismy, které se v ekosystémech přirozeně vyskytují. Stačí si vzpomenout na račí mor, který se k nám dostal z Ameriky spolu s jeho hostitelem rakem pruhovaným a zásadně zdecimoval populaci našich raků. V rámci našeho týmu se zaobíráme výzkumem nepůvodní hlístice Ashworthius sidemi a motolice Fascioloides magna. Do Evropy byly zavlečeny z Asie a Severní Ameriky spolu s jejich hostiteli, jelenem sika a jelenem viržinským. Tito cizopasníci trávicího traktu mohou vyvolávat závažné infekce s negativním dopadem na zdraví a přežívání původních druhů volně žijících kopytníků. Náplň nabízené SOČ spočívá v literární rešerši se zaměřením na nepůvodní druhy parazitů, a také na jejich monitoring u jelenů, srnců, muflonů a zubra evropského. Zájemce o toto téma si také vyzkouší sběr materiálu v terénu, zpracování vzorků trusu, diagnostiku parazitů pomocí mikroskopu, i pomocí moderních metod (klasická a kvantitativní PCR).

  Kontaktovat vedoucího
 • Květena vybraného území
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Peterka, Ph.D. (268921@mail.muni.cz)

  Cílem práce je prozkoumat flóru nebo vegetaci vybraného území (lokality) nejlépe v oblasti Českomoravské vrchoviny (po dohodě lze zpracovávat podobné téma i v jiných horských a podhorských oblastech). Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat rostlinné druhy, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data. Téma i náplň práce lze po domluvě jakkoli upravit.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mapování invazních druhů rostlin
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Veronika Kalníková, Ph.D., Mgr. Martin Večeřa, Ph.D. (V.Kalnikova@seznam.cz, martinvec@seznam.cz)

  Nepůvodní druhy rostlin se k nám vlivem lidské činnosti dostávají z různých částí světa už po staletí. Některé tu zdomácněly, krajinou se samovolně šíří a mohou ohrožovat populace původních rostlin, ale třeba i lidské zdraví. Takové nepůvodní druhy rostlin jsou hlavně z pohledu ochrany přírody značně problematické a označujeme je za invazní. Úkolem této práce bude zmapovat výskyt vybraného druhu či více druhů invazních rostlin ve zvoleném území. Kromě vlastního mapování druhů v terénu může být práce zaměřena na faktory, které potenciálně ovlivňují rozšíření a prostorovou dynamiku druhů, na jejich dopad na populace druhů původních, na návrh managementu invazních druhů v území apod. Náplň práce bude konkretizována po domluvě. Student/ka si v rámci práce vyzkouší terénní botanický průzkum, záznam výskytu rostlin pomocí GPS a vyhodnocení nasbíraných dat. Dále si k dané problematice nastuduje teorii a výsledky bude interpretovat s využitím odborné literatury. Výstupy práce mohou být poté poskytnuty místním orgánům ochrany přírody či jiným relevantním institucím jako podklad pro další monitoring či management.

  Kontaktovat vedoucího
 • Stanovení regionálního „species pool” vybrané skupiny vodních bezobratlých stojatovodních těles v okolí Krumvířského mokřadu
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Dana Klímová Hřívová (323984@mail.muni.cz)

  Revitalizační úsilí na Krumvířském mokřadu přineslo potřebu hlubšího poznání regionálního species pool, nebo-li druhové nabídky, vodních bezobratlých. Aktivnímu studentovi nabízíme možnost účastnit se terénních výjezdů na vytipované lokality v údolní nivě Spáleného potoka a jejím okolí, osvojit si základní metody odběru vzorků makrozoobentosu či zooplanktonu, a vyzkoušet si přebírání materiálu přímo v terénu. V laboratoři se posléze seznámí s determinací vybrané skupiny bezobratlých (lze si vybrat mezi vážkami, chrostíky a buchankami) a získaná data zpracuje do vizuálního diagramu, který přinese jasný přehled rozmístění a složení jak jednotlivých taxocenóz, tak celého „species poolu“. Cílem odborné práce pak bude tato data vyhodnotit v kontextu šíření druhů vodních bezobratlých na nově vybudovaná či revitalizovaná vhodná stanoviště. Zvláštní pozornost bude věnována ochranářsky významným druhům. Upozornění: laboratorní část může být časově náročnější podle typu studované skupiny a množství odebraného materiálu. Doporučujeme, aby s tím student počítal a vyhradil si pro tuto fázi dostatečný počet dní/týdnů v říjnu-prosinci.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití data loggerů pro monitoring mokřadů a hodnocení jejich ekosystémových služeb
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Marie Kotasová Adámková, Ph.D. (kotasova.adamkova@sci.muni.cz)

