Středoškolská odborná činnost

Určitě nezapomeň navšívit oficiální web SOČky. Za zmínku stojí také web SOČkaři.cz, který podává všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě. Spousta (nejen) našich SOČek je podpořená organizací JCMM. Určitě koukni na jejich web, můžeš si tam prohlédnout konkrétní podpořená téma a pokud stále váháš, nějaké si vybrat.

Fakulta informatiky MU

Chcete psát SOČ s konzultanty z fakulty informatiky? Podívejte se na oblasti výzkumu nebo přehled laboratoří na FI. Pokud vás některá oblast mimo níže uvedená témata zaujala, obracejte se na Petra Kubíčka (petr.kubicek@mail.muni.cz), který zprostředkuje kontakt na specialisty na danou oblast z fakulty informatiky.

 • Vliv softwarové architektury a technik na spotřebu energie při provozu programu (obsazeno)
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (tomp@mail.muni.cz)

  Cílem práce je teoretická část na základě posledních vědeckých zjištění a jednoduchá softwarová aplikace, která vývojáři/architektovi pomůže navrhovat tak, aby se výsledný softwarový systém choval úsporně. Tedy, aby se minimalizovala spotřeba energie počítačového systému, na němž poběží.

  Kontaktovat vedoucího
 • Strojové učení pro analýzy malwaru (obsazeno)
  informatika
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Mgr. Adam Janovský (matyas@fi.muni.cz, adamjanovsky@mail.muni.cz)

  Bude upřesněno

  Kontaktovat vedoucího
 • Segmentace obrazů členovců pomocí neuronových sítí. (obsazeno)
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. (pem@fi.muni.cz)

  Úkolem studenta je vyvinout a vyhodnotit metodu pro segmentaci obrazů členovců, která bude založena na neuronových sítích.

  Kontaktovat vedoucího
 • Historie, vývoj a základní poznatky o virtuální realitě
  informatika
  Vedoucí práce: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (jchmelik@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití rekurentních neuronových sítí pro detekci pojmenovaných entit
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (hales@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vzory dělení slov
  informatika
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (sojka@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího

Ekonomicko-správní fakulta MU

Chceš psát SOČ na ESF MU? Koukni na náš web: https://www.econ.muni.cz/cs. A další témata po konzultaci na katedrách. Informace vám podá Anna Mašátová (375707@mail.muni.cz).

 • Financování dopravní infrastruktury v ČR
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Financování ochrany životního prostředí
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Financování památkové péče v ČR
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Vilém Pařil, Ph.D. (vilem@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vládní rozhodnutí a jejich dopad na podnikání v cestovním ruchu
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (holesinska@econ.muni.cz)

  Téma obecně postihuje podmínky pro podnikání v cestovním ruchu v ČR. Předmětem jsou vládní rozhodnutí, která podmínky pro ekonomickou činnost v oblasti cestovního ruchu utvářejí a do jisté míry stimulují či deformují. Cílem tématu je prokázat vliv vládních rozhodnutí na podnikání v cestovním ruchu. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch je velmi průřezové odvětví, nebude se jednat o prokázání dopadu na celou ekonomiku cestovního ruchu, ale na vybraný sektor průmyslu cestovního ruchu (například pohostinství). Jako příklady vládních rozhodnutí mohou být uvedeny: zavedení EET, zákaz kouření v restauracích, digitalizace, či jiné aktuální problémy. Téma propojuje politologicko-ekonomické aspekty s chováním tržních subjektů. Zpracované téma může posloužit jako odborná studie pro Koncepci státní politiky cestovního ruchu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Budoucnost železniční dopravy v České republice
  ekonomie
  Vedoucí práce: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. (kvizda@econ.muni.cz)

  Železniční doprava osob i zboží je ekologická a bezpečná, avšak v mnoha případech ekonomicky ztrátová. Je možné to změnit? A je důvod to měnit? Jaká jsou pro a proti železniční dopravy z ekonomického hlediska? Má v České republice budoucnost vysokorychlostní železnice?

  Kontaktovat vedoucího
 • Produktivita práce a mzdy v České republice a zemích Evropské unie
  ekonomie
  Vedoucí práce: Ing. Daniel Němec, Ph.D. (danek@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího

Geografický ústav, PřF MU

Budeme rádi spolupracovat se studenty, kteří mají zájem o fyzickou geografii, sociální geografii či kartografii a geoinformatiku. Zájemci o téma se mohou informovat přímo u jednotlivých školitelů. V případě, že máte nápad na nějaké vlastní téma a potřebujete odbornou radu, napište Petrovi Dobrovolnému (dobro@sci.muni.cz), pokusíme se vám poradit či najít školitele.

 • Komparace socioekonomických aspektů Jihomoravského kraje a vybraného zemědělského regionu Francie
  geografie
  ekonomie
  Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (ondrej.sery@mail.muni.cz)

  S nástupem moderních technologií, vyšším podílem služeb a větší schopností dovozu potravin (co do objemu i vzdálenosti) nastala ve druhé polovině 20. století ve většině evropských států deagrarizace, tedy snížení podílu zemědělství (podle množství pracovníků či podle HDP) na celém hospodářství. Cílem práce je provést komparaci socioekonomických aspektů dvou regionů Evropské unie, v nichž zemědělství stále hraje podstatnou roli. Jedná se konkrétně o Jihomoravský kraj (jakožto zástupce postsocialistického státu) a vybraný region Francie (jakožto zástupce západoevropského státu).