  S vývojem nových technologií je stále jednodušší získávat velké množství informací o studovaných lokalitách. Přírodní podmínky se však velmi liší od podmínek laboratorních, v nichž jsou tyto přístroje vyráběny, testovány a kalibrovány. Pro využití těchto přístrojů v reálných přírodních podmínkách je však zásadní poznat jejich výhody i nevýhody týkající se vlastních terénních měření, následného vyhodnocení i interpretace získaných dat. Z toho důvodu hledáme studenta s analytickým myšlením pro navržení a uskutečnění experimentálního měření v přírodních podmínkách pravidelně zaplavovaného mokřadu a okolních zemědělských pozemků v údolní nivě Spáleného potoka, k.ú. Krumvíř. Student se zaměří na vyhodnocení vhodnosti využití a nastavení vybraných tří typů data loggerů: (i) Corintech EL-USB-2 pro měření teploty, vlhkosti a rosného bodu; (ii) TROTEC BL30 pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a (iii) Garni GAR 171 pro měření teploty a relativní vlhkosti. Získaná měření budou využita pro analýzu zájmového území s cílem vytipovat vhodné umístění data loggerů pro optimální měření požadovaných proměnných. Dále budou srovnána měření získaná z mokřadu s měřeními ze zemědělských ploch a bude provedena pilotní analýza ekosystémových služeb mokřadu spočívající ve funkci ochlazování okolí. Možným výstupem je také návrh vhodné úpravy, např v kalibraci nebo v doplňkovém vybavení.

  Kontaktovat vedoucího
 • Změny krajiny a vegetace v historické době
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Libor Petr, Ph.D. (petr.libor@gmail.com)

  Středoevropská krajina prošla v posledních 200 letech mnoha výraznými změnami. Od nástupu průmyslové revoluce v průběhu 19. století došlo k nárůstu populace, zásadním změnám v zemědělství a často i zániku pastevectví. Na jednu stranu docházelo k urbanizaci a růstu měst a průmyslových aglomerací, naopak mnohé venkovské regiony (hlavně v horských oblastech) se vylidňovaly již od poloviny 19. století. Nejzásadnější změnou české krajiny byla kolektivizace zemědělství v 2. polovině 20. století a zánik mnoha sídel v oblastech dříve obývaných německojazyčným obyvatelstvem.

  Tyto změny lze sledovat na historickým mapách a uměleckých vyobrazeních historické krajiny. Od konce 19. století se také rozšiřuje fotografie a od poloviny 20. století letecké snímkování. Cílem práce je doložit ve vybraném regionu změnu krajiny s použití různých zdrojů informací, od mapových podkladů (včetně stabilního katastru), po historické fotografie, psané prameny, případně výpovědi pamětníků. Tyto prameny se konfrontují se současným stavem krajiny. Vhodným modelovým příkladem jsou zaniklá sídla, kde často přežívají ovocné stromy a dříve pěstované druhy, společně s terénními relikty zaniklého osídlení a bývalé zemědělské krajiny.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav experimentální biologie, PřF MU

Zajímají vás molekuly, geny, chromozomy a jak to celé vlastně funguje od počátku buňky až po její zánik? Nás také! Na Ústavu experimentální biologie se věnujeme molekulární biologii a genetice s přesahy do biochemie, bioinformatiky, ale také do medicíny, botaniky a zoologie. Využíváme moderní molekulární metody a přístroje, pomocí kterých se snažíme posouvat poznání o kousek dál. Přidejte se k nám a vypracujte u nás svou SOČ pod vedením zkušených školitelů, kteří Vás moc rádi zasvětí do tajů buněčného světa. Pro více informací kontaktujte jednotlivé vedoucí nebo Kateřinu Tomanovou (katerina.tomanova@mail.muni.cz).

 • Funkčně-anatomické charakteristiky antarktických řas a sinic
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (mbartak@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Inženýrství nových oligomerních forem enzymů pro biotechnologické aplikace
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Laboratoře na čipu v přírodních a lékařských vědách
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (zbynek@chemi.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mikrofluidika - laboratoře na čipu pro biomedicínský výzkum
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Molekulární podstata a evoluce aktivity enzymů
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (zbynek@chemi.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Počítačové modelování enzymatických reakcí
  biologie
  informatika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Senzitivita autotrofních mikroorganismů vůči vybraným skupinám biologicky aktivních látek.
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (mbartak@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Strukturní analýza terapeutických proteinů
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium mechanismu enzymové katalýzy metodami rentgenové krystalografie
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium molekulární struktury a stability proteinů
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (zbynek@chemi.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vliv dostupnosti minerálních živin na využití vody rostlinami
  biologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Gloser, PhD. (vitgloser@sci.muni.cz)

  Dusičnany ovlivňují rychlost růstu rostlin i pohyb vody v rostlině. Málo je ale známo o mechanismech, které to umožňují. Pomocí kultivačních experimentů zemědělsky využívaných rostlin (hrách, kukuřice, bob) a transgenních rostlin budeme tedy zkoumat mechanismy, jakými dostupnost dusičnanů v médiu ovlivňuje tok vody v rostlině. Zejména budou sledované funkce průduchů na listech (průduchová vodivost a celková transpirace rostliny) a také změny hydraulické vodivosti kořenového systému a množství dusičnanů v rostlině. Znalost vztahů mezi množstvím dusičnanů v půdě a hospodařením rostlin s vodou může být i prakticky využitelná v zemědělství. Student se naučí připravovat a udržovat kultivační experimenty s rostlinami, základní měřící metody s jednoduchými přístroji a práci v chemické laboratoři. Naučí se také základní práci s daty získanými při experimentech, jejich zpracováním a prezentací.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití 3D kryo-elektronové mikroskopie pro studium struktury proteinů
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vývoj softwarových nástrojů pro design proteinů v biomedicíně
  biologie
  informatika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU

Naše katedra se věnuje především fyzice plazmatu, tedy ionizovaného plynu, ve kterém probíhá množství nevšedních procesů, který se dá překvapivě využít, např. k objevování nových materiálů, a který v nás provokuje řadu otázek. Co se v plazmatu děje a proč? Jakým způsobem lze pomocí plazmatu vyrobit nové užitečné materiály a mohly by třeba být tvrdé a houževnatější než diamant? Co se stane s předmětem, který do plazmatu vložíme? Může plazma pomoci firmám vyřadit z výroby ekologicky problematické látky? Nebo může pomoci jednoduše slepit dva kusy skla? Při pokusech odpovědět na podobné otázky Tě rádi uvítáme. Zájemci můžou kontaktovat přímo školitele vybraného tématu, nebo, v případě obecnějších otázek, kontaktní osobu pro SOČ (pdvorak@physics.muni.cz).

 • Analytické přístroje ve službách archeologie
  fyzika
  Vedoucí práce: RNDr. Monika Stupavská, PhD. (stupavska@mail.muni.cz)

  V ramci temy sa bude realizovat fyzikalno - chemicky rozbor a mikroskopicka vizualizacia historickych materialov, najma z oblasti mikulcicko - kopcianskej aglomeracie.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vysokovodivé nanokompozity s obsahem grafenu pro každodenní použití
  fyzika
  Vedoucí práce: RNDr. Richard Krumpolec, PhD. (krumpolec@mail.muni.cz)

  Student se obeznámí s problematikou výroby plazmatem redukovaného oxidu grafenu, jeho vlastnostmi a možnostmi využití pro různé vysokovodivé flexibilní nakokompozity. Prakticky bude studovat elektrickou a tepelnou vodivost a stabilitu připraveného materiálu.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav geologických věd, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Kateřina Zachovalová (9098@mail.muni.cz).