  Kontaktovat vedoucího
 • Středoevropská mezinárodní letiště mimo hlavní města (obsazeno)
  geografie
  ekonomie
  Vedoucí práce: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (ondrej.sery@mail.muni.cz)

  Kontaktovat vedoucího
 • Bezbariérový prostor města
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (osman@mail.muni.cz)

  Práce se zaměří na mapování přístupnosti míst vybraných aktivit (stravování, sportu, kultury, maloobchodu, volebních místností atp.) pro vybranou skupinu osob (uživatele vozíků, osoby neslyšící či nevidomé) a to v prostředí vybraného města Jihomoravského kraje. Cílem práce bude zmapovat přístupnost míst vhodných pro určité aktivity pro předem definovanou skupinu osob. Konkrétní zadání bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Nástroje časového plánování
  geografie
  Vedoucí práce: RNDr. Robert Osman, Ph.D. (osman@mail.muni.cz)

  Časové plánování představuje nový způsob organizace naší společnosti. Rozvíjí se především na úrovni firem, ale využívají jej i veřejné instituce, města, městské části či jednotlivci. Práce se zaměří na identifikaci časových konfliktů v rámci vybrané instituce (rodina, třída, škola, zájmová organizace atp.), časovou analýzu těchto konfliktů a navržení možného nástroje jejich řešení. Návrhová část práce pak vytváří prostor pro uplatnění vlastní kreativity. Konkrétní výběr instituce i návrh nástroje pro časové plánování bude záviset na možnostech a motivaci konkrétního studenta či studentky.

  Kontaktovat vedoucího

Národní centrum pro výzkum biomolekul, PřF MU

V případě zájmu o níže uvedená témata SOČ kontaktujte přímo vedoucího práce.

RECETOX, PřF MU

Zajímá Vás životní prostředí a jak ovlivňuje nás a jak ovlivňujeme my jej? Koukněte se na náš web: www.recetox.muni.cz. Kontaktní osoba na domluvu o tématech SOČ: Kateřina Nováková (novakova@recetox.muni.cz).

 • Hodnocení expozice prachovým částicím v brněnských školách a školkách (obsazeno)
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Simona Rozárka Jílková (rozarka.jilkova@recetox.muni.cz)

  Děti tráví podstatnou část svého dne ve školním prostředí, a proto je důležité porozumět úrovni kontaminace životního prostředí ve škole i v jejím okolí za účelem charakterizace expozice dětí. Proto v roce 2019 proběhlo měření prachových částic v deseti brněnských školách a školkách. Cílem práce studenta bude interpretovat a vizualizovat naměřená data a vyvodit závěry a doporučení pro dané školy a školky.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vývoj metody pro absolutní kvantifikaci proteinů aktní fáze v krevní plazmě a její aplikace na vzorky z kohortové studie CELSPAC-TNG (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Eliška Stuchlíková (eliska.stuchlikova@recetox.muni.cz)

  Zánětlivá reakce je odpovědí imunitního systému na infekci nebo poškození tkáně s cílem navodit zpět homeostázu organismu. V místě poškození dochází k sekreci prozánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6, TNF α), které regulují syntézu proteinů akutní fáze v hepatocytech. Robustní, přesná a citlivá metoda pro kvantifikace proteinů akutní fáze je velmi důležitá pro diagnostiku zánětu, například odlišení bakteriálních a virových infekcí. Cílem práce je vývoj metody pro absolutní kvantifikaci proteinů akutní fáze v krevní plazmě s využitím moderní a vysoce specifické analytické techniky ultra-účinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrii (UHPLC-MS). Metoda bude následně aplikována na vzorky pupečníkové plazmy a plazmy matek z kohortové studie CELSPAC-TNG (Středoevropská studie rodičů a dětí – Další generace) zabývající se těhotenstvím, porodem dítěte a jeho vývojem.

  Kontaktovat vedoucího
 • Toxicita na vlastní oči – obrazová analýza v in vitro toxikologii (obsazeno)
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D (Iva.sovadinova@recetox.muni.cz)

  V posledních letech dochází k revoluci v testování toxicity. Více a více se do popředí dostávají alternativní testy k těm tradičním založeným pouze na zvířatech. Hrají zde důležitou roli progresivní technologie označované názvem s příponou „omika“ (anglicky „omic“), tj. transkriptomika, proteomika, genomika, metabolomika a v neposlední řadě i celomika („cellomics”). Celomika se zaměřuje na kvantitativní analýzu buněk a hojně využívá mikroskopii, obrazovou analýzu a vizualizaci dat. Tento projekt bude zaměřen na rozvoj pokročilých technik automatizované mikroskopie a automatické analýzy obrazu a na jejich využití k charakterizaci účinků chemických látek na chování a vlastnosti modelových in vitro buněčných systémů. Cílem práce bude seznámit se teoreticky i prakticky s rolí obrazové analýzy v in vitro toxikologii. Student/ka se bude podílet na optimalizaci a adaptaci obrazové analýzy pro potřeby vysokokapacitního obrazového skríningu umožňujícího detekci a kvantifikaci klíčových buněčných procesů (např. mezibuněčná komunikace)

  Kontaktovat vedoucího
 • Měření poškození DNA ze vzorků moči teenagerů: Jak jsme na tom v Brně ve srovnání s Evropou? (obsazeno)
  biologie
  chemie
  zdravotnictví
  Vedoucí práce: Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (lucie.blahova@recetox.muni.cz)

  V rámci evropského projektu HBM4EU, který využívá lidský biomonitoring například k hodnocení expozice evropské populace chemickým látkám, jsou v různých evropských zemích sbírány a analyzovány vzorky močí teenagerů. Jedním ze sledovaných ukazatelů bude hydroxylovaný deoxoguanosin (8-OHdG), který informuje o míře poškození DNA. V SOČ projektu bude stejný parametr měřen v moči dobrovolníků z Brna, bude studována míra poškození DNA ve vztahu k vybraným parametrů životního stylu a toto pozorování bude srovnáno s informacemi z různých evropských zemí. Student se během SOČ projektu naučí zpracovávat a analyzovat získané vzorky moči. Naměřená data bude dále vyhodnocovat a získané výsledky diskutovat v závěrečné zprávě.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav biochemie, SCI MUNI

Témata pro SOČ lze najít na webu ústavu www.ubch.sci.muni.cz. V případě, že má student zájem o biochemické téma pro svou SOČ, může kontaktovat jednotlivé vedoucí laboratoří nebo dr. Kašparovskou (kasparovska@mail.muni.cz).

Ústav botaniky a zoologie, PřF MU

Vypsaná témata lze najít v PDF na webu ústavu. V případě zájmu o konkrétní téma je nejlepší kontaktovat vedoucího tématu. Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Eva Šmerdová (75764@mail.muni.cz).