 • Kryotermometrie a výpočet podílu rozpuštěných solí v hydrotermálním roztoku
  geologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (marek@sci.muni.cz)

  Optická kryotermometrie, výpočty ze zjištěných teplotních parametrů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Možnosti vizualizace vybraných parametrů Ramanovských spekter Ca-Mg-Fe-granátu kombinací ternárního diagramu a barevného škálování
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Jakub Haifler (haifler.j@sci.muni.cz)

  Cílem práce je zjistit, zda lze u zonálního ternárního granátu kromě dobře definovaných změn v chemickém složení od středu k okraji pozorovat podobně pravidelné změny u Ramanovských spektrálních pásů, a tyto změřené parametry (poměr Ca-Mg-Fe vs. pozice pásů) zobrazit body v ternárním diagramu (reprezentujícími složení) zabarvenými pomocí barevné škály (reprezentující pozici Raman. pásů). Předpokladem jsou znalosti obecné chemie (přepočty látk. množství × hmotnost × molární hmotnost), matematiky (lineární rovnice a trigonometrie) a práce s Excelem (suma, průměr, podmínka KDYŽ). Ideální je také solidní znalost anglického jazyka a alespoň základní orientace v programování početních úloh např. v jazyce Pascal, Basic apod. (zejména podmínka IF, cyklus FOR) – vizualizace bude vytvořena jednoduchým algoritmem v jazyce Matlab podle pokynů konzultanta.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium proudění vzduchu v dynamické Císařské jeskyni
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Lang, Ph.D. (mareklang@mail.muni.cz)

  Účinná ochrana jeskynního prostředí představuje aktuální problém řešený v krasových oblastech. Vedle turistického využití jsou jeskyně využívány také ke kulturním a terapeutickým účelům. Při zpřístupňování jeskyní však dochází k antropogenním zásahům, na které reaguje jeskynní mikroklima velmi citlivě. Obecně se předpokládá, že klíčovou roli při tvorbě jeskynního mikroklimatu hraje výměna vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím jeskyně. V této souvislosti má v rámci ČR významné postavení Císařská jeskyně v severní části Moravského krasu. Jedním důvodem je její využívání ke speleoterapii (metoda využívající dlouhodobý pobyt v jeskynním prostředí k léčbě alergií a onemocnění dýchacích cest). Dalším důvodem je její relativně jednoduchá geometrie (dva vchody v různých nadmořských výškách umožňují typicky dynamickou cirkulaci vzduchu) díky níž je jeskyně už několik let předmětem mikroklimatologického výzkumu. Avšak i přesto nejsou mechanismy proudění vzduchu v jeskyni dostatečně objasněny. Cílem práce je na základě měření vybraných mikroklimatických parametrů za různých podmínek popsat hlavní větve proudění vzduchu v Císařské jeskyni.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium recentních říčních sedimentů a jejich těžkých frakcí
  geologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (marek@sci.muni.cz)

  Separace minerálů, určování: optické metody a dokumentace, ramanova spektra.

  Kontaktovat vedoucího
 • Teplotní profil Punkevními jeskyněmi
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (pracny@sci.muni.cz)

  Student podrobně proměří základní mikroklimatické parametry (teplota, obsah CO2, tlak a vlhkost) na profilu suché části Punkevních jeskyní a to v letním i zimním režimu ventilace. Výsledkem budou mapy teplotního rozložení jeskyně a dalších parametrů. Znalost vývoje mikroklimatu jeskyní je důležitá pro posouzení časového vývoje a jeho možného vlivu na jeskynní vody a jeskynní výzdobu. Výsledky jsou zajímavé také pro potřeby ochrany jeskynního prostředí v návštěvnicky zpřístupněné jeskyni.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití Ramanovy spektroskopie k určení vlivu laserové ablace na stupeň krystalinity pevných fází v bezprostředním okolí ablačních kráterů
  geologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (rskoda@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi na otevřených biotopech
  geologie
  biologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (mivanov@sci.muni.cz)