 • Květena vybraného území Českomoravské vrchoviny
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Peterka (268921@mail.muni.cz)

  Cílem práce je prozkoumat flóru nebo vegetaci vybraného území (lokality) v oblasti Českomoravské vrchoviny. Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat rostlinné druhy, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data. Téma i náplň práce lze po domluvě jakkoli upravit.

  Kontaktovat vedoucího
 • Botanický průzkum malého území zaměřený na vzácné a ohrožené druhy
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Novák (269109@mail.muni.cz)

  Cílem práce je botanicky prozkoumat malé území (např. katastr obce) a soustředit se zejména na výskyt druhů vzácných a ohrožených, např. podle Červeného seznamu květeny ČR. Práce by mohla být soustředěna i přímo na vybrané skupiny ohrožených druhů (orchideje, kosatce, teplomilné dřeviny, masožravé rostliny apod.). Populace vybraných ohrožených druhů by mohly být sledovány z hlediska počtu jedinců, obývané vegetace, trendu k šíření či naopak ústupu a podobně. Součástí práce bude návrh konkrétních ohranářských opatřeních vedoucích ke zlepšení stavu populací vybraných ohrožených druhů, např. návrh managementových zásahů (obnovení sečení luk a pastvy apod.). Student si v rámci této SOČ vyzkouší mnoho botanických metod, například terénní průzkum, práci s určovací literaturou, studium literárních a internetových zdrojů včetně mnoha databází užívaných dnes v praktické ochraně přírody, sestavení návrhů na ochranářská opatření pro konkrétní druhy či lokality a mnohé jiné. V neposlední řadě by tato SOČ také představovala možnost bližšího seznámení s mnoha botaniky a ochránci přírody a zisk cenných zkušeností do dalšího rozvoje.

  Kontaktovat vedoucího
 • Současná pylová spektra a jejich vztah k vegetaci (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Libor Petr, Ph.D (petr.libor@gmail.com)

  Pylová analýza je běžným nástrojem k rekonstrukci vegetace a změn prostředí v nejmladší geologické minulosti. Pomocí ní jsou rekonstruovány klimatické změny a činnost člověka v minulosti. Problém je ovšem nejen určování vlastních pylových zrn, které různě odráží taxonomickou diverzitu rostlin, ale i rozdílná míra pylové produktivity jednotlivých druhů (nejčastěji dřevin) i typů vegetace. Obecně se předpokládá, že bylinná společenstva produkují méně pylu než např. jehličnatý les. Cílem práce je odběr a analyzování pylových spekter odebraných z mechových polštářků na definovaném transektu v krajině tak, aby byla pokryta její různorodost od mokřadní vegetace po lesní společenstva. Případně odběr v několika kontrastních typech vegetace, jako jsou např. bezlesé enklávy v lese. Výsledek bude porovnán se stručným zápisem vegetačních typů daného území.

  Kontaktovat vedoucího
 • Změny krajiny a vegetace v historické době
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Libor Petr, Ph.D. (petr.libor@gmail.com)

  Středoevropská krajina prošla v posledních 200 letech mnoha výraznými změnami. Od nástupu průmyslové revoluce v průběhu 19. století došlo k nárůstu populace, zásadním změnám v zemědělství a často i zániku pastevectví. Na jednu stranu docházelo k urbanizaci a růstu měst a průmyslových aglomerací, naopak mnohé venkovské regiony (hlavně v horských oblastech) se vylidňovaly již od poloviny 19. století. Nejzásadnější změnou české krajiny byla kolektivizace zemědělství v 2. polovině 20. století a zánik mnoha sídel v oblastech dříve obývaných německojazyčným obyvatelstvem. Tyto změny lze sledovat na historickým mapách a uměleckých vyobrazeních historické krajiny. Od konce 19. století se také rozšiřuje fotografie a od poloviny 20. století letecké snímkování. Cílem práce je doložit ve vybraném regionu změnu krajiny s použití různých zdrojů informací, od mapových podkladů (včetně stabilního katastru), po historické fotografie, psané prameny, případně výpovědi pamětníků. Tyto prameny se konfrontují se současným stavem krajiny. Vhodným modelovým příkladem jsou zaniklá sídla, kde často přežívají ovocné stromy a dříve pěstované druhy, společně s terénními relikty zaniklého osídlení a bývalé zemědělské krajiny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mapování invazních druhů rostlin
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Veronika Kalníková, Mgr. Martin Večeřa (V.Kalnikova@seznam.cz, martinvec@seznam.cz)

  Nepůvodní druhy rostlin se k nám vlivem lidské činnosti dostávají z různých částí světa už po staletí. Některé tu zdomácněly, krajinou se samovolně šíří a mohou ohrožovat populace původních rostlin, ale třeba i lidské zdraví. Takové nepůvodní druhy rostlin jsou hlavně z pohledu ochrany přírody značně problematické a označujeme je za invazní. Úkolem této práce bude zmapovat výskyt vybraného druhu či více druhů invazních rostlin ve zvoleném území. Kromě vlastního mapování druhů v terénu může být práce zaměřena na faktory, které potenciálně ovlivňují rozšíření a prostorovou dynamiku druhů, na jejich dopad na populace druhů původních, na návrh managementu invazních druhů v území apod. Náplň práce bude konkretizována po domluvě. Student/ka si v rámci práce vyzkouší terénní botanický průzkum, záznam výskytu rostlin pomocí GPS a vyhodnocení nasbíraných dat. Dále si k dané problematice nastuduje teorii a výsledky bude interpretovat s využitím odborné literatury. Výstupy práce mohou být poté poskytnuty místním orgánům ochrany přírody či jiným relevantním institucím jako podklad pro další monitoring či management.

  Kontaktovat vedoucího
 • Diverzita mechorostů vybraného území
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Eva Mikulášková, Ph.D. (klicek@mail.muni.cz)

  Cílem práce je prozkoumat bryoflóru vybraného území (lokality) v oblasti Krkonoš, Moravského krasu nebo Beskyd. Student si vyzkouší práci v terénu, naučí se poznávat základní druhy mechorostů, pracovat s určovací literaturou, vyhledávat informace v knihovnách či na internetu a samozřejmě také jednoduše vyhodnotit nasbíraná data a připravit podklady pro plán péče o území z hlediska mechorostů. Téma i náplň práce lze po domluvě částečně upravit.

  Kontaktovat vedoucího
 • Pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon) a jeho problematické chromozomy
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. Jakub Šmerda, Ph.D. (jsmerda@seznam.cz)

  Pro euroasijské druhy rodu Cirsium jsou charakteristické stabilní počty chromozomů (2n=34, vzácně 2n=68 nebo 102) a velmi malá variabilita ve velikosti genomu. Nálezy chybějících nebo nadpočetných chromozomů jsou v tomto rodu velmi výjimečné. Z tohoto pohledu působí pcháč bezlodyžný (Cirsium acaulon) velmi podezřele, protože u něho byly v minulosti opakovaně prokázány nadpočetné chromozomy. Současně byla detekována i cca 12,6% vnitrodruhová variabilita ve velikosti genomu, která se dává do souvislostí právě s těmito přídatnými chromozomy. Cílem této práce je pokusit se odpovědět na otázky: 1) Jaký je původ vnitrodruhové variability ve velikosti genomu u pcháče bezlodyžného (způsobují toto rozkolísání změny počtů chromozomů nebo změny ve velikosti chromozomů)? 2) Je možné nalézt obdobnou variabilitu ve velikosti genomu na okraji nebo i v centru rozšíření druhu? 3) Ovlivňuje mezidruhová hybridizace rozkolísání a velikost velikosti genomu populace?

  Kontaktovat vedoucího
 • Aktualizace stavu populace mravence lužního (Liometopum microcephalum) na jižní Moravě
  biologie
  Vedoucí práce: Doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (jiris@sci.muni.cz)

  Mravenec lužní je vzácný, velice zajímavý mravenec, který obývá staré stromy, především vzrostlé duby. Dosahuje severozápadního okraje svého areálu na nejjižnější Moravě v nivách Dyje (maximálně po Drnholec), Svratky (zhruba po Židlochovice) a Moravy (zhruba po Mikulčice). Přesto se jedná o velice početnou populaci, která se tím vymyká situaci ve většině areálu: při mapování kolonií kolem roku 2005 zde bylo zaznamenáno, označeno a zakresleno do map cca 900 kolonií, resp. hnízdních stromů. Stalo se tak ovšem bez využití zaměření GPS (tato technologie u nás tehdy teprvé nastupovala). Od té doby bylo zaznamenáno opětovné šíření severním směrem (odkud se druh za poslední cca půl století vytratil), ale také masivní těžba porostů na Břeclavsku (obora Soutok), kde se mnohé kolonie nacházely. Předmětem SOČ by mohla být aktualizace výskytu mravence v daném území (vč. zaměření kolonií pomocí GPS) a srovnání se situací před 10–15 lety. Případně doplňující sběr dat k ekologii druhu dle domluvy s vedoucím SOČ. Vhodné pro někoho, kdo se rád pohybuje v přírodě a nebojí se do lesa ani komárů. Při průzkumu terénu bude potřebné jízdní kolo, bydliště na Břeclavsku je velkou výhodou. O mravenci lužním si můžete přečíst více na adrese: http://ziva.avcr.cz/2014-5/mravenec-luzni-myty-a-fakta.html.

  Kontaktovat vedoucího
 • Letová aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) v systému Hranické propasti
  biologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (rehak@sci.muni.cz)

  Letová aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) po večerním výletu z jeskyně Rotunda v systému Hranické propasti (okr. Přerov). Aktivita bude sledována pomocí automatických detektorů ultrazvuku jednak na obvodové hraně propasti, jednak na okrajích blízkého lomu (Na Kučách?). Práce navazuje na pilotní výzkum Bc. Milana Suchánka (PřF MU 2018). Vhodné pro studenta z Hranic a okolí, vzhledem k tomu, že je potřeba navštěvovat lokalitu pravidelně!

  Kontaktovat vedoucího
 • Bezkontaktní sledování aktivity netopýra velkého (Myotis myotis) v Luhačovicích
  biologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. (rehak@sci.muni.cz)

  Bezkontaktní sledování aktivity netopýra velkého (Myotis myotis) v denním úkrytu početné letní kolonie na půdě zámku v Luhačovicích za pomoci automatického kamerového systému (IR kamery s automatickým ostřením a s nastavením pohybu po zvolené trajektorii). Tato práce navazuje na pilotní výzkum Bc. Lukáše Nováka z PedF MU Brno (2017). Vhodné pro studenta z Luhačovic a okolí, vzhledem k tomu, že je potřeba navštěvovat lokalitu pravidelně!

  Kontaktovat vedoucího
 • Chemické složení sklerotizovaných struktur platyhelmintů
  biologie
  Vedoucí práce: RNDr. Martin Kašný, Ph.D. (11259@mail.muni.cz)

  Helminti (parazitičtí červi) jsou skupinou mnohdy nepříbuzných protostomních živočichů, kteří v určité fázi ontogenetického vývoje parazitují v těle obratlovce. Mezi helminty jsou řazeni zejména zástupci neodermátnich organismů kmene Platyhelminthes, tříd Trematoda - motolice, Cestoda – tasemnice, Monogenea – jednorodí, kmene Nematoda – hlístice a kmene Acanthocephala - vrtejši. Nepostradatelnou součást těla mnoha druhů mnohobuněčných parazitů tvoří sklerotizované struktury, které nejčastěji napomáhají přichycení parazita k hostiteli. U většiny parazitických organismů však zůstává neobjasněna podstata formování těchto struktur a často není známé ani jejich složení. Pro účely experimentální části této práce byl zvolen jako modelový organismus Eudiplozoon nipponicum, třída Monogenea, čeleď Diplozoidae. Tento organismus patří mezi rybí ektoparazity s výrazným patogenním účinkem. Ten je indukován mechanickým poškozením žáber právě sklerotizovanými svorkami opisthaptoru, což může být doprovázeno rozvojem sekundární bakteriální či mykotické infekce, a dále také narušením povrchu žáber spojeným se ztrátou krve v průběhu sání parazita. V navržené práci by měly být utříděny dosavadní poznatky týkající se sklerotizovaných struktur platyhelmintů. Dílčí cíle této práce jsou: 1. Zpracovat dostupnou literaturu zaměřenou na typy, funkce a chemické složení sklerotizovaných struktur platyhelmintů. 2. Analyzovat chemické složení svorek opisthaptoru zástupce třídy Monogenea - Eudiplozoon nipponicum.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav experimentální biologie, PřF MU