  Rychlost dekompozice organických látek v půdách je ovlivněna intenzitou mikrobiální činnosti. Jednoduchá metoda zjištění intenzity mikrobiální dekompozice vychází z metody TBi (Tee Bag Index) založené na zkoumání rozkladu čajových lístků v čajových sáčcích. Sáčky budou po dobu 3 měsíců pohřbeny v A-horizontu půd na nezalesněných biotopech (louky) na granitovém podloží. Porovnána bude míra dekompozice organických látek (čajových lístků) v nezalesněném prostředí ve městě a mimo městskou oblast. Ověříme, do jaké míry se městské prostředí odráží v aktivitě půdních mikroorganismů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi v lesním prostředí
  geologie
  biologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (mivanov@sci.muni.cz)

  Rychlost dekompozice organických látek v půdách je ovlivněna intenzitou mikrobiální činnosti. Jednoduchá metoda zjištění intenzity mikrobiální dekompozice vychází z metody TBi (Tee Bag Index) založené na zkoumání rozkladu čajových lístků v čajových sáčcích. Sáčky budou po dobu 3 měsíců pohřbeny v A-horizontu půd lesního prostředí na granitovém podloží. Porovnána bude míra dekompozice organických látek (čajových lístků) v lesním biotopu městského a mimoměstského prostředí. Ověříme, do jaké míry se městské prostředí odráží v aktivitě půdních mikroorganismů.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav chemie, PřF MU

V případě zájmu o téma práce SOČ zpracované na Ústavu chemie PřF MU kontaktujte koordinátorku ústavu Mgr. Pavlu Foltynovou, Ph.D. (106624@mail.muni.cz).

 • Chemické pokusy
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Moravec, Ph.D. (hugo@chemi.muni.cz)

  Student/ka provede a zdokumentuje řadu efektních chemických

  pokusů a doplní je textovým průvodcem, kde bude popsána teorie a příprava pokusu.

  Výsledkem bude multimediální prezentace použitelná při výuce chemie na SŠ.

  Kontaktovat vedoucího
 • Dielsovy-Alderovy reakce jako cesta do světa molekulových orbitalů
  chemie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Markéta Munzarová, Dr. rer. nat. (marketa@chemi.muni.cz)

  Dielsovy-Alderovy reakce jsou důležitou podskupinou tzv. elektrocyklizačních reakcí, které jsou typické svojí stereoselektivitou. Klíčem k jejich pochopení se stala teorie molekulových orbitalů (tzv. Woodwardova-Hoffmannova pravidla) a kvantová chemie zůstává jedním ze základních nástrojů jejich studia dodnes. Obsahem nabízeného tématu je proniknutí do světa molekulových orbitalů skrze práci s programem Amsterdam Density Functional. Na základě intuitivně pochopitelných obrázků molekulových orbitalů student učiní první kroky směrem k chápání teorie molekulových orbitalů a jejích aplikací v organické chemii.

  Kontaktovat vedoucího
 • Příprava nových organických sloučenin s cílenou biologickou aktivitou.
  chemie
  Vedoucí práce: Doc. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D. (paruch@chemi.muni.cz)

  Organické sloučeniny se selektivní biologickou aktivitou představují velkou část moderních léčiv. Zabýváme se přípravou a (ve spolupráci s vybranými biology) testováním nových patentovatelných organických sloučenin. Student bude mít možnost se zapojit do některého z probíhajících projektů a pod dohledem zkušených kolegů si vyzkoušet a osvojit techniky organické syntézy, purifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin. Projekt je určen pro mimořádně motivované středoškoláky.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Václav Glos (glos@physics.muni.cz).

Ústav matematiky a statistiky, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Petr Zemánek (zemanekp@math.muni.cz).