Zajímají vás molekuly, geny, chromozomy a jak to celé vlastně funguje od počátku buňky až po její zánik? Nás také! Na Ústavu experimentální biologie se věnujeme molekulární biologii a genetice s přesahy do biochemie, bioinformatiky, ale také do medicíny, botaniky a zoologie. Využíváme moderní molekulární metody a přístroje, pomocí kterých se snažíme posouvat poznání o kousek dál. Přidejte se k nám a vypracujte u nás svou SOČ pod vedením zkušených školitelů, kteří Vás moc rádi zasvětí do tajů buněčného světa. Pro více informací kontaktujte jednotlivé vedoucí nebo Kateřinu Tomanovou (katerina.tomanova@mail.muni.cz).

 • Laboratoře na čipu v přírodních a lékařských vědách
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (zbynek@chemi.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Molekulární podstata a evoluce aktivity enzymů
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (zbynek@chemi.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium molekulární struktury a stability proteinů
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D. (zbynek@chemi.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Mikrofluidika - laboratoře na čipu pro biomedicínský výzkum
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vývoj softwarových nástrojů pro design proteinů v biomedicíně
  biologie
  informatika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Počítačové modelování enzymatických reakcí
  biologie
  informatika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Strukturní analýza terapeutických proteinů
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (1441@mail.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium mechanismu enzymové katalýzy metodami rentgenové krystalografie
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Využití 3D kryo-elektronové mikroskopie pro studium struktury proteinů
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Inženýrství nových oligomerních forem enzymů pro biotechnologické aplikace
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D. (martin.marek@recetox.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Funkčně-anatomické charakteristiky antarktických řas a sinic
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (mbartak@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Senzitivita autotrofních mikroorganismů vůči vybraným skupinám biologicky aktivních látek.
  biologie
  Vedoucí práce: prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (mbartak@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vliv dostupnosti minerálních živin na využití vody rostlinami
  biologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Vít Gloser, PhD. (vitgloser@sci.muni.cz)

  Dusičnany ovlivňují rychlost růstu rostlin i pohyb vody v rostlině. Málo je ale známo o mechanismech, které to umožňují. Pomocí kultivačních experimentů zemědělsky využívaných rostlin (hrách, kukuřice, bob) a transgenních rostlin budeme tedy zkoumat mechanismy, jakými dostupnost dusičnanů v médiu ovlivňuje tok vody v rostlině. Zejména budou sledované funkce průduchů na listech (průduchová vodivost a celková transpirace rostliny) a také změny hydraulické vodivosti kořenového systému a množství dusičnanů v rostlině. Znalost vztahů mezi množstvím dusičnanů v půdě a hospodařením rostlin s vodou může být i prakticky využitelná v zemědělství. Student se naučí připravovat a udržovat kultivační experimenty s rostlinami, základní měřící metody s jednoduchými přístroji a práci v chemické laboratoři. Naučí se také základní práci s daty získanými při experimentech, jejich zpracováním a prezentací.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU

Naše katedra se věnuje především fyzice plazmatu, tedy ionizovaného plynu, ve kterém probíhá množství nevšedních procesů, který se dá překvapivě využít, např. k objevování nových materiálů, a který v nás provokuje řadu otázek. Co se v plazmatu děje a proč? Jakým způsobem lze pomocí plazmatu vyrobit nové užitečné materiály a mohly by třeba být tvrdé a houževnatější než diamant? Co se stane s předmětem, který do plazmatu vložíme? Může plazma pomoci firmám vyřadit z výroby ekologicky problematické látky? Nebo může pomoci jednoduše slepit dva kusy skla? Při pokusech odpovědět na podobné otázky Tě rádi uvítáme. Zájemci můžou kontaktovat přímo školitele vybraného tématu, nebo, v případě obecnějších otázek, kontaktní osobu pro SOČ (pdvorak@physics.muni.cz).

 • Meranie depozičnej rýchlosti reaktívneho magnetrónového naprašovania pri využití 3 reaktívnych plynov (O2/N2/C2H2) (obsazeno)
  fyzika
  Vedoucí práce: Mgr. Katarína Bernátová (kbernatova@mail.muni.cz)

  Technika magnetrónového naprašovania je priemyselne využívaná metóda pre depozíciu tenkých mikro a nanoštrukturovaných materiálov. Metóda naprašovania využíva tlecí výboj za nízkeho tlaku, ktorý prostredníctvom iónov pracovného plynu s dostatočne vysokou energiou rozprašujú požadovaný materiál. Časť rozprášených častíc je následne deponovaná na povrch podložky, kde vytvára vrstvu rôznej hrúbky a zloženia. Chemické zloženie vrstvy je možné ovplyvniť napríklad pridaním reaktívneho plynu ako je kyslík, dusík alebo acetylén. Hrúbka vrstvy závisí taktiež od viacerých parametrov depozičného procesu, ako sú tlak v pracovnej komore, napätie na katóde alebo tlak a typ reaktívneho plynu. Informácie o depozičnej rýchlosti pre rôzne podmienky procesu, dáva možnosť cielene upravovať vlastnosti vrstiev. Lepšie mechanické, chemické, optické a iné vlastnosti vrstiev tak prispievajú ku významnejším aplikáciám v biomedicínskom, automobilovom, polovodičovom či inom odvetí. Určenie depozičnej rýchlosti v priebehu procesu je možné pomocou Quartz Crystal Monitoru, na základe zmeny vlastnej frekvencie kmitania pri dopade častíc. Úlohou riešiteľa SOČ by bolo určiť depozičné rýchlosti magnetrónového naprašovania (dc-MS) pre tri rôzne reaktívne plyny.

  Kontaktovat vedoucího
 • Štúdium emisných čiar atómov a iónov v plazme optickou spektroskopiou počas magnetrónového naprašovania (obsazeno)
  fyzika
  Vedoucí práce: Mgr. Katarína Bernátová (kbernatova@mail.muni.cz)

  Magnetrónové naprašovanie je metóda fyzikálnej depozície vrstiev z plynnej fáze. Prostredníctvom elektrického výboja medzi anódou a katódou za nízkeho tlaku je pracovný plyn ionizovaný za vzniku plazmy. Ióny s dostatočnou energiou následne rozprašujú katódu z požadovaného materiálu (najčastejšie kovu), ktorého rozprášené častice sú deponované na povrch podložky. Tam vytvárajú tenkú vrstvu s rôznym chemickým zložením a štruktúrou. Týmto spôsobom je možné získať veľký rozsah mechanických, chemických, optických či iných vlastností využívaných v automobilovom, polovodičovom či inom priemysle. Jedným zo spôsobov ako zlepšiť vlastnosti vrstiev a lepšie pochopiť samotný depozičný proces je diagnostika rozprášených častíc v plazme, ktoré vytvárajú vrstvu. Optická emisná spektroskopia je jedna z metód ako získať informácie o atómovom a iónovom zložení plazmy. Ak atóm alebo ión prekoná zrážku s inou časticou, môže emitovať svetelný signál, ktorý je možné detegovať spektroskopom. Z výsledného spektra je potom možné pomocou databázy identifikovať jednotlivé emisné čiary prislúchajúce jednotlivým prvkom. Úlohou riešiteľa SOČ by bolo analyzovať požadované emisné čiary pomocou optickej emisnej spektroskopie, pre rôzne rozprašovacie materiály v procese magnetrónového naprašovania (dc-MS).

  Kontaktovat vedoucího
 • Príprava novej úlohy do fyzikálneho praktika o štúdii fotoluminiscenčných procesov (obsazeno)
  fyzika
  Vedoucí práce: Mgr. Katarína Bernátová (kbernatova@mail.muni.cz)

  V rámci predmetu Fyzikálne praktikum III vyučovaného v druhom ročníku pre študentov fyzikálnych oborov, bude pripravená nová úloha zaoberajúca sa problematikou fotoluminiscencie. Budú porovnané a názorne demonštrované princípy dvoch procesov - fosforescencie a fluorescencie. Úloha bude zahrňovať experimenty s polovodičovými prvkami a netriviálne matematicko-numerické spracovanie nameraných dát. Úlohou riešiteľa SOČ bude novú pripravenú úlohu premerať, overiť správnosť a zmysel výstupu a navrhnúť prípadne úpravy. Na základne dobre zostavenej úlohy, bude vhodným výstupom vypracovať vzorový protokol a návrh návodu pre danú úlohu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Analytické přístroje ve službách archeologie
  fyzika
  Vedoucí práce: RNDr. Monika Stupavská, PhD. (stupavska@mail.muni.cz)

  V ramci temy sa bude realizovat fyzikalno - chemicky rozbor a mikroskopicka vizualizacia historickych materialov, najma z oblasti mikulcicko - kopcianskej aglomeracie.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav geologických věd, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Kateřina Zachovalová (9098@mail.muni.cz).

 • Využití Ramanovy spektroskopie k určení vlivu laserové ablace na stupeň krystalinity pevných fází v bezprostředním okolí ablačních kráterů
  geologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (rskoda@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Možnosti vizualizace vybraných parametrů Ramanovských spekter Ca-Mg-Fe-granátu kombinací ternárního diagramu a barevného škálování
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Jakub Haifler (haifler.j@sci.muni.cz)

  Cílem práce je zjistit, zda lze u zonálního ternárního granátu kromě dobře definovaných změn v chemickém složení od středu k okraji pozorovat podobně pravidelné změny u Ramanovských spektrálních pásů, a tyto změřené parametry (poměr Ca-Mg-Fe vs. pozice pásů) zobrazit body v ternárním diagramu (reprezentujícími složení) zabarvenými pomocí barevné škály (reprezentující pozici Raman. pásů). Předpokladem jsou znalosti obecné chemie (přepočty látk. množství × hmotnost × molární hmotnost), matematiky (lineární rovnice a trigonometrie) a práce s Excelem (suma, průměr, podmínka KDYŽ). Ideální je také solidní znalost anglického jazyka a alespoň základní orientace v programování početních úloh např. v jazyce Pascal, Basic apod. (zejména podmínka IF, cyklus FOR) – vizualizace bude vytvořena jednoduchým algoritmem v jazyce Matlab podle pokynů konzultanta.

  Kontaktovat vedoucího
 • Komensalismus v paleontologickém záznamu
  geologie
  Vedoucí práce: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (sarka@sci.muni.cz)

  Pro více informací o tomto tématu kontaktujte vedoucího práce.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium proudění vzduchu v dynamické Císařské jeskyni
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Lang, Ph.D. (mareklang@mail.muni.cz)

  Účinná ochrana jeskynního prostředí představuje aktuální problém řešený v krasových oblastech. Vedle turistického využití jsou jeskyně využívány také ke kulturním a terapeutickým účelům. Při zpřístupňování jeskyní však dochází k antropogenním zásahům, na které reaguje jeskynní mikroklima velmi citlivě. Obecně se předpokládá, že klíčovou roli při tvorbě jeskynního mikroklimatu hraje výměna vzduchu mezi vnějším a vnitřním prostředím jeskyně. V této souvislosti má v rámci ČR významné postavení Císařská jeskyně v severní části Moravského krasu. Jedním důvodem je její využívání ke speleoterapii (metoda využívající dlouhodobý pobyt v jeskynním prostředí k léčbě alergií a onemocnění dýchacích cest). Dalším důvodem je její relativně jednoduchá geometrie (dva vchody v různých nadmořských výškách umožňují typicky dynamickou cirkulaci vzduchu) díky níž je jeskyně už několik let předmětem mikroklimatologického výzkumu. Avšak i přesto nejsou mechanismy proudění vzduchu v jeskyni dostatečně objasněny. Cílem práce je na základě měření vybraných mikroklimatických parametrů za různých podmínek popsat hlavní větve proudění vzduchu v Císařské jeskyni.