 • Matematika (v) pohybu aneb jak je důležité míti Eulerovy siny
  matematika
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (zemanekp@math.muni.cz)

  Trigonometrické funkce patří k základním tématům středoškolské matematiky. Jejich zavedení pomocí jednotkové kružnice a pravoúhlého trojúhelníku je sice velmi názorné, ale nechává skryto mnoho tajemství. Odkud se na kalkulačce bere hodnota 0,3648767844... pro sinus 21,4°? Pomocí kružítka a pravítka? Asi ne... A jaký je skutečné využití těchto funkcí? Geometrie, architektura - nebo i jinde? Společně tato tajemství odhalíme a ukážeme si, že znalost trigonometrických funkcí může mít cenu zlata. Baví-li vás programování a/nebo jste-li manuálně zruční, můžeme si to vyzkoušet i na jednoduchých modelech.

  Kontaktovat vedoucího

Právnická fakulta MU

Fakulta sociálních studií MU

 • Hodnoty mladé generace
  Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (dotomas@mail.muni.cz)

  Práce je založena na dotazníkovém šetření v přesně specifikované populaci mladých osob. Téma je zaměřené na environmentální hodnoty, hodnoty týkající se genderové rovnosti a také znevýhodněných skupin.

  Kontaktovat vedoucího
 • Historický vývoj mladé generace (obsazeno)
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Bičan, MA (marek.bican@mail.muni.cz)

  Téma musí vycházet z historického vývoje Velké Británie, tj. politických, ale i sociálních, kulturních nebo náboženských dějin britského státu a britské společnosti pomocí metod, se kterými historikové typicky pracují.

  Kontaktovat vedoucího
 • Jak středoškoláci vybírají vysoké školy (obsazeno)
  Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (dotomas@mail.muni.cz)

  Cílem práce je popis strategie volby studujících při výběru vysoké školy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Strategie středoškoláků pro přijetí na vysoké školy (obsazeno)
  Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (dotomas@mail.muni.cz)

  Cílem práce je přesně popsat, z jakého důvodu podávají maturanti více přihlášek na vysokou školu. Dále analyzovat volbu strategie maturantů v přijímacím řízení na vysoké školy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Veřejnoprávní média jako čtvrtý pilíř demokracie: Jak zajišťují vyváženost vysílání a jak se liší od soukromě vlastněných médií (obsazeno)
  Vedoucí práce: Mgr. Jan Hruška (jan.hruska@mail.muni.cz)

  První část práce je věnována analýze zaměřené na procesy a struktury, které mají zaručit princip vyváženosti veřejnoprávních médií v České republice, České televize a Českého rozhlasu. V druhé části je provedena obdobná analýza soukromě vlastněných televizních stanic v České republice.

  Kontaktovat vedoucího
 • Válka jako fenomén mezinárodních vztahů (obsazeno)
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Bičan, MA (marek.bican@mail.muni.cz)

  Téma je zaměřené na válku v širokém pojetí, ale i konkrétním válečným konfliktům dle preferencí studentky/studenta. Práce je zpracována pomocí metod sociálních nebo humanitních věd.

  Kontaktovat vedoucího

Filozofická fakulta MU

Zajímají vás humanitní disciplíny, láká vás zkoumat a interpretovat kulturní a společenský vývoj? Pak jste u nás správně. Kontaktuje nás na adrese propagace@phil.muni.cz a domluvte si téma podle svých zájmů.

Lékařská fakulta MU

 • Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (lubomir.krivan@med.muni.cz)

  Myší řezáky dorůstají po celý život zvířete. Jsou tak jedinečným modelovým systémem vhodným pro studium aktivity kmenových buněk. Zajímavostí je, že po ztrátě koncové části řezáku dochází v tomto zubu k rapidní akceleraci růstu. Mechanismy, které za tímto zvláštním jevem stojí však zatím zůstávají našemu chápání stále skryty. Cílem této práce bude poodhalit mechanismy, které kontrolují rychlost růstu, zaměřit se na aktivitu kmenových buněk a podílet se na vývoji nové metodologie kvantifikace růstu. V rámci této práce se student/ka bude moci seznámit se základním in vivo výzkumem, moderními zobrazovacími metodami a zažije si, jaké je to být součástí aktivního vědeckého týmu. Tato práce vyžaduje zaujetí pro téma, vlastní iniciativu a nadšení objevovat nové věci.