  Kontaktovat vedoucího
 • Studium recentních říčních sedimentů a jejich těžkých frakcí
  geologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (marek@sci.muni.cz)

  Separace minerálů, určování: optické metody a dokumentace, ramanova spektra.

  Kontaktovat vedoucího
 • Kryotermometrie a výpočet podílu rozpuštěných solí v hydrotermálním roztoku
  geologie
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (marek@sci.muni.cz)

  Optická kryotermometrie, výpočty ze zjištěných teplotních parametrů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi v lesním prostředí
  geologie
  biologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (mivanov@sci.muni.cz)

  Rychlost dekompozice organických látek v půdách je ovlivněna intenzitou mikrobiální činnosti. Jednoduchá metoda zjištění intenzity mikrobiální dekompozice vychází z metody TBi (Tee Bag Index) založené na zkoumání rozkladu čajových lístků v čajových sáčcích. Sáčky budou po dobu 3 měsíců pohřbeny v A-horizontu půd lesního prostředí na granitovém podloží. Porovnána bude míra dekompozice organických látek (čajových lístků) v lesním biotopu městského a mimoměstského prostředí. Ověříme, do jaké míry se městské prostředí odráží v aktivitě půdních mikroorganismů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Výzkum intenzity mikrobiální dekompozice organických látek v půdách metodou TBi na otevřených biotopech
  geologie
  biologie
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (mivanov@sci.muni.cz)

  Rychlost dekompozice organických látek v půdách je ovlivněna intenzitou mikrobiální činnosti. Jednoduchá metoda zjištění intenzity mikrobiální dekompozice vychází z metody TBi (Tee Bag Index) založené na zkoumání rozkladu čajových lístků v čajových sáčcích. Sáčky budou po dobu 3 měsíců pohřbeny v A-horizontu půd na nezalesněných biotopech (louky) na granitovém podloží. Porovnána bude míra dekompozice organických látek (čajových lístků) v nezalesněném prostředí ve městě a mimo městskou oblast. Ověříme, do jaké míry se městské prostředí odráží v aktivitě půdních mikroorganismů.

  Kontaktovat vedoucího
 • Teplotní profil Punkevními jeskyněmi
  geologie
  Vedoucí práce: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (pracny@sci.muni.cz)

  Student podrobně proměří základní mikroklimatické parametry (teplota, obsah CO2, tlak a vlhkost) na profilu suché části Punkevních jeskyní a to v letním i zimním režimu ventilace. Výsledkem budou mapy teplotního rozložení jeskyně a dalších parametrů. Znalost vývoje mikroklimatu jeskyní je důležitá pro posouzení časového vývoje a jeho možného vlivu na jeskynní vody a jeskynní výzdobu. Výsledky jsou zajímavé také pro potřeby ochrany jeskynního prostředí v návštěvnicky zpřístupněné jeskyni.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Václav Glos (glos@physics.muni.cz).

 • Rotační periody bílých trpaslíků z pozorování družice TESS (obsazeno)
  fyzika
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (krticka@physics.muni.cz)

  Bílí trpaslíci vykazují fotometrickou proměnnost spojenou s přítomností skvrn na jejich povrchu. Perioda jejich fotometrické proměnnosti tedy odpovídá periodě rotace hvězdy. Cílem práce je studium rotační proměnnosti bílých trpaslíků na základě fotometrických pozorování družice TESS. Budou prozkoumány světelné křivky jednotlivých bílých trpaslíků a určena perioda jejich rotace.

  Kontaktovat vedoucího
 • Modelování světelné křivky supernovy (obsazeno)
  fyzika
  Vedoucí práce: Mgr. Michal Kajan (kajan@mail.muni.cz)

  Supernovy jsou extrémním procesem v životě hvězd. Velmi hmotné hvězdy končí svůj život enormní explozí, která typicky přezáří i desítky tisíc hvězd.V praci se zaměříme na vytvoření simulace v programu SNEC a výsledky porovnáme s daty z reálné supernovy. Důležitým úkolem bude i zpracování a analýza dat ve vybraném programovacím jazyce.

  Kontaktovat vedoucího

Ústav matematiky a statistiky, PřF MU

Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Petr Zemánek (zemanekp@math.muni.cz).

 • Matematika (v) pohybu aneb jak je důležité míti Eulerovy siny
  matematika
  Vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. (zemanekp@math.muni.cz)

  Trigonometrické funkce patří k základním tématům středoškolské matematiky. Jejich zavedení pomocí jednotkové kružnice a pravoúhlého trojúhelníku je sice velmi názorné, ale nechává skryto mnoho tajemství. Odkud se na kalkulačce bere hodnota 0,3648767844... pro sinus 21,4°? Pomocí kružítka a pravítka? Asi ne... A jaký je skutečné využití těchto funkcí? Geometrie, architektura - nebo i jinde? Společně tato tajemství odhalíme a ukážeme si, že znalost trigonometrických funkcí může mít cenu zlata. Baví-li vás programování a/nebo jste-li manuálně zruční, můžeme si to vyzkoušet i na jednoduchých modelech.

  Kontaktovat vedoucího

CEITEC MU, Středoevropský technologický institut

Pokud máte zájem o některé z uvedených témat, kontaktujte přímo vedoucího tématu. Kontaktní osoba ohledně SOČ obecně: Olga Křížová (olga.krizova@ceitec.muni.cz)

 • Analýza genetického profilu leukemických buněk (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Kristýna Závacká (442017@mail.muni.cz)

  Chronická lymfocytární leukémie je nejčastější leukémií dospělých v západním světě a vyznačuje se velmi různorodým klinickým průběhem a délkou přežití pacientů. Proto je po celém světě vyvíjena snaha identifikovat genetické změny, které by našly uplatnění v klinické praxi a pomohly předpovídat průběh nemoci u konkrétních pacientů. Projekt si klade za cíl analyzovat genetický profil leukemických buněk pomocí metod sekvenování nové generace (NGS) a odhalit souvislost abnormalit vybraných genů s průběhem onemocnění a odpovědí na protinádorovou léčbu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Bioinformatická analýza sekvenačních dat pro identifikaci nádorových biomarkerů (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Mgr. Karolína Trachtová (k.trachtova@gmail.com)

  RNA molekuly v neobvyklé cirkulární formě teprve nedávno upoutaly pozornost vědců jako potenciální nádorové biomarkery. Sekvenování nové generace je revoluční metoda, jež umožňuje extenzivní screening lineárních i cirkulárních RNA molekul přítomných v biologickém vzorku, jako je například nádorová tkáň. Softwarové nástroje pro zpracování dat ze sekvenování jsou ale většinou zaměřené na kvantifikaci lineárních RNA molekul a nezohledňují charakteristické znaky cirkulárních RNA. Cílem tohoto projektu tak bude vytvoření bioinformatické workflow, jež bude obsahovat všechny nezbytné kroky pro analýzu RNA sekvenačních dat se zaměřením na specifické znaky cirkulárních RNA. Jako vstupní data budou použity vzorky od pacientů s glioblastomem, nejagresivnějším typem mozkového tumoru. Vytvořená bioinformatická workflow pak bude použita pro identifikace cirkulárních RNA, které mohou sloužit jako potenciální biomarkery u pacientů s glioblastomem. Student během projektu získá znalost molekulárně-biologických principů za vznikem a funkcí RNA, pochopí princip metody sekvenování nové generace i základní kroky nezbytné pro analýzu sekvenačních dat. Osvojí si také schopnost vytvářet efektivní scripty pro spoustění výpočetních úloh i základy programování v jazyku Python/R.

  Kontaktovat vedoucího
 • Charakterizacia interakcií medzi reparačným faktormi a RNA polymerázou II (obsazeno)
  biologie
  chemie
  Vedoucí práce: Mgr. Marek Šebesta, Ph.D. (marek.sebesta@ceitec.muni.cz)

  Dedičná informácia je, u väčšiny organizmov, uložená v DNA. Jednu jednotku genetickej informácie nazývame génom. Na to, aby sa funkcia génu prejavila, musí byť najprv prepísaný do molekuly RNA a následne preložený do proteínu. Tieto procesy odborne nazývame transkripcia, respektíve translácia. Pri transkripcii dochádza k tvorbe mRNA, ktorá je katalyzovaná komplexom RNA polymerázy II (RNAPII). Pred každým bunkovým delením dochadza k zdvojeniu genómu v procese zvanom replikácia. Keďže transkripcia a replikácia prebiehaju na DNA, môže dochádzať ku konfliktom medzi týmito procesmi. V bunkách existujú slabo preskúmané procesy, ktoré aktívne bránia kolíziám medzi replikáciou a transkripciou. Jedným z proteínov zabraňujúcich kolíziám je helikáza RECQL5β. Mechanizmus akým RECQL5β zabraňuje kolíziám je málo preskúmaný. Jednou z hypotéz je, že táto helikáza vytesňuje faktor TFIIS, stabilizujúci RNAPII. Takisto sa na tomto procese podieľajú ďaľšie proteíny. Cieľom tejto práce bude preto detailne charakterizovať interakcie medzi RECQL5β a RNAPII, ako aj skúmať mechanizmus vytesňovania TFIIS z RNAPII proteínom RECQL5β.

  Kontaktovat vedoucího
 • Vývoj supramolekulárních systémů odvozených od žlučových kyselin (obsazeno)
  biologie
  Vedoucí práce: Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et Ph.D. (ondrej.jurcek@ceitec.muni.cz)

  Velké množství slibných léčiv selhává během klinických studií pro svoji nízkou rozpustnost, stabilitu, biologickou dostupnost a s tím spojenými škodlivými vedlejšími účinky na lidský organismus. Cílem tohoto projektu je vyvinout nové typy porézních materiálů složených z přírodních a z přírodních látek odvozených sloučenin a využít jich jako možných nosičů vybraných léčiv s cílem potlačit jejich vedlejší účinky. Tento projekt je rozdělen do dvou stěžejních kroků: 1) Syntetická příprava nových typů ligandů odvozených od žlučových kyselin a 2) komplexace ligandů s kovy za tvorby porézních supramolekulárních komplexů či metalo-organických sítí. Následnými kroky bude studie jejich struktury, studie vázání léčiv do připravených nosičů, určení síly vazby mezi nosičem a léčivem, a studie možností opětovného uvolnění léčiva z nosiče. Případné úspěšné formulace léčiv budou ve spolupráci s biology testovány na toxicitu a biologickou aktivitu.

  Kontaktovat vedoucího
 • Identifikace prekurzorových buněk chronické lymfocytární leukémie (obsazeno)
  biologie
  informatika
  Vedoucí práce: Mgr. Petr Tauš (petr.taus@ceitec.muni.cz)

  Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejběžnější leukémie dospělých, s různorodým klinickým průběhem v rozmezí od bezpříznakového onemocnění bez nutnosti akutní terapie po agresivní onemocnění odolné vůči dostupné léčbě s celkovou dobou přežití do tří let. CLL je maligní onemocnění B-buněk charakterizované jejich hromaděním v krvi, kostní dřeni a mízních uzlinách. Nicméně v současné době stále přesně nevíme, z jaké zdravé B-buněčné subpopulace CLL vzniká. Cílem tohoto projektu bude odhalit, zda se v populaci B-buněk u zdravých dárců nachází buňky s podobným RNA expresním profilem CLL buňkám a určit jejich markerové geny. Jedná se o bioinformatický projekt, ve kterém student/ka bude pracovat se single-cell RNA-sekvenačními daty z CLL pacientských vzorků a zdravých imunitních buněk v programovacím prostředí R nebo Python.

  Kontaktovat vedoucího

O stránce

Tento web sdružuje volná témata Středoškolské odborné činnosti Přírodovědecké fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. SOČky na tomto webu se čas od času mění, historii webu lze nalézt v gitovém repozitáři.

Tuto stránku spravuje Spolek přátel severské zvěře FI MU. Chceš-li změnit údaje u svojí SOČky uvedené na tomto webu nebo třeba přidat SOČku novou, uprav data ve správcovské tabulce a napiš na prostredoskolakyloskarlos@fi.muni.cz.

Design: Adéla Miklíková, technická realizace: Honza Horáček, zpracování dat: Martin Ukrop.