  Kontaktovat vedoucího
 • Genetické příčiny náhlé srdeční smrti (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Iva Synková, Ph.D. (Synkova.Iva@fnbrno.cz)

  Náhlá srdeční smrt (NSS) odpovídá za 50 % kardiovaskulární mortality a v Evropě umírá na NSS přibližně 2 500 osob denně. U mladých pacientů do 40 let přicházejí v úvahu jako rizika NSS především tato genetická onemocnění: hypertrofická kardiomyopatie, arytmogenní kardiomyopatie a syndrom dlouhého QT intervalu. Specifickou subpopulací jsou v této věkové skupině aktivní sportovci a atleti. Velkým rizikem, které ohrožuje i mladé pacienty, je prodloužení QT intervalu indukované léky a rekreačními drogami na rizikovém genetickém pozadí. Cílem této práce bude zmapovat genetické příčiny náhlé srdeční smrti a popsat konkrétní případy.

  Kontaktovat vedoucího
 • Interaktivní vizualizace epidemiologických dat v souvislosti s onemocněním COVID-19. (obsazeno)
  Vedoucí práce: RNDr. Martin Komenda, Ph.D. (komenda@med.muni.cz)

  Cílem práce je porozumět základním a pokročilým charakteristikám epidemie COVID-19 v České republice a na základě dostupných otevřených datových sad navrhnout a vizualizovat přehledné reporty. Hlavní přidanou hodnotou práce je porozumění komplexní problematice epidemie a volba vhodných interaktivních online nástrojů pro srozumitelnou prezentaci validních dat, které epidemii popisují.

  Kontaktovat vedoucího
 • Reakce ependymálních buněk na poškození periferního nervu (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (mjoukal@med.muni.cz)

  Ependymální buňky vystýlající mozkové komory jsou významné elementy pro signalizaci mezi mozkomíšním mokem a mozkovou tkání. Bylo prokázáno, že ependymální buňky jsou antigen prezentující buňky a mohou reagovat na poškození nervové soustavy, mezi které se řadí traumatická poranění míchy a mozku, cévní mozkové příhody a zánětlivá onemocnění mozku. Ependymální buňky mohou po poškození periferního nervu hrát důležitou roli v centrální fixaci bolesti na základě šíření neurozánětlivé reakce. Cílem práce bude prokázat na základě imunohistochemické detekce, zda ependymální buňky mozkových komor reagují na poškození periferního nervu rozvojem zánětlivé reakce zahrnující produkci prozánětlivých cytokinů a zvýšením exprese regulačních faktorů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Reakce ependymálních buněk na subarachnoidální krvácení (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (mjoukal@med.muni.cz)

  Ependymální buňky vystýlající mozkové komory jsou významné elementy pro signalizaci mezi mozkomíšním mokem a mozkovou tkání. Bylo prokázáno, že ependymální buňky jsou antigen prezentující buňky a mohou reagovat na poškození nervové soustavy, mezi které se řadí traumatická poranění míchy a mozku, cévní mozkové příhody a zánětlivá onemocnění mozku. Ependymální buňky mohou po subarachnoidálním krvácení hrát důležitou roli v odstranění hemoglobinu a jeho rozpadových produktů. Cílem práce bude prokázat na základě imunohistochemické detekce, zda ependymální buňky mozkových komor reagují na subarachnoidální krvácení rozvojem zánětlivé reakce zahrnující produkci prozánětlivých cytokinů a zvýšením exprese regulačních faktorů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Sledování vybraných fyziologických charakteristik stresu při pohybu člověka v urbánním prostoru (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (Vasku.Julie@seznam.cz)

  Použití metodologie na bázi mobilních nositelných senzorů je přelomový krok ve zkoumání behaviorálních a fyziologických charakteristik obyvatel i návštěvníků urbánních oblastí. Interdisciplinární výzkum „městského stresu“ by mohl pomoci vytvořit zdravější přístupy k městskému obyvatelstvu, které by mohly v dlouhodobém horizontu mít za cíl i zlepšení zdravotního stavu populace. Účelem této práce je sledovat a identifikovat – prostřednictvím experimentování s nositelnými senzory – etické, politické a koncepční problémy při sledování fyziologického stavu městské populace. Naším cílem je podnítit dialog mezi kritickým přístupem a aplikovaným environmentálním zdravotním výzkumem. Definice stresu není jednoznačná, je výrazně oborově specifická, a je zásadním způsobem závislá na technologiích, které pro výzkum používáme. Cílem práce je podílet se na vytvoření integrativní technologie, ve které kombinujeme pilotní terénní výzkum využívající snímatelné nositelné technologie, metody pro identifikaci „momentů stresu“ v městském prostředí, psychometrické průzkumy a narativní rozhovory o stresu v městském prostředí.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium cytotoxického a migrastatického efektu pentamethiniových solí na nádorové buňky (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (masarik@med.muni.cz)

  Z recentní literatury vyplývá, že pentamethiniové soli mohou hrát důležitou roli v ovlivnění migračního potenciálu nádorových buněk. Tato práce bude zaměřena na testování některých forem pentamethiniových solí na nádorové buňky a bude hodnocen jejich cytotoxický účinek (pomocí MTT testu) a dále migrastatický účinek (pomocí scratch testu).

  Kontaktovat vedoucího
 • Vliv faktoru mikroprostředí na vlastnosti buněk časného embrya (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (ahampl@med.muni.cz)

  Časný vývoj zárodku je charakterizován komplexními interakcemi mezi buňkami vyvíjecího se organizmu a tělem matky. Osud buněk zárodku je určován mikroprostředím, které je dáno fyzickými kontakty mezi jednotlivými buňkami spolu s rozpustnými faktory. Mechanismy, kterými mikroprostředí modeluje vývojový potenciál buněk embrya za fyziologických a podmínek nejsou známy, lze se však domnívat, že jejich abnormality jsou spoluzodpovědné za poruchy plodnosti. Je známo, že suboptimální metabolický stav matky, zejména při poruše metabolismu glukózy způsobené diabetem (viz. citace níže), je spojen se sníženou plodností. V tomto projektu hodláme ověřit hypotézu, že zvýšená hladina glukózy vede k abnormálnímu vývoji zárodku, konkrétně buněk trofoblastu, který je normálně v přímém kontaktu se sliznicí dělohy matky. K tomuto cíli budou využity lidské pluripotentní kmenové buňky, které lze diferencovat in vitro do buněk trofoblastu. Tato diferenciace bude realizována v podmínkách normální a vysoké hladiny glukózy, a výsledné buňky budou charakterizovány různými morfologickými a molekulárně-biologickými technikami.

  Kontaktovat vedoucího

Fakulta sportovních studií MU

Kontaktní osoba pro SOČ obecně: Mgr. Pavlína Roučová (roucova@fsps.muni.cz).

Farmaceutická fakulta MU

Pedagogická fakulta MU

Kontaktní osoba pro SOČ obecně: Mgr. Jana Jančíková (jjancikova@ped.muni.cz).

O stránce

Tento web sdružuje volná témata Středoškolské odborné činnosti fakult Masarykovy univerzity. SOČky na tomto webu se čas od času mění, historii webu lze nalézt v gitovém repozitáři.

Tuto stránku spravuje Spolek přátel severské zvěře FI MU. Chceš-li změnit údaje u svojí SOČky uvedené na tomto webu nebo třeba přidat SOČku novou, uprav data ve správcovské tabulce a napiš na prostredoskolakyloskarlos@fi.muni.cz.

Design: Adéla Stopka, technická realizace: Honza Horáček, zpracování dat: Martin Ukrop